Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp về môn phi chính phủ

Được đăng lên bởi vu-van-tuan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1695 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò c¬ng Qu¶n lý nhµ níc vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 1: Ph©n tÝch c¸c quan niÖm vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ.
C©u 2: Ph©n tÝch quan ®iÓm cña §ng vµ nhµ c ta ®èi víi tæ chøc phi chÝnh phñ?
C©u 3 . Ph©n tÝch c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn h×nh thµnh tæ chøc phi chÝnh phñ
C©u 4. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ viÖc thùc hiÖn néi dung qun lý nhµc ®èi víi tæ chøc phi chÝnh phñ c
ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt nam.
C©u 5. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c¬ bn cña tæ chøc phi chÝnh phñ trong
®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ë c ta.
C©u 6. Ph©n tÝch vµ liªn hÖ viÖc thùc hiÖn néi dung qun lý nhµ níc ®èi víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ
cña viÖt nam.
C©u 7. ph©n tÝch c¸c h×nh thøc vµ néi dung ho¹t ®éng cña tæ chøc phi chÝnh phñ.
C©u 8 . Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn vc thùc hiÖn png thøc qun lý nhµc ®èi víi c¸c tæ chøc phi
chÝnh phñ b»ng ph¸p luËt.
C©u 9: Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn vc thùc hiÖn vai trß cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ trong ®iÒu
kiÖn kinh tÕ x· héi cña níc ta
C©u 10: Ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn viÖc thùc hiÖn ph¬ng thøc qun lý nhµ níc ®èi víi c¸c tæ chøc
phi chÝnh phñ b»ng hÖ thèng chÝnh ch.
Câu11: Phân tích quá trình phát trin t chc phi chính ph nưc ngoài ti Vit Nam.
Câu12: Phân tích và liên hệ thc tin vic thc hin phương thc qun lý Nhà nưc đi vi tổ chức
phi chính ph thông qua h thống t chc b máy.
C ©u 13 :ph©n tÝch vµ liªn hÖ thùc tiÔn c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph¬ng thøc viÖn trî cña chøc pcp
c ngoµi t¹i VN
Câu14: Phân tích và liên hệ thc tin vic thc hin phương thc qun lý Nhà nưc đi vi tổ chc
phi chính ph bng phương pháp kim tra, tng kết đánh giá.
câu 15 : phân tích hot đng ca t chc phi chính ph nưc ngoài ti Vit Nam trong lĩnh vc y tế t
thin ,nhân đo
câu 16: phânch và liên hệ thc tin vhoạt đng ca các tchức phi chính phủ Nhà Nước ti Vit
Nam trong lĩnh vc giáo dc
Câu 17: phân tích s cn thiết và nguyên tc qun lý Nhà Nưc đi vi t chức phi chính ph
Câu 18: phân tích và liên hệ thc tin hot đng ca các t chc phi chính phNhà Nưc tại Vit
Nam trong lĩnh vc Nhà Nưc và phát trin nông thôn
Câu 19 : phân tích phương pháp hoàn thin các t chc phi chính ph ca nước ta
Câu 20 : phân tích quá trình hình thành và hình thc hot đng ca t chc phi chính ph nưc ta.
Câu 21:phân tích hot động ca các t chc hi có phm vi hot động toàn quc và có phm vi
tnh,thành ph
câu 22: phân tích tác động ca tổ chc phi chính ph Nhà Nưc đi vi nhóm mc tiêu trc tiếp ca
nưc ta
Câu 23 phân ch hoạt đng của tổ chc phi chính phc ngoài tại Vit Nam tác đng đến các
chương trình chính sách ca chính ph
Câu 24: phân tích nh cht và ý nghĩa ca hot đng ca t chc qu
Câu 25 : phân tích và liên hệ thc tin về hoạt đng và tổ chc phi chính phc ta tham gia vào
vic bo v môi trường, tư vn phn bin, phổ biến kiến thc, đào to ng cao dân trí, đưa tiến b
khoa hc ch nghĩa vào thc tin, hp tác quc tế xóa đói gim nghèo
híng dÉn tr¶ lêi:
C©u 1. Ph©n tÝch c¸c quan niÖm vÒ tæ chøc phi chÝnh phñ.
Hỏi đáp về môn phi chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp về môn phi chính phủ - Người đăng: vu-van-tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hỏi đáp về môn phi chính phủ 9 10 222