Ktl-icon-tai-lieu

Học Thuyết Lamac

Được đăng lên bởi huuthao-hdu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiến hoá là một quá trình thay đổi dần dần, nhờ đó mà cá thể của một loài vẫn
thích hợp hoặc thích nghi với điều kiện môi trường của chúng.
- Các cơ quan của cơ thể có thể được phát triển và cải tiến khi được sử dụng
một cách lặp đi lặp lại, còn là sẽ yếu dần nếu không được sử dụng.
- Những biến đổi về cấu trúc thu được trong đời sống của sinh vật được truyền
lại cho con cái.
VD: Loài cổ dài và chân trước của hươu cao cổ được hình thành do tập quán
ăn lá cây.
- Học thuyết Lamac đã đưa ra quan điểm phát triển và phương pháp lịch sử
trong việc nghiên cứu giới hữu cơ.
- Lamac đã chứng minh rằng sinh giới kể cả loài người, là sản phẩm của quá
trình phát triển liên tục, từ đơn giản đến phức tạp.
- Ông cho rằng mọi biến đổi trong giới hữu cơ đều được thực hiện trên cơ sở
các qui luật tự nhiên.
- Lamac tin rằng sự DT các tính trạng thu đợc trong đời sống cá thể dưới ảnh
hưởng của ngoại cảnh và tập quán hoạt động là điều hiển nhiên không cần chứng
minh.
Học thuyết Lamac có những đặc điểm nổi bật sau:
- Tiến hoá không đơn thuần là sự biến đổi mà là sự phát triển có tính kế thừa
lịch sử. nâng cao dần trình độ tổ chức của cơ thể từ đơn giản đến phức tạp là dấu
hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá hữu cơ.
- Nguyên nhân:
+ Do điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyen thay đổi làm cho
các loài biến đổi dần dần và liên tục.
+ Do tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích luỹ qua các
thế hệ.
- Cơ chế:
+ Về tính đa dạng: Những biến đổi nhỏ được tích luỹ qua nhiều thời gian và
tạo nên những biến đổi sâu sắc trên cơ thể sinh vật. Đối với động vật do ảnh hưởng
tập quán hoạt động, cơ quan nào hoạt động nhiều thì ngày càng phát triển, cơ quan

nào ít hoạt động thì ngày càng tiêu biến. Những biến đổi do ảnh hưởng của tập
quán hoạt động cũng được DT cho thế hệ sau.
+ Về tính hợp lí: Ông cho rằng ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có
khả năng thích nghi kịp thời và trong lịch sử không có loài nào bị đào thải. Điều
này không đúng với các tài liệu cổ sinh vật học. Lamac cho rằng sinh vật vốn có
khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi điều kiện môi trường và mọi cá thể
trong loài đều nhất loạt phản ứng theo cách giống nhau trước điều kiện ngoại cảnh
mới.
* Ưu và nhược điểm của học thuyết Lamac:
- Ưu điểm:
+ Tìm hiểu nguyên nhân tiến hoá tức là tìm cách giải đáp tính đa dạng và tính
hợp lí của giới hữu cơ.
+ Ông đã chứng minh rằng sinh giới, kể cả laòi người, là sản phẩm của quá
trình phát triển liên tục, từ đơn giản đến phức tạp.
+ Đã nêu lên lên ...
Tiến hoá là một quá trình thay đổi dần dần, nhờ đó mà cá thể của một loài vẫn
thích hợp hoặc thích nghi với điều kiện môi trường của chúng.
- c quan của thể thể được phát triển cải tiến khi được sử dụng
một cách lặp đi lặp lại, còn là sẽ yếu dần nếu không được sử dụng.
- Những biến đổi về cấu trúc thu được trong đời sống của sinh vật được truyền
lại cho con cái.
VD: Loài cổ dài chân trước của hươu cao cổ được hình thành do tập quán
ăn lá cây.
- Học thuyết Lamac đã đưa ra quan điểm phát triển phương pháp lịch sử
trong việc nghiên cứu giới hữu cơ.
- Lamac đã chứng minh rằng sinh giới kể cả loài người, sản phẩm của quá
trình phát triển liên tục, từ đơn giản đến phức tạp.
- Ông cho rằng mọi biến đổi trong giới hữu đều được thực hiện trên sở
các qui luật tự nhiên.
- Lamac tin rằng sự DT c tính trạng thu đợc trong đời sống thể dưới ảnh
hưởng của ngoại cảnh tập quán hoạt động điều hiển nhiên không cần chứng
minh.
Học thuyết Lamac có những đặc điểm nổi bật sau:
- Tiến hoá không đơn thuần sự biến đổi sự phát triển tính kế thừa
lịch sử. nâng cao dần trình độ tổ chức của thể từ đơn giản đến phức tạp dấu
hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá hữu cơ.
- Nguyên nhân:
+ Do điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyen thay đổi làm cho
các loài biến đổi dần dần và liên tục.
+ Do tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền tích luỹ qua các
thế hệ.
- Cơ chế:
+ Về tính đa dạng: Những biến đổi nhỏ được tích luỹ qua nhiều thời gian
tạo nên những biến đổi sâu sắc trên cơ thể sinh vật. Đối với động vật do ảnh hưởng
tập quán hoạt động, quan nào hoạt động nhiều thì ngày càng phát triển, quan
Học Thuyết Lamac - Trang 2
Học Thuyết Lamac - Người đăng: huuthao-hdu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học Thuyết Lamac 9 10 161