Ktl-icon-tai-lieu

hóa trị và số oxi hóa

Được đăng lên bởi MeoMẻo MèoMeo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm 5
Lê Thanh Tâm
Lớp: DH11HH
Giáo án lớp 10 Cơ bản

Tiết thứ 26:

Bài 15:

Kiến thức cũ có liên quan
- Liên kết CHT
- Liên kết ion

HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ

Kiến thức mới trong bài cần hình thành
- Hoá trị của các hợp chất ion: Điện hoá trị
- Hoá trị của các hợp chất CHT: Cộng hoá trị
- Số oxi hoá và cách xác định

A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Học sinh biết được:
- Điện hoá trị, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion, trong hợp chất cộng hóa trị
- Số oxi hoá của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. Những quy tắc
xác định số oxi hoá của nguyên tố.
2.Kĩ năng: Xác định được điện hoá trị, cộng hóa trị, số oxi hoá của nguyên tố
trong một số phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể.
3.Thái độ: Xác định thái độ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc,
hợp tác, có kế hoạch.
4. Trọng tâm:
- Điện hoá trị, cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.
- Số oxi hoá của nguyên tố
5. Chuẩn bị:
*Giáo viên: Giáo án, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
*Học sinh: Ôn tập kiến thức về liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, chuẩn bị bài mới
trước khi đến lớp.

B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sỉ số lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Trong các hợp chất sau đây: NaCl, CH4, CO2, CaF2, H2O, NH3
- Hợp chất nào là hợp chất ion? Hãy xác định điện tích các ion trong hợp chất ion?
- Hợp chất nào là hợp chất cộng hóa trị? Hãy viết công thức cấu tạo?
3. Tiến trình dạy - học :

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Hoá trị
Mục tiêu: Biết điện hoá trị và cộng hoá trị
I/ HÓA TRỊ
1. Hóa trị trong hợp chất ion:
1/ Hóa trị trong hợp chất ion
GV : Hóa trị của 1 nguyên tố trong hợp chất ion được *Trong các hợp chất ion , hóa trị của 1
xác định như thế nào và được gọi là gì?
nguyên tố bằng điện tích của ion và được
GV thí dụ SGK, vì sao?
gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó

HS : NaCl là hợp chất ion được tạo nên từ cation Na +
và anion Cl– do đó điện hoá trị của Na là 1+ và của Cl
là 1–
Tương tự , CaF2 là hợp chất ion được tạo nên từ
cation Ca2+ và anion F – nên điện hóa trị của Ca là 2+
và của F là 1–
GV : Các em có nhận xét gì về cách ghi điện hóa trị
của các nguyên tố?
GV : Em hãy xác đinh điện hóa trị của từng nguyên
tố trong mỗi hợp chất ion sau đây :
MgO , CaCl2 , Al2O3 , KBr
HS : K2O , CaCl2 , Al2O3 , KBr
Điện hóa trị :
1+2–
2+1–
3+2–
1+1–
GV : Qua dãy trên , em có nhận xét gì về điện hóa trị
của các nguyên tố kim loại thuộc nhóm
IA , IIA , IIIA và các nguyên tố phi kim thuộc nhóm
VIA , VIIA ?
2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị:
GV: ...
Nhóm 5
Lê Thanh Tâm
Lớp: DH11HH
Giáo án lớp 10 Cơ bản
Tiết thứ 26: Bài 15: HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ
Kiến thức cũ có liên quan Kiến thức mới trong bài cần hình thành
- Liên kết CHT
- Liên kết ion
- Hoá trị của các hợp chất ion: Điện hoá trị
- Hoá trị của các hợp chất CHT: Cộng hoá trị
- Số oxi hoá và cách xác định
A. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Học sinh biết được:
- Điện hoá trị, hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion, trong hợp chất cộng hóa trị
- Số oxi hoá của nguyên tố trong các phân tử đơn chất và hợp chất. Những quy tắc
xác định số oxi hoá của nguyên tố.
2.Kĩ năng: Xác định được điện hoá trị, cộng hóa trị, số oxi hoá của nguyên tố
trong một số phân tử đơn chất và hợp chất cụ thể.
3.Thái độ: Xác định thái độ học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc,
hợp tác, có kế hoạch.
4. Trọng tâm:
- Điện hoá trị, cộng hóa trị của nguyên tố trong hợp chất.
- Số oxi hoá của nguyên tố
5. Chuẩn bị:
*Giáo viên: Giáo án, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
*Học sinh: Ôn tập kiến thức về liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, chuẩn bị bài mới
trước khi đến lớp.
B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sỉ số lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
Trong các hợp chất sau đây: NaCl, CH
4
, CO
2
, CaF
2
, H
2
O, NH
3
- Hợp chất nào là hợp chất ion? Hãy xác định điện tích các ion trong hợp chất ion?
- Hợp chất nào là hợp chất cộng hóa trị? Hãy viết công thức cấu tạo?
3. Tiến trình dạy - học :
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hoá trị
Mục tiêu: Biết điện hoá trị và cộng hoá trị
1. Hóa trị trong hợp chất ion:
GV : Hóa trị của 1 nguyên tố trong hợp chất ion được
xác định như thế nào và được gọi là gì?
GV thí dụ SGK, vì sao?
I/ HÓA TRỊ
1/ Hóa trị trong hợp chất ion
*Trong các hợp chất ion , hóa trị của 1
nguyên tố bằng điện tích của ion và được
gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó
hóa trị và số oxi hóa - Trang 2
hóa trị và số oxi hóa - Người đăng: MeoMẻo MèoMeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
hóa trị và số oxi hóa 9 10 463