Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chấm đề thi HSG Hóa 121415

Được đăng lên bởi Myduyen Pham
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
Năm học: 2014-2015

(Hướng dẫn chấm gồm có 08
trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi : Hóa học
Ngày thi: 10/10/2014

Câu
Câu I
1.a

Nội dung đáp án

Điểm
4,00đ

Cấu hình electron chung: 1s22s22p63s23p63dx4s1.
+ x = 0: cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1 => số e độc thân 1

0,75

3d0
4s1
2
6
2
6
5
1
+ x = 5: cấu hình electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s => số e độc thân 6
2

3d5
4s1
2
6
2
6
10
1
+ x = 10: cấu hình electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s => số e độc thân 1
2

1.b

4s1
3d10
Trong 1 tế bào đơn vị của tinh thể X (mạng lập phương tâm diện) có 4 nguyên tử X,
do đó thể tích bị chiếm bởi 4 nguyên tử X là:
4
Vnt = 4 × πr3 (1)
3
Mặt khác, trong tế bào lập phương tâm diện, bán kính r của nguyên tử X liên
quan với độ dài a của cạnh tế bào bằng hệ thức: 4r = a 2 hay

a 2
(2)
4
Thay (2) vào (1) và áp dụng số, tính được: Vnt = 3,48.10-23 cm3
Thể tích của tế bào:
Vtb = a3 = (3,62.10-8)3 = 4,744.10-23 (cm3)
phần trăm thể tích của tế bào bị chiếm bởi các nguyên tử là:
(Vnt:Vtb) × 100% = (3,48.10-23 : 4,70.10-23) × 100% = 74%
nM
NV
4, 744.1023
23
Từ: D =
=> M = D.
= 8,96× 6,022.10 ×
= 63,99= 64
NV
n
4
(g/mol)=> X là Đồng (Cu)
Phân biệt các dung dịch riêng biệt: AlCl3 , ZnCl 2 , FeCl3 , NH 4Cl, KCl, CuCl 2
- Dùng dung dịch NaOH và dung dịch NH3;
- Viết các phương trình hóa học với NaOH, dung dịch NH3.
(Cách làm khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
- Công thức phân tử của A: N2H4 (hydrazin);

0,75

r =

2.

3a.

-

0,75

1,00

Công thức cấu tạo của A:

H
N
H

H

Trạng thái lai hóa của nguyên tử N: sp3

N
H
Trang 1 / 9

Câu

Nội dung đáp án
Phương trình phản ứng của A với các dung dịch HCl, HNO2, AgNO3:

Điểm

N2H4 + HCl → N2H5Cl (hay N2H6Cl2)
3b.

N2H4 + HNO2 → HN3 + 2H2O
N2H4 + 4AgNO3 → 4Ag + N2 ↑ + 4HNO3
(3Ag +4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O
hay N2H4 + AgNO3 → Ag + N2+NO+2 H2O )
Năng lượng của electron trong nguyên tử H, ion dạng H tính bằng công thức:

0,75

2

Z
(eV), với n là số lượng tử chính, Z là số đơn vị điện tích hạt nhân.
n2
Z2
12
+ EH = =-13,6. 2  13,6. 2 = -13,6 (eV) => IH = 13,6 eV.
n
1
En = -13,6.

4.

Z2
22
= -54,4 (eV) => I He+ = 54,4 eV;


13,
6
2
2
He
n
1
2
3
+E
=-13,6. = - 122,4 (eV) => I Li2+ = 122,4 eV;
Li2+
12
42
+ E 3+ =-13,6.
= - 217,6 (eV) => I Be3+ = 217,6 eV.
2
Be
1
Năng lượng ion hóa lớn nhất là: Be3+ ( 217,6 eV)
+E

+ =-13,6.

4,00

Câu II
1a)

.

K CH3COOH

CH3COOH ƒ CH3COO- + H+
Ban đầu
0,1
Điện li
x
x
x
[ ]:
0,1 – x
x
x


2
 CH 3COO   H
x


 1, 7...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
QUẢNG NAM
Năm học: 2014-2015
(Hướng dẫn chấm gồm có 08
trang)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi : Hóa học
Ngày thi: 10/10/2014
Câu Nội dung đáp án Điểm
Câu I 4,00đ
1.a
Cấu hình electron chung: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
x
4s
1
.
+ x = 0: cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
1
=> số e độc thân 1
3d
0
4s
1
+ x = 5: cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
=> số e độc thân 6
3d
5
4s
1
+ x = 10: cấu hình electron: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
1
=> số e độc thân 1
3d
10
4s
1
0,75
1.b Trong 1 tế bào đơn vị của tinh thể X (mạng lập phương tâm diện) có 4 nguyên tử X,
do đó thể tích bị chiếm bởi 4 nguyên tử X là:
V
nt
= 4 ×
4
3
πr
3
(1)
Mặt khác, trong tế bào lập phương tâm diện, bán kính r của nguyên tử X liên
quan với độ dài a của cạnh tế bào bằng hệ thức: 4r = a
2
hay
r =
a 2
4
(2)
Thay (2) vào (1) và áp dụng số, tính được: V
nt
= 3,48.10
-23
cm
3
- Thể tích của tế bào: V
tb
= a
3
= (3,62.10
-8
)
3
= 4,744.10
-23
(cm
3
)
- phần trăm thể tích của tế bào bị chiếm bởi các nguyên tử là:
(V
nt
:V
tb
) × 100% = (3,48.10
-23
: 4,70.10
-23
) × 100% = 74%
Từ: D =
nM
NV
=> M = D.
NV
n
= 8,96× 6,022.10
23
×
23
4,744.10
4
= 63,99= 64
(g/mol)=> X là Đồng (Cu)
0,75
2.
Phân biệt các dung dịch riêng biệt:
3 2 3 4 2
AlCl , ZnCl , FeCl , NH Cl, KCl, CuCl
- Dùng dung dịch NaOH và dung dịch NH
3
;
- Viết các phương trình hóa học với NaOH, dung dịch NH
3
.
(Cách làm khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
0,75
3a.
- Công thức phân tử của A: N
2
H
4
(hydrazin);
- Công thức cấu tạo của A:
N
N
H
H
H
H
1,00
Trang 1 / 9
Trạng thái lai hóa của nguyên tử N: sp
3
Hướng dẫn chấm đề thi HSG Hóa 121415 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chấm đề thi HSG Hóa 121415 - Người đăng: Myduyen Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn chấm đề thi HSG Hóa 121415 9 10 494