Ktl-icon-tai-lieu

Hoán vị gen

Được đăng lên bởi dhsphoak11-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÁN VỊ GEN
⦁ cơ sở tế bào học của hoán vị gen : sự hoán vị gen diễn ra do sự trao đổi chéo ở từng đoạn
tương ứng giữa hai nhiễm sắc tử (cromatit) không chị em trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ
đầu của lần phân bào I trong giảm phân
⦁ hoán vị gen tạo ra hai lớp giao tử : các loại giao tử có gen liên kết luôn bằng nhau và các loại
giao tử mang gen hoán vị luôn bằng nhau và chiếm tỉ lệ nhỏ hơn
⦁ tỉ lệ các loại giao tử mang gen hoán vị phản ánh tần số hoán vị gen. Tần số hoán vị gen thể
hiện khoảng cách tương đối giữa hai gen trên cùng NST . Tần số hoán vị gen thể hiện khoảng
cách tương đối giữa hai gen trên cùng NST . Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa
hai gen.
⦁ tần số hoán vị gen không bao giờ vượt quá 50% do :
- Các gen trên cùng một NST có xu hướng liên kết
- Chỉ có hai trong trong bốn cromatit tham gia trao đổi chéo
- Không phải mọi tế bào sinh dục khi giảm phân đều trao đổi chéo
⦁ hai gen dù có nằm xa nhau trên một NST tới mức mỗi tế bào khi giảm phân đều có một trao
đổi chéo xảy ra giữa chúng thì tần số hoán vị gen giữa hai gen này cũng chỉ bằng 50%
⦁ hoán vị gen chỉ có ý nghĩa khi tạo ra sự tổ hợp lại của các gen không tương ứng trên NST .
Hoán vị gen chỉ có ý nghĩa khi kiểu gen đem lai dị hợp tử về ít nhất hai cặp gen trở lên
⦁ để xác định tần số hoán vị gen người ta dùng phép lai phân tích
⦁ để phân biệt trường hợp hai gen cách nhau 50cM với hiện tượng phân ly độc lập người ta tiến
hành lai phân tích lần lượt cá thể đực,cái dị hợp tử về hai cặp gen
⦁ trao đổi chéo còn xảy ra trong nguyên phân
⦁ lập bản đồ di truyền , cần phải xác định số nhóm gen liên kết cùng với việc xác định trình tự
và khoảng cách phân bố của các gen trong nhóm gen liên kết
⦁ đơn vị khoảng cách trên bản đồ là centimoocgan (cM),1cM ứng với tần số hoán vị gen là 1%.
Vị trí tương đối của các gen trên một NST thường được tính từ một đầu mút của NST
⦁ để xác định trình tự các gen trên NST , người ta thường sử dụng phép lai phân tích giữa các
cá thể dị hợp tử về ba cặp gen với các cá thể đồng hợp tử lặn về cả ba cặp gen
⦁ bản đồ di truyền giúp ta biết được tần số hoán vị gen giữa hai gen nào đó ta có thể tiên đoán
được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai --> có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống
và nghiên cứu khoa học
⦁ ý nghĩa của hoán vị gen :
- Làm tăng số biến dị tổ hợp
- Các gen quý có thể tổ hợp làm thành nhóm gen liên kết mới
- Thông qua xác định tần số , người ta lập bản đồ di truyền --> giảm bớt thời gian chọn đôi giao
phối một cách mò mẫm, do đó c...
HOÁN VỊ GEN
⦁ cơ sở tế bào học của hoán vị gen : sự hoán vị gen diễn ra do sự trao đổi chéo ở từng đoạn
tương ứng giữa hai nhiễm sắc tử (cromatit) không chị em trong cặp NST kép tương đồng ở kỳ
đầu của lần phân bào I trong giảm phân
⦁ hoán vị gen tạo ra hai lớp giao tử : các loại giao tử có gen liên kết luôn bằng nhau và các loại
giao tử mang gen hoán vị luôn bằng nhau và chiếm tỉ lệ nhỏ hơn
⦁ tỉ lệ các loại giao tử mang gen hoán vị phản ánh tần số hoán vị gen. Tần số hoán vị gen thể
hiện khoảng cách tương đối giữa hai gen trên cùng NST . Tần số hoán vị gen thể hiện khoảng
cách tương đối giữa hai gen trên cùng NST . Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa
hai gen.
