Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý ở THCS

Được đăng lên bởi Lan Chu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2729 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu 1: ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong chương tình
vật lý THCS.
A) Vị trí học phần( ý nghĩa)
Là học phần được giảng dạy sau học phần Lý luận dạy học vật lý THCS 1 và
2, nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS giải bài tập,
kỹ năng phân tích các hiện tượng vật lý, kỹ năng phán đoán, kỹ năng tính toán và
đo đạc, làm tròn số...
B)Tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong chương trình vật lý THCS
- Là một kênh cung cấp kiến thức, bổ sung kiến thức cho phần lý thuyết.
- Giúp người học củng cố lý thuyết đã học
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, tổng hợp, giải thích hiện tượng
vật lý, kỹ năng vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn.
- Hình thành tư duy vật lý, tư duy kỹ thuật, tư duy logic
- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh
Câu 2: Đặc điểm hệ thống bài tập vật lý THCS hiện hành
1.Gồm bài tập trắc nghiệm, bài tập định tính, bài tập tính toán định lượng, bài
tập thực hành đo đạc, bài tập kiểu ô chữ...
2. Trong thiết kế nội dung bài tập có chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý và vốn
sống của học sinh THCS
- Ở lớp 6, 7 do trình độ tư duy của học sinh còn thấp, vốn kiến thức toán học
còn rất hạn chế, kinh nghiệm hoạt động nhận thức còn thiếu, vốn sống thực tế còn
nghèo nên các bài tập ở các lớp đầu cấp (lớp 6,7) phần lớn mang tính định tính,
nêu các hiện tượng vật lý là chính, càng lên lớp trên (lớp 8,9) tính định lượng thể
hiện rõ, mức độ khó tăng dần, phải tính toán nhiều hơn, phức tạp hơn.
3. Nội dung bài tập gắn với thực tế đời sống, gần gũi với học sinh
4.Tính ứng dụng, tính kỹ thuật được nâng cao dần qua từng lớp.
Câu 4: phương pháp chung giải bài tập vật lý.
1. Phương pháp giải bài tập vật lý phụ thuộc vào một số yếu tố:

- Nội dung bài tập
- Trình độ học sinh
- Mục đích bài dạy
- Phương tiện, kỹ thuật...
2. Các bước chung giải bài tập vật lý
B1.Nghiên cứu kỹ điều kiện của bài tập, giải thích ý nghĩa thuật ngữ, mệnh đề
khó, làm rõ bản chất hiện tượng vật lý, nêu ra các giả định (nếu cần)
B2. Ghi lại các dữ liệu của bài tập, xác định mối liên hệ giữa các đại lượng,
thống nhất đơn vị đo.
B3. Vẽ hình, sơ đồ (nếu cần thiết)
B4.Tiến hành tính toán, đo đạc, làm thí nghiệm...
B5. Xử lý sai số, biện luận kết quả (nêu ý nghĩa vật lý)
Câu 5: Phương pháp giải các bài tập định tính
B1: Phân tích kỹ điều kiện của câu hỏi.
B2: Phân tích hiện tượng vật lý, liên hệ với định luật vật lý, định nghĩa đại
lượng vật lý hay một tính chất vật lý có liên quan, vẽ sơ đồ, vẽ hình (nếu cần).
B3: Xây dựng chuỗi lý luận phân tíc...
Câu 1: ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong chương tình
vật lý THCS.
A) Vị trí học phần( ý nghĩa)
học phần được giảng dạy sau học phần luận dạy học vật THCS 1
2, nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS giải bài tập,
kỹ năng phân tích các hiện tượng vật lý, kỹ năng phán đoán, kỹ năng tính toán
đo đạc, làm tròn số...
B)Tầm quan trọng của hệ thống bài tập trong chương trình vật lý THCS
- Là một kênh cung cấp kiến thức, bổ sung kiến thức cho phần lý thuyết.
- Giúp người học củng cố lý thuyết đã học
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, tổng hợp, giải thích hiện tượng
vật lý, kỹ năng vận dụng kiến thức vật lý vào thực tiễn.
- Hình thành tư duy vật lý, tư duy kỹ thuật, tư duy logic
- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh
Câu 2: Đặc điểm hệ thống bài tập vật lý THCS hiện hành
1.Gồm bài tập trắc nghiệm, bài tập định tính, bài tập tính toán định lượng, bài
tập thực hành đo đạc, bài tập kiểu ô chữ...
2. Trong thiết kế nội dung i tập chú ý đến đặc điểm tâm sinh vốn
sống của học sinh THCS
- lớp 6, 7 do trình độ duy của học sinh còn thấp, vốn kiến thức toán học
còn rất hạn chế, kinh nghiệm hoạt động nhận thức còn thiếu, vốn sống thực tế còn
nghèo nên các bài tập các lớp đầu cấp (lớp 6,7) phần lớn mang tính định tính,
nêu các hiện tượng vật chính, càng lên lớp trên (lớp 8,9) tính định lượng thể
hiện rõ, mức độ khó tăng dần, phải tính toán nhiều hơn, phức tạp hơn.
3. Nội dung bài tập gắn với thực tế đời sống, gần gũi với học sinh
4.Tính ứng dụng, tính kỹ thuật được nâng cao dần qua từng lớp.
Câu 4: phương pháp chung giải bài tập vật lý.
1. Phương pháp giải bài tập vật lý phụ thuộc vào một số yếu tố:
Hướng dẫn giải bài tập Vật lý ở THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải bài tập Vật lý ở THCS - Người đăng: Lan Chu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn giải bài tập Vật lý ở THCS 9 10 378