Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải bài tập chuỗi

Được đăng lên bởi ynko107-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 961 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi_CBM 2009
CHUỖI
CHUỖI SỐ.
+∞
ng dn giải bài tập chui_CBM
2009
CHUI
CHUI S.
+
=1
=
=1
CÁC LOẠI BÀI TOÁN VỀ CHUI.
1.1 Tìm số hng tổng quát.
Dựa vào các số hạng ban đầu, phân tích để tìm ra quy luật và từ đó tìm ra số hng tổng quát
ca chui.
Ví dụ 1: Tìm số hng tổng quát của các chuỗi sau:
a,
1
2
+
3
4
+
5
6
+
7
8
+
b,
1
2
+
4
4
+
7
8
+
10
16
+
c,
3!
2.4
+
5!
2.4.6
+
7!
2.4.6.8
+
Gii.
a, T s là các số t nhiên lẻ, mu s là các số t nhiên chẵn, t s kém mẫu s 1 nên phần t
tổng quát là:
=
21
2
, = 1,2,3,
b, T s lập thành cấp s cng với công sai là d = 3, do đó số hng tổng quát của nó là
=
1
+
1
= 1 + 3
1
= 32, còn mẫu s lập thành cấp s nhân với công
bi q = 2,
= 2
. Vy s hng tổng quát là:
=
32
2
, = 1,2,3,
c, Ta d dàng thấy:
=
(2+ 1)!
2. (+ 1)!
, = 1,2,3,
1.2 Tìm tổng ca chui s hi t.
Cách giải.
Chui s ch có tổng khi nó hội t.
Phương pháp thường dùng là xác định
sau đó tìm giới hn: lim

Ngoài ra có thể tìm bằng cách xác định thong qua tng ca chuỗi hàm (phần này ta sẽ đề cp
mc chuỗi hàm).
Tìm tổng của các chuỗi sau:(nễu có)
Ví dụ 2:
1
23
(21)
+
=1
Gii.
Xét tổng riêng thứ n:
=
1
23

21
=2
=
1
2
1
23
1
21
=2
=
1
2
1
1
3
+
1
3
1
5
+ +
1
23
1
21
=
1
2
1
1
21
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Người đăng: ynko107-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi 9 10 751