Ktl-icon-tai-lieu

HÓA VÔ CƠ

Được đăng lên bởi chutchut183
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
50 BAÌ TRẮC NGHIỆM KHÓ VỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
1

2

3

4

5

6

2+

Muối Fe làm mất màu dung dịch KMnO4 ở môi trường axit cho ra ion Fe3+ còn ion Fe3+
tác dụng với I– cho ra I2 và Fe2+. Sắp xếp các chất oxi hóa Fe3+, I2, MnO4– theo thứ tự độ
mạnh tăng dần:
Fe3+<I2<MnO4–
I2<Fe3+<MnO4–
I2<MnO4–<Fe3+
MnO4–<Fe3+<I2
B
Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr 2+Br2  2FeBr3; 2NaBr+Cl2  2NaCl+Br2. Phát
biểu đúng là:
Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br–
Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn của Cl2
Tính khử của Br– mạnh hơn của Fe2+
Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+
D
Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong:
NaOH dư
HCl dư
AgNO3 dư
NH3 dư
B
Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn 1 h ỗn h ợp
gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (biết rằng phản ứng tạo ch ất kh ử duy nhất là NO)
1,0 lít
0,6 lít
0,8 lít
1,2 lít
C
Cho 1,368 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng vừa hết với dung dịch HCl
các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được h ỗn h ợp
2 muối trong đó khối lượng của FeCl2 là 1,143 gam. Dung dịch Y có thể hòa tan được tối
đa bao nhiêu gam Cu?
0,216 gam
1,836 gam
0,288 gam
0,432 gam
C
Hòa tan hết 2,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó tỉ lệ khối lượng FeO và
Fe2O3 là

7

m FeO
9

trong 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Dung d ịch Y
m Fe2O3 20

có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Fe?
3,36 gam
3,92 gam
4,48 gam
5,04 gam
B
Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3
loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X.
Dung dịch X có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 có trong dung dịch đầu
là:
1,04 mol
0,64 mol
0,94 mol
0,88 mol

8

9

10

11

12

13

14

C
Cho 11,34 gam bột Al vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 3 1,2 Mvà CuCl2 x M sau
khi phản ứng phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 26,4 gam h ỗn h ợp 2 kim lo ại.
x có giá trị là:
0,40
0,50
0,80
1,09
B
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl d ư thu được dung d ịch
Y, 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lít H2 (đktc). Để hòa tan m gam hỗn hợp X
cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (biết rằng chỉ sinh ra sản phẩm khử duy
nhất là NO).
1200ml
800ml
720ml
480ml
C
Cho m gam Fe tan hết trong 400 ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn
dung dịch Y thu được 71,72 gam chất rắn khan. Để hòa tan m gam Fe c ần t ối thiểu bao
nhiêu ml dung dịch HNO3 1M (sản phẩm khử duy nhất là NO)...
50 BAÌ TRẮC NGHIỆM KHÓ VỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
1
Mu i Fe
2+
làm m t màu dung d ch KMnO
4
môi tr ng axit cho ra ion Fe ườ
3+
còn ion Fe
3+
tác d ng v i I
cho ra I
2
và Fe
2+
. S p x p các ch t oxi hóa Fe ế
3+
, I
2
, MnO
4
theo th t độ
m nh t ng d n: ă
Fe
3+
<I
2
<MnO
4
I
2
<Fe
3+
<MnO
4
I
2
<MnO
4
<Fe
3+
MnO
4
<Fe
3+
<I
2
B
2
Cho bi t các ph n ng x y ra sau: 2FeBrế
2
+Br
2
2FeBr
3
; 2NaBr+Cl
2
2NaCl+Br
2
. Phát
bi u úng là: đ
Tính kh c a Cl
-
m nh h n c a Br ơ
Tính oxi hoá c a Br
2
m nh h n c a Cl ơ
2
Tính kh c a Br
m nh h n c a Fe ơ
2+
Tính oxi hóa c a Cl
2
m nh h n c a Fe ơ
3+
D
3
H n h p X g m Al, Fe
2
O
3
, Cu có s mol b ng nhau. H n h p X tan hoàn toàn trong:
NaOH dư
HCl dư
AgNO
3
dư
NH
3
dư
B
4
Th tích dung d ch HNO
3
1M (loãng) ít nh t c n dùng hòa tan hoàn toàn 1 h n h p để
g m 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu (bi t r ng ph n ng t o ch t kh duy nh t là NO) ế
1,0 lít
0,6 lít
0,8 lít
1,2 lít
C
5
Cho 1,368 gam h n h p X g m FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
tác d ng v a h t v i dung d ch HCl ế
các ph n ng x y ra hoàn toàn c dung d ch Y, cô c n dung d ch Y thu c h n h p đượ đượ
2 mu i trong ó kh i l ng c a FeCl đ ượ
2
là 1,143 gam. Dung d ch Y có th hòa tan c t i đượ
a bao nhiêu gam Cu?đ
0,216 gam
1,836 gam
0,288 gam
0,432 gam
C
6
Hòa tan h t 2,32 gam h n h p X g m FeO, Feế
2
O
3
, Fe
3
O
4
trong ó t l kh i l ng FeO vàđ ỉ ệ ượ
Fe
2
O
3
2 3
FeO
Fe O
m
9
m 20
trong 200 ml dung d ch HCl 1M thu c dung d ch Y. Dung d ch Y đượ
có th hòa tan t i a bao nhiêu gam Fe? ố đ
3,36 gam
3,92 gam
4,48 gam
5,04 gam
B
7
Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
ph n ng h t v i dung d ch HNO ế
3
loãng d thu c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ktc) và dung d ch X. ư đượ đ
Dung d ch X có th hòa tan t i a 12,88 gam Fe. S mol HNO ố đ
3
có trong dung d ch u đầ
là:
1,04 mol
0,64 mol
0,94 mol
0,88 mol
HÓA VÔ CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA VÔ CƠ - Người đăng: chutchut183
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HÓA VÔ CƠ 9 10 946