Ktl-icon-tai-lieu

HSG toán

Được đăng lên bởi nthanh609
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
X©y dùng bµi tËp c©n b»ng
ho¸ häc
C©n b»ng ho¸ häc mét chuyªn ®Ò quan träng trong Ho¸ häc .
liªn quan ®Õn rÊt nhiÒu lÜnh vùc cña Hãa häc . Khi tiÕp cËn víi
chuyªn ®Ò nµy , chóng ta mét c¸i nh×n biÖn chøng c¸c ph¶n øng
hãa häc . Do ®ã nghiªn cøu lý thuyÕt vµ kÕt hîp víi viÖc x©y dùng , su
tÇm c¸c bµi tËp trë nªn hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã kh¾c s©u kiÕn thøc ®·
®îc
Trªn ®ã , t«i ®· tiÕn hµnh ng t thuyÕt x©y dùng
c¸c d¹ng bµi tËp cña c©n b»ng ho¸ häc th«ng qua mét d¹ng kh¸c
nhau
A. Lý thuyÕt vÒ c©n b»ng ho¸ häc
I. §Þnh luËt t¸c dông khèi lîng
T¹i T,p = const , diÔn ra ph¶n øng :
aA + bB + cC + dD +
=> ThÕ ®¼ng ¸p cña ph¶n øng (G
p
) ®îc x¸c ®Þnh bëi ph¬ng tr×nh :
G = G
0
+ RTln
...)()(
...)()(
ba
dc
BA
DC
= G
0
+ RTln Q (I)
G
0
lµ thÕ ®¼ng ¸p cña ph¶n øng ë ®iÒu kiÖn chuÈn .
(i) lµ ho¹t ®é cña chÊt i .
Khi ph¶n øng ®¹t ®Õn tr¹ng th¸i c©n b»ng => G = 0
(I) => G
0
= - RTln
...)()(
...)()(
ba
dc
BA
DC
cb
(II)
Tõ (II) => ln
...)()(
...)()(
ba
dc
BA
DC
cb
=
)(Tf
RT
G
o
(III)
Khi T = const =>
...)()(
...)()(
ba
dc
BA
DC
= const = K
a
(IV)
=> G
0
= - RTln K
cb
(V)
Tõ (I) => G = - RT ln K
cb
+ RT ln Q = RT ln
cb
K
Q
(VI)
1
HSG toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HSG toán - Người đăng: nthanh609
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
HSG toán 9 10 139