Ktl-icon-tai-lieu

Hợp chất tio2 và các ứng dụng

Được đăng lên bởi Hà Khểnh
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÍNH CHÍNH: TÁC GIẢ CỦA TÀI LIỆU NÀY LÀ TIẾN SĨ LÂM QUANG
VINH VÀ HUỲNH CHÍ CƯỜNG.  CHỈ
SƯU TẦM VÀ PHÂN PHÁT LẠI CHO SINH VIÊN VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI
NHUẬN.thanhlam1910_2006@yahoo.com là địa chỉ mail của admin chứ không
phải địa chỉ mail của các tác giả.

Liên hệ: thanhlam1910_2006@yahoo.com

1

CBHD: TS. Lâm Quang Vinh

MỤC LỤC
MỤC LỤC................................ ................................ ................................ .............. 1
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................ ................................ ..................... 3
DANH MỤC HÌNH ẢNH................................ ................................ ...................... 4
MỞ ĐẦU ................................ ................................ ................................ ................ 7
PHẦN 1: TỔNG QUAN ................................ ................................ ........................ 8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT................................ ................................ ......8
1.1 Phương pháp sol-gel................................ ................................ ................... 8
1.1.1 Giới thiệu................................ ................................ ............................. 8
1.1.2 Các quá trình chính xảy ra trong Sol-Gel ................................ ............. 9
1.1.3 Ưu điểm và nhược điểm của quá trình Sol-Gel ................................ ..13
1.1.4 Một số ứng dụng hiện nay của phương pháp sol-gel ......................... 14
1.1.5 Các phương pháp tạo màng ................................ ............................... 16
1.2 Hợp chất TiO2 và các ứng dụng................................ ................................ 20
1.2.1 Các tính chất lý-hóa ................................ ................................ .......... 20
1.2.2 Tính năng quang xúc tác ................................ ................................ ... 22
1.2.3 Sơ lược về vật liệu tự làm sạch ................................ .......................... 26
1.2.3.1 Góc tiếp xúc ................................ ................................ ................ 26
1.2.3.2 Tính kỵ nước ................................ ................................ ............... 27
1.2.3.3 Tính ưa nước ................................ ................................ ............... 28
1.3 Các phương pháp phân tích m ẫu trong khóa luận ................................ ..... 32
1.3.1 Nguyên lý và ứng dụng của phổ UV-VIS................
ĐÍNH CHÍNH: TÁC GI CA TÀI LIU NÀY TIN SĨ LÂM QUANG
VINH VÀ HUNH CHÍ CƯỜNG. HTTP://WWW.MIENTAYVN.COM CH
SƯU TM VÀ PHÂN PHÁT LI CHO SINH VIÊN VI MC ĐÍCH PHI LI
NHUN.thanhlam1910_2006@yahoo.comđịa ch mail ca admin ch không
phi địa ch mail ca các tác gi.
Hợp chất tio2 và các ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp chất tio2 và các ứng dụng - Người đăng: Hà Khểnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Hợp chất tio2 và các ứng dụng 9 10 568