⦁ tần số hoán vị gen không bao giờ vượt quá 50% do :
- Các gen trên cùng một NST có xu hướng liên kết
- Chỉ có hai trong trong bốn cromatit tham gia trao đổi chéo
- Không phải mọi tế bào sinh dục khi giảm phân đều trao đổi chéo
⦁ hai gen dù có nằm xa nhau trên một NST tới mức mỗi tế bào khi giảm phân đều có một trao
đổi chéo xảy ra giữa chúng thì tần số hoán vị gen giữa hai gen này cũng chỉ bằng 50%
⦁ hoán vị gen chỉ có ý nghĩa khi tạo ra sự tổ hợp lại của các gen không tương ứng trên NST .
Hoán vị gen chỉ có ý nghĩa khi kiểu gen đem lai dị hợp tử về ít nhất hai cặp gen trở lên
⦁ để xác định tần số hoán vị gen người ta dùng phép lai phân tích
⦁ để phân biệt trường hợp hai gen cách nhau 50cM với hiện tượng phân ly độc lập người ta tiến
hành lai phân tích lần lượt cá thể đực,cái dị hợp tử về hai cặp gen
⦁ trao đổi chéo còn xảy ra trong nguyên phân
⦁ lập bản đồ di truyền , cần phải xác định số nhóm gen liên kết cùng với việc xác định trình tự
và khoảng cách phân bố của các gen trong nhóm gen liên kết
⦁ đơn vị khoảng cách trên bản đồ là centimoocgan (cM),1cM ứng với tần số hoán vị gen là 1%.
Vị trí tương đối của các gen trên một NST thường được tính từ một đầu mút của NST
⦁ để xác định trình tự các gen trên NST , người ta thường sử dụng phép lai phân tích giữa các
cá thể dị hợp tử về ba cặp gen với các cá thể đồng hợp tử lặn về cả ba cặp gen
⦁ bản đồ di truyền giúp ta biết được tần số hoán vị gen giữa hai gen nào đó ta có thể tiên đoán
được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai --> có ý nghĩa quan trọng trong chọn giống
và nghiên cứu khoa học
⦁ ý nghĩa của hoán vị gen :
- Làm tăng số biến dị tổ hợp
- Các gen quý có thể tổ hợp làm thành nhóm gen liên kết mới
- Thông qua xác định tần số , người ta lập bản đồ di truyền --> giảm bớt thời gian chọn đôi giao
phối một cách mò mẫm, do đó các nhà chọn giống rút ngắn được thời gian tạo giống
⦁ khoảng cách giữa hai gen trên một NST có thể lớn hơn 50% rất nhiều nhưng khi đó tần số
hoán vị gen giữa chúng cũng chỉ là 50%
b) Hoán vị gen
* Các CT
⦁ dùng trong hoán vị gen
A-B- = 0,5 +aabb
A-bb = aaB- = 0,25 - aabb
⦁ tần số hoán vị gen = 2. tỉ lệ mỗi giao tử hoán vị ( với kiểu gen có 2 gen trên một cặp NST
tương đồng )
⦁ tần số hoán vị gen = 4. tỉ lệ mỗi giao tử hoán vị (với kiểu gen có 2 gen trên một cặp NST
tương đồng và 1 gen trên một cặp tương đồng khác )
⦁ tần số hoán vị gen <= 50%
=> tỉ lệ mỗi loại giao tử hoán vị <= 25%
⦁ tần số hoán vị gen = số giao tử mang gen hoán vị / tôeng số giao tử tạo ra
⦁ xét 3 gen trên một NST
- Khoảng cách 2 gen = tần số trao đổi chéo đơn + tần số trao đổi chéo kép
- Tần số trao đổi chéo kép theo lý thuyết = tích các tần số trao đổi chéo đơn
Hoán vị gen - Trang 2
Hoán vị gen - Người đăng: dhsphoak11-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hoán vị gen 9 10 242