Ktl-icon-tai-lieu

Hướng Dẫn giải phương trình vi phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh

Được đăng lên bởi ngock46
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 11992 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Wednesday, May 09, 2012
Người viết: Ôn Ngũ Minh
GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
1. Phương trình vi phân cấp 1
Tìm nghiệm của phương trình y' = f(x, y) trên với a ≤ x ≤ b, với điều kiện y(a) = y0.
Cách giải xấp xỉ: Cho n là số tự nhiên dương.
Ký hiệu: h =(b – a)/n, xk = x0 + kh, fk = f(xk, yk) , k = 1..n.
Ví dụ: y' = cosx + 2siny, 0 ≤ x ≤ 0.4, y(0) = 1, n = 4 ⇒ h = 0.1.
1.1

Phương pháp Euler

a. Phương pháp Euler
y0 là giá trị khởi tạo đã cho,
Với k = 0..n-1: yk+1 = yk + hfk.
Với ví dụ trên, ta lập bảng như sau:

Sai số là O(h).

k
0
1
2
3
4
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
y
1
1.268
1.559
1.857
2.144
Sử dụng máy tính Casio: Đặt cấu hình về radian.
0.1→M
0→X
1→Y
Y+M(cosX+2sinY)→Y
(1) Ghi kết quả vào bảng mỗi khi thực hiện lệnh này,
X+M→X
(2)
Lặp lần lượt hai lệnh (1) và (2) cho tới khi điền đầy bảng.
b. Phương pháp Euler cải tiến
y0 là giá trị khởi tạo đã cho,
Với k = 0..n-1, lặp quá trình sau:
yk+1(0) = yk + hfk,
yk+1(m+1) = yk + h/2*(fk + f(xk+1, yk+1(m))), m = 0, 1, 2, ...
Sai số làm tròn là O(h2).
Dừng khi | yk+1(m+1) – yk+1(m)| < ε.
Với ví dụ trên, ta lập bảng như sau:
k
x
y
f(x,y)

0
0
1.000
2.683

1
2
3
4
0.1
0.2
0.3
0.4
1.280
1.575
1.867
2.141
2.911
2.980
2.868
2.605
1.268
1.571
1.873
2.154
1.279
1.575
1.867
2.140
1.280
1.575
1.867
2.141
1.280
2.141
Sử dụng máy tính Casio: Đặt cấu hình về radian.
0.1→M
Giá trị của h = 0.1
0→X
1→Y
cosX+2sinY→F
(1)
Giá trị f(x, y) này được dùng nhiều lần

Y+MF→D
(2)
D là yk+1(0)
Y+M÷2(F+cos(X+M)+2sinD)→D (3)
D là yk+1(m+1), lặp liên tiếp
D→Y
(4)
Giá trị yk+1(m+1) đã thỏa mãn sai số
X+M→X
(5)
Tăng X
Lệnh (3) được lặp cho đến khi 2 giá trị liên tiếp của M bằng nhau. Sau khi thực hiện lệnh (5) thì
quay về lệnh (1).
1.2

Phương pháp Runge – Kutta

a. Phương pháp Runge – Kutta thứ nhất
y0 là giá trị khởi tạo đã cho,
Với k = 0..n-1:
a = hfk, b = hf(xk + h/2, yk + a/2) , yk+1 = yk + b.
Sai số làm tròn là O(h2).
Với ví dụ trên, ta lập bảng như sau:
k
0
1
2
x
0
0.1
0.2
y
1.000
1.281
1.578
a
0.268
0.291
0.298
b
0.281
0.297
0.294
Sử dụng máy tính Casio: Đặt cấu hình về radian.
0.1→M
Giá trị của h = 0.1
0→X
1→Y
M(cosX+2sinY)→A
(1)
M(cos(X+M÷2)+2sin(Y+A÷2))→B (2)
Y+B→Y
(3)
X+M→X
(4)
Lặp lại từ lệnh (1).

3
0.3
1.872
0.287
0.274

4
0.4
2.146

b. Phương pháp Runge – Kutta thứ hai
y0 là giá trị khởi tạo đã cho,
Với k = 0..n-1:
a = hfk, b = hf(xk+ h, yk + a), yk+1 = yk + (a + b)/2, k = 0..n-1.
Sai số làm tròn là O(h2).
Với ví dụ trên, ta lập bảng như sau:
k
0
1
2
x
0
0.1
0.2
y
1.000
1.281
1.577
a
0.268
0.291
0.298
b
0.281
0.297
0.294
Sử dụng ...
Wednesday, May 09, 2012 Người viết: Ôn Ngũ Minh
GII GN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
1. Phương trình vi phân cp 1
Tìm nghim ca phương trình y' = f(x, y) trên vi a x b, vi điu kin y(a) = y
0
.
Cách gii xp x: Cho n là s t nhiên dương.
hiu: h =(b – a)/n, x
k
= x
0
+ kh, f
k
= f(x
k
, y
k
) , k = 1..n.
d: y' = cosx + 2siny, 0 x 0.4, y(0) = 1, n = 4 h = 0.1.
1.1 Phương pháp Euler
a. Phương pháp Euler
y
0
là giá tr khi to đã cho,
Vi k = 0..n-1: y
k+1
= y
k
+ hf
k
. Sai s là O(h).
Vi ví d trên, ta lp bng như sau:
k 0 1 2 3 4
x 0 0.1 0.2 0.3 0.4
y 1 1.268 1.559 1.857 2.144
S dng máy tính Casio: Đặt cu hình v radian.
0.1M
0X
1Y
Y+M(cosX+2sinY)Y (1) Ghi kết qu vào bng mi khi thc hin lnh này,
X+MX (2)
Lp ln lượt hai lnh (1) và (2) cho ti khi đin đầy bng.
b. Phương pháp Euler ci tiến
y
0
là giá tr khi to đã cho,
Vi k = 0..n-1, lp quá trình sau:
y
k+1
(0)
= y
k
+ hf
k
,
y
k+1
(m+1)
= y
k
+ h/2*(f
k
+ f(x
k+1
, y
k+1
(m)
)), m = 0, 1, 2, ...
Dng khi | y
k+1
(m+1)
– y
k+1
(m)
| < ε. Sai s làm tròn là O(h
2
).
Vi ví d trên, ta lp bng như sau:
k 0 1 2 3 4
x 0 0.1 0.2 0.3 0.4
y 1.000 1.280 1.575 1.867 2.141
f(x,y) 2.683 2.911 2.980 2.868 2.605
1.268 1.571 1.873 2.154
1.279 1.575 1.867 2.140
1.280 1.575 1.867 2.141
1.280 2.141
S dng máy tính Casio: Đặt cu hình v radian.
0.1M Giá tr ca h = 0.1
0X
1Y
cosX+2sinYF (1) Giá tr f(x, y) này được dùng nhiu ln
Hướng Dẫn giải phương trình vi phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng Dẫn giải phương trình vi phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh - Người đăng: ngock46
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hướng Dẫn giải phương trình vi phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh 9 10 941