Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn một số dạng toán lớp 5

Được đăng lên bởi Hoa Dinh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Së gi¸o dôc vµ ®µo hµ tÜnh
------------ ------------

s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Gãp phÇn gióp hs häc tèt yÕu tè h×nh häc
M«n to¸n líp 5 – phÇn h×nh thang

M· sè s¸ng kiÕn

M· sè trêng:
M· sè huyÖn:
M· sè tÜnh:

N¨m häc 2005 - 2006

1

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Së gi¸o dôc vµ ®µo hµ tÜnh
------------ ------------

s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Gãp phÇn gióp hs häc tèt yÕu tè h×nh häc
M«n to¸n líp 5 – phÇn h×nh thang
Hä vµ tªn: §Æng Sü Th¾ng
®¬n vÞ: tiÓu häc ®øc h¬ng

M· sè s¸ng kiÕn

M· sè trêng:
M· sè huyÖn:
M· sè tÜnh:
N¨m häc 2005 – 2006
Gãp phÇn gióp häc sinh häc tèt yÕu tè h×nh häc
M«n to¸n líp 5 - phÇn h×nh thang.
a. ®Æt vÊn ®Ò:

Môc tiªu chung cña gi¸o dôc tiÓu