Ktl-icon-tai-lieu

HSG toán 6

Được đăng lên bởi Hoàng Tuấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1
Câu 1: (4®)
a) Rút gọn phân số sau:
b)

TÝnh B = 14: ( 4

23.33.53.7.8
3.24.53.14

1
5
1 2
 2 ) + 14. 
12
8
4 3

Câu 2: (4®)Tìm x biết:
a/ 3 + 2x -1 = 24 – [42 – (22 - 1)]
b/ (x+1) + (x+2) + (x+3) + ...+ (x+100) = 205550
c/ x  5 = 18 + 2.(-8)
d/ (3x – 24 ) .75 = 2.76.

1
20090

Câu 3: (2®)
T×m c¸c sè tù nhiªn x, y sao cho :
(2x+1)(y-5)=12
Câu 4: (4®)
2
2
2


 ....... 
a) Tính tổng: S=

1.2 2.3 3.4



2



2

98.99 99.100



2
3
4
100 M
40
b) Chứng minh rằng: 3  3  3  3  .....  3

Câu 5: (2®)
Cho biÓu thøc

A=

5
n2

a, T×m c¸c sè nguyªn n ®Ó biÓu thøc A lµ ph©n sè.
b, T×m c¸c sè tù nhiªn n ®Ó biÓu thøc A lµ sè nguyªn
Câu 6: (4®)
Cho gãc AMC = 600. Tia Mx lµ tia ®èi cña tia MA, My lµ ph©n gi¸c cña gãc CMx,
Mt lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xMy.
a. TÝnh gãc AMy.
b. Chøng minh r»ng MC vu«ng gãc víi Mt.
Đề 2
C©u 1: (6 ®iÓm)
a/ T×m x biÕt: 2.  2 x  7  2  18 .
b. T×m c¸c cÆp sè nguyªn x, y tho¶ m·n hÖ thøc: (2x - 1)(y + 4) = 11 ?
14
5 7
c/ Rót gän : A  912 .25 3.8 3
18 .625 .24
C©u 2: (3 ®iÓm)
a.Cho A 1  2  2 2  2 3  ...  2 2009 vµ B 2 2010
TÝnh: B - A
b. so s¸nh: C = 275 vµ D = 2343
Câu 3 (4đ) Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ.

Biết rằng OA = 5cm; OD = 2 cm; BC = 4 cm và độ dài AC gấp đôi độ dài BD. Tìm
độ dài các đoạn BD; AC.
Câu 4
Tính :
Đề 3
Câu 1 (4 điểm)
a) Tính giá trị biểu thức:

20102010.  710 :78  3.2 4  2 2010 :2 2010 

b) So sánh hai số: 3210 và 2350
Câu 2 (2 điểm)
Cho A = 2000. 2009 vaø B = 2004.2005
Không tính giá trị cuả A và B Hãy so sánh A và B
Câu 3 (4 điểm )Tính hợp lí
a. 118 . 45 + 55. 118 – 18. 100
b. 111 + 113 + 115 + . . . . + 333
Câu 4 (2 điểm ) Cho A  21  2 2  ...  2 60
Chứng minh rằng A M3, cho 7
Câu 5 (4 điểm )
Chứng tỏ S là một số chính phương S = 1 + 3 + 5 + … + 2009 + 2011
Đề 4
Bµi 1:
a, cho A = 4 + 22 + 23 + 24 + … + 220
Hái A cã chia hÕt cho 128 kh«ng?
b, TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc
212.13  212.65
310.11  310.5
+
210.104
39.2 4

Bµi 2 :

Bµi 3 :
Bµi 4 :
Bµi 5:

a, Cho A = 3 + 32 + 33 + …+ 32009
T×m sè tù nhiªn n biÕt r»ng 2A + 3 = 3n
b, T×m sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 5 vµ 9 biÕt r»ng ch÷ sè
hµng chôc b»ng trung b×nh céng cña hai ch÷ sè kia
Cho p vµ p + 4 lµ c¸c sè nguyªn tè( p > 3) .
Chøng minh r»ng p + 8 lµ hîp sè
T×m hai sè tù nhiªn biÕt tæng cña chóng b»ng 84 ,
¦CLN cña chóng b»ng 6.
Gäi A vµ B lµ hai ®iÓm trªn tia Ox sao cho OA = 4 cm ;
OB = 6 cm . Trªn tia BA lÊy ®iÓm C sao cho BC = 3 cm .
So s¸nh AB víi AC

...
Đề 1
Câu 1: (4®)
a) Rút gọn phân số sau:
3 3 3
4 3
2 .3 .5 .7.8
3.2 .5 .14
b) TÝnh B = 14: (
1 5
4 2
12 8
) + 14.
1 2
4 3
Câu 2: (4®)Tìm x biết:
a/ 3 + 2
x -1
= 24 [4
2
(2
2
- 1)]
b/ (x+1) + (x+2) + (x+3) + ...+ (x+100) = 205550
c/
5x
= 18 + 2.(-8)
d/ (3x – 2
4
) .7
5
= 2.7
6
.
0
1
2009
Câu 3: (2®)
T×m c¸c sè tù nhiªn x, y sao cho :
(2x+1)(y-5)=12
Câu 4: (4®)
a) Tính tổng: S=
2 2 2 2 2
.......
1.2 2.3 3.4 98.99 99.100
b) Chứng minh rằng:
2 3 4 100
3 3 3 3 ..... 3 40 M
Câu 5: (2®)
Cho biÓu thøc A =
5
2n
a, T×m c¸c sè nguyªn n ®Ó biÓu thøc A lµ ph©n sè.
b, T×m c¸c sè tù nhiªn n ®Ó biÓu thøc A lµ sè nguyªn
Câu 6: (4®)
Cho gãc AMC = 60
0
. Tia Mx lµ tia ®èi cña tia MA, My lµ ph©n gi¸c cña gãc CMx,
Mt lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xMy.
a. TÝnh gãc AMy.
b. Chøng minh r»ng MC vu«ng gãc víi Mt.
Đề 2
C©u 1: (6 ®iÓm)
a/ T×m x biÕt:
.
b. T×m c¸c cÆp sè nguyªn x, y tho¶ m·n hÖ thøc: (2x - 1)(y + 4) = 11 ?
c/ Rót gän :
14 5 7
12 3 3
9 .25 .8
18 .625 .24
A
C©u 2: (3 ®iÓm)
a.Cho
200932
2...2221 A
2010
2B
TÝnh: B - A
b. so s¸nh: C = 27
5
vµ D = 234
3
Câu 3 (4đ) Trên tia Ox cho 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ.
HSG toán 6 - Trang 2
HSG toán 6 - Người đăng: Hoàng Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HSG toán 6 9 10 881