Ktl-icon-tai-lieu

Hợp chất thứ cấp

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 9808 lần   |   Lượt tải: 34 lần
HỢP CHẤT THỨ CẤP.
Cùng với proteine, acide nucleic, glucide, lipide và vitamine; trong thực vật còn có các
chất khác nhau thường được gọi là những hợp chất có nguồn gốc thứ cấp; tuy rằng trong
thực vật các chất này có một lượng không nhiều nhưng chúng có một vai trò quan trọng
trong sự chuyển hóa ở thực vật ; nhiều chất trong số này ví dụ như những acid hữu cơ khi
tạo thành sẽ được sử dụng cho các quá trình tổng hợp khác ; chính vì thế chúng không
được tích lũy nhiều và đều là sản phẩm trung gian của sự chuyển hóa. Một số chất lại
được tích lũy nhiều hơn ( alkaloide, cao su, tinh dầu ….) và chúng qui định tính đặc thù
của sự chuyển hóa ở thực vật này. Nhiều chất trong số này có ở một mức độ đáng kể,
chúng qui định giá trị thực phẩm và giá trị mùi vị của nhiều sản phẩm khác nhau .
Tất cả các chất có nguồn gốc thứ cấp có thể chia thành các nhóm sau đây :
1 – Acid hữu cơ.
2 – Tinh dầu.
3 – Alkaloide.
4 – Cao su
5 – Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật.
1 / ACID HỮU CƠ:
Các acid hữu cơ đều là những hợp chất trung gian trong tiến trình oxid hóa glucide,
lipide, acide amine. Chúng được dùng trong sự tổng hợp acide amine, alkaloide và nhiều
hợp chất khác. Acide hữu cơ có môt vai trò quan trọng trong sự chuyển hóa và có một ý
nghĩa thực tiển vì chúng đều là những chất qui định mùi vị của nhiều loại thực phẩm. Các
ester của acid hữu cơ đều tạo nên mùi vị đặc trưng của các loại trái.
Acetate amil : CH3COO(CH2)4CH3 : mùi chuối.
Acetate octil : CH3COO(CH2)7CH3 : mùi cam.
Butyrate metil : CH3(CH2)2COO CH3 :mùi dâu
Butyrate isoamil : CH3(CH2)2 COO(CH2)4 CH3 :mùi lê.
97

Butyrate etil : CH3 (CH2)2 COO C2H5: mùi dứa.
Isovalerate isoamil (CH3)2CH CH2 COOCH2CH (CH3)2: mùi táo.
Các dạng acid hữu cơ ở thực vật:

Acide formique :

H - COOH.

Acide acetique :

CH3- COOH.

Acide glyoxilique :

CH2 -OH COOH.

Acide propionique :

CH3- CH2-COOH.

Acide lactique :

CH3- CHOH - COOH.

Acide pyruvique :

CH3 –CO- COOH.

Acide glycerique :

CH2OH- CHOH- COOH.

Acide n butyrique :

CH3 -CH2-CH2 COOH.

Acide isovalerique : (CH3)2 (CH) CH2 COOH
Acide oxalique :

HOOC- COOH.

Acide malonique : HOOC -CH2 -COOH.
Acide succinique : HOOC-CH2- CH2-COOH.
Acide fumarique : HOOC- CH=CH- COOH.
Acide malique :

HOOC- CHOH- CH2- COOH.

Acide oxaloacetique : HOOC-CO- CH2 -COOH.
Acide tartrique :

HOOC- CHOH- CHOH- COOH.

Acide citrique :

HOOC- CH2 HO(C)COOH- CHOH COOH.

Acide isocitrique :

HOOC- CH2(CH)COOH-CHOH-COOH.

Acide cis aconitique : HOOC-CH2(CH)COOH- CH2- COOH.
Acide gluconique :

CH2OH...
97
HỢP CHẤT THỨ CẤP.
Cùng với proteine, acide nucleic, glucide, lipide vitamine; trong thực vật còn các
chất khác nhau thường được gọi những hợp chất nguồn gốc thứ cấp; tuy rằng trong
thực vật các chất y có một ợng không nhiều nhưng chúng một vai trò quan trọng
trong sự chuyển hóa thực vật ; nhiều chất trong số này ví dụ như những acid hữu cơ khi
tạo thành sẽ được sử dụng cho các qtrình tổng hợp khác ; chính thế chúng không
được tích lũy nhiều đều sản phẩm trung gian của sự chuyển hóa. Một số chất lại
được tích y nhiều hơn ( alkaloide, cao su, tinh dầu ….) chúng qui định tính đặc thù
của sự chuyển hóa thực vật này. Nhiều chất trong số y một mức độ đáng kể,
chúng qui định giá trị thực phẩm và giá trị mùi vị của nhiều sản phẩm khác nhau .
Tất cả các chất có nguồn gốc thứ cấp có thể chia thành các nhóm sau đây :
1 Acid hữu cơ.
2 Tinh dầu.
3 Alkaloide.
4 Cao su
5 Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật.
1 / ACID HỮU CƠ:
Các acid hữu cơ đều là những hợp chất trung gian trong tiến trình oxid hóa glucide,
lipide, acide amine. Chúng được dùng trong sự tổng hợp acide amine, alkaloide nhiều
hợp chất khác. Acide hữu môt vai trò quan trọng trong sự chuyển a một ý
nghĩa thực tiển chúng đều những chất qui định mùi vị của nhiều loại thực phẩm. Các
ester của acid hữu cơ đều tạo nên mùi vị đặc trưng của các loại trái.
Acetate amil : CH
3
COO(CH
2
)
4
CH
3
: mùi chuối.
Acetate octil : CH
3
COO(CH
2
)
7
CH
3
: mùi cam.
Butyrate metil : CH
3
(CH
2
)
2
COO CH
3
:mùi dâu
Butyrate isoamil : CH
3
(CH
2
)
2
COO(CH
2
)
4
CH
3
:mùi lê.
Hợp chất thứ cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp chất thứ cấp - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hợp chất thứ cấp 9 10 607