Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn giải phương trình Lôgarit

Được đăng lên bởi hoangtuongzzz
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Höôùng daãn giaûi CDBT töø caùc ÑTQG Toaùn hoïc
288
Chuyeân ñeà 10: MUÕ, LOGARIT
Vaán ñeà 1: PHÖÔNG TRÌNH MUÕ VAØ LOGARIT
A. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI
PHÖÔNG TRÌNH MUÕ
Daïng 1: Daïng cô baûn: vôùi 0 < a 1

f(x)
a
b0
ab
f(x) log b
Daïng 2: Ñöa veà cng cô soá:
f(x) g(x)
a a (1)
Neáu 0 < a 1: (1) f(x) = g(x)
Neáu a thay ñoåi: (1)
a0
(a 1) f(x) g(x) 0
Daïng 3: Ñaët aån phuï: Ñaët t = a
x
, t > 0; giaûi phöông trình
t0
g(t) 0
Daïng 4: Ñoaùn nghieäm vaø chöùng minh nghieäm ñoù duy nhaát.
PHÖÔNG TRÌNH LOGARIT
Ñieàu kieän toàn taïi log
a
f(x) laø

0 a 1
f(x) 0
Daïng 1:


a
b
0 a 1
log f(x) b
f(x) a
Daïng 2: Ñöa veà cuøng cô soá:
Daïng 3: Ñaët aån phuï
Ñaët t = log
a
x sau ñoù giaûi phöông trình ñaïi soá theo t
Daïng 4: Ñoaùn nghieäm vaø chöùng minh nghieäm duy nhaát
B. ÑEÀ THI
Baøi 1: ÑAÏI HOÏC KHOÁI D NAÊM 2011
Giaûi phöông trình:
2
21
2
log 8 x log 1 x 1 x 2 0
(x R).
Giaûi
2
21
2
log 8 x log 1 x 1 x 2 0
. Ñieàu kieän: 1 x 1.
Hướng dẫn giải phương trình Lôgarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn giải phương trình Lôgarit - Người đăng: hoangtuongzzz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn giải phương trình Lôgarit 9 10 84