Ktl-icon-tai-lieu

HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN TRONG DN

Được đăng lên bởi nguyen-thi
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN
DOANH NGHIỆP

GVHD: TS. Bùi Hữu Phước

NỘI DUNG

1
I. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

2
II. ĐIỀM HÒA VỐN

3
III. PHƯƠNG PHÁP TỐI ĐA HÓA LỢI
NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

I. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
A. KHÁI NIỆM VỀ LỢI NHUẬN
Lợi nhuận là thu nhập sau khi bù đắp các khoản chi phí hoạt
động kinh doanh có liên quan là lợi nhuận.

Lợi nhuận được xem là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp cuối
cùng của hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp.

B. CÁC LOẠI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào vốn
đầu tư:

Căn cứ vào quyền
chiếm hữu

Căn cứ vào yêu cầu
quản trị

+ Lợi nhuận về
nghiệp vụ sản xuất
kinh doanh

+Lợi nhuận trước
thuế

+Lợi nhuận trước lãi,
trước thuế ( EBIT):

+ Lợi nhuận khác

+Lợi nhuận sau
thuế (lãi ròng):

+Lợi nhuận kinh
doanh
Pbh= EBIT – I = EBT

Pbh: Lợi nhuận bán hàng - lợi nhuận thu được do tiêu thụ
hàng hóa mà có.
I: Lãi vay phải trả trong kỳ.

C. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN
1. Tổng mức lợi nhuận
a. Lợi nhuận trước thuế
PP == DT
DT –– TCP
TCP
DT: Doanh thu thuần ( doanh thu của các hoạt động sản
xuất kinh doanh và các hoạt động khác)
TCP: Tổng chi phí gắn liền đến việc tạo ra doanh thu
trong kỳ.

C. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN
Ví dụ:
Số liệu của 1 doanh nghiệp trong tháng (đvt:
triệu đồng):
Doanh thu thuần: 3200
Giá vốn hàng bán: 1800
Chi phí bán hàng: 130
Chi phí QLDN: 120
Chi phí khác: 150
=>P=DT–TCP=3200–(1800+130+120+150) = 1000

C. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN
b. Lợi nhuận sau thuế
Pr
Pr ==PP (( 11 –– t’)
t’) ==PP --TTpp
t’: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
Tp: Thuế thu nhập doanh nghiệp

C. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN
2. Tỷ suất lợi nhuận
a. Tỷ suất lợi nhuận bán hàng

P ' bh

Pbh

DT

Chỉ tiêu này cho biết trong 100 đồng doanh thu thuần có
được bao nhiêu đồng lợi nhuận
Pbh: Tổng lợi nhuận bán hàng
DT: Doanh thu bán hàng thuần

C. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN

C. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN
c. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu

D. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
1. Chính sách phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận của doanh nghiệp được phân phối chủ yếu như
sau :
Nộp thuế thu nhập cho
Nhà nước theo quy
định
+Chia lãi cho
chủ sở hữu
+Bổ sung vốn
để tái đầu tư

Lợi
nhuận

Lập các quỹ
doanh nghiệp

Bù đắp các khoản chi
không được tính vào
chi phí

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phân phối

Bảo vệ chống
lại khả năng
mất quyền
quản lý

Các hạn chế
pháp lý

Các ảnh hưởng
của thuế
Các ưu của cổ
đông

Ổn định lợi
nhuận

Khả năng
tiếp cận các
th...
HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN
HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN
DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP
GVHD: TS. Bùi Hữu Phước
HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN TRONG DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN TRONG DN - Người đăng: nguyen-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
HOẠCH ĐỊNH LỢI NHUẬN TRONG DN 9 10 425