Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn học môn Thí Nghiệm Vật Lý 2

Được đăng lên bởi kaykay-king
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH THIẾT LẬP CÔNG THỨC TÍNH SAI SỐ
BÍ KÍP 1: TUYỆT TRƢỚC TƢƠNG SAU
* Ưu điểm: Dễ làm dễ nhớ
* Nhược điểm: Do phải tính đạo hàm nên đôi khi gặp những hàm phức tạp, tính
toán mà không chắc tay thì rất dễ nhầm lẫn.
* Kiến thức cần biết:





Biết vẽ tam giác (tức là ký hiệu delta Δ)  cái này chắc trẻ con cũng biết
Biết là tính cộng, trừ, nhân, chia  hết cấp 1 là biết rồi.
Biết tính đạo hàm  hết lớp 11 là đã biết
Biết tính đạo hàm riêng  chắc là chƣa học nhƣng vẫn phải biết 
nguyên tắc thì rất đơn giản tính đạo hàm riêng theo biến nào thì coi các
biến còn lại là hằng số  cứ thế mà tính thôi (ví dụ nếu hàm của chúng ta
là f(x, y, z), thì khi tính đạo hàm riêng theo ẩn x thì hãy coi y, z chỉ là một
hằng số  very dễ hiểu phải không?).
 Biết ký hiệu đạo hàm, đạo hàm riêng (không phải loại phẩy phẩy trên đầu
nhƣ học thời phổ thông đâu, lên đại học nó phải khác chứ  phải đẳng
cấp hơn và nguy hiểm hơn ).
o Đạo hàm tòan phần:
o Đạo hàm riêng phần:
 về công thức tính toán thì chả khác nhau mấy, thƣờng đặc điểm
nhận dạng dễ nhất là nếu chỉ có 1 biến thì đạo hàm tòan phần (tức là
một mình một ngựa thì tòan phần), nếu nhiều biến thì đạo hàm riêng
(tức là khi có nhiều đối thủ cạnh tranh thì chúng ta phải chơi kiểu solo
chứ đừng đánh cả party  die là chắc chắn). Và cứ nhớ tòan phần thì
là d còn riêng phần thì là (nói thật tôi cũng phải mất thời gian khá
dài mới nhận biết đƣợc hai cái ký hiệu này  chứng tỏ hồi xƣa cũng
không thông minh gì cho lăm *.*)
 Biết về vi phân  thực ra vi phân và đạo hàm luôn liên quan chặt chẽ với
nhau và thƣờng kí hiệu là chữ d (vi phân của x là dx, vi phân của táo thì là
dtáo  quá dễ)  công thức tính vi phân tổng quát là: df(x) = f’(x)dx 
cái này phổ thông nếu ai để ý một chút thì cũng đã biết (nhƣng chắc số
lƣợng để ý chỉ khoảng 1% *_*)

 Biết về vi phân riêng phần  chắc nghe lần đầu  thì bây giờ sẽ biết 
công thức cũng đơn giản thôi.

Ba màu xanh đỏ lòe loẹt chính là ba cái vi phân riêng phần  tóm lại công
thức tổng quát của vi phân riêng của hàm F theo biến x bất kỳ là:
* Thực hành:
Biết thì cũng khá nhiều nhƣng tóm lại đối với cách 1 các bạn chỉ cần nhớ hai
công thức là xong.
 đây chính là công thức tính sai số tuyệt

(1):
đối.
(2):

 đây là công thức tính sai số tƣơng đối

Chú ý: Quan trọng nhất là tính đƣợc ba cái đạo hàm riêng theo x, y, z (màu đỏ)
 do đó khi đạo hàm phải rất rất cẩn thận.
VD1: Thiết lập công thức tính sai số của vận tốc v = λ.f (bài thí nghiệm số
- Phân tích: F ở đây chính là v, và F phụ th...
CÁCH THIT LP CÔNG THC TÍNH SAI S
BÍ KÍP 1: TUYT TRƢỚC TƢƠNG SAU
* Ưu điểm: D làm d nh
* Nhược điểm: Do phải tính đạo hàm nên đôi khi gp nhng hàm phc tp, tính
toán mà không chc tay thì rt d nhm ln.
* Kiến thc cn biết:
Biết v tam giác (tc là ký hiệu delta Δ) cái này chc tr con cũng biết
Biết là tính cng, tr, nhân, chia hết cp 1 là biết ri.
Biết tính đạo hàm hết lớp 11 là đã biết
Biết tính đạo hàm riêng chắc chƣa học nhƣng vẫn phi biết
nguyên tc thì rất đơn giản tính đạo hàm riêng theo biến nào thì coi các
biến còn li là hng s c thế mà tính thôi (ví d nếu hàm ca chúng ta
f(x, y, z), thì khi tính đạo hàm riêng theo n x thì hãy coi y, z ch mt
hng s very d hiu phi không?).
Biết ký hiu đạo hàm, đạo hàm riêng (không phi loi phy phẩy trên đu
nhƣ học thi ph tng đâu, lên đại hc phi khác ch phải đẳng
cấp hơn và nguy hiểm hơn ).
o Đạo hàm tòan phn:


o Đạo hàm riêng phn:


v công thc tính toán thì ch khác nhau mấy, thƣờng đặc điểm
nhn dng d nht nếu ch 1 biến thì đạo hàm tòan phn (tc là
mt mình mt nga thì tòan phn), nếu nhiu biến thì đo hàm riêng
(tc là khi có nhiều đối th cnh tranh thì chúng ta phi chơi kiểu solo
ch đừng đánh c party die chc chn). c nh tòan phn thì
d còn riêng phn thì (nói thật tôi cũng phi mt thi gian khá
dài mi nhn biết đƣc hai cái hiu này chng t hồi a cũng
không thông minh gì cho lăm *.*)
Biết v vi phân thực ra vi phân và đạo hàm luôn ln quan cht ch vi
nhau và thƣờng kí hiu là ch d (vi phân ca x là dx, vi phân ca táo thì là
dtáo quá d) công thc tính vi phân tng qt là: df(x) = f’(x)dx
cái này ph thông nếu ai đ ý một chút thì cũng đã biết (nhƣng chc s
ợng để ý ch khong 1% *_*)
Hướng dẫn học môn Thí Nghiệm Vật Lý 2 - Trang 2
Hướng dẫn học môn Thí Nghiệm Vật Lý 2 - Người đăng: kaykay-king
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn học môn Thí Nghiệm Vật Lý 2 9 10 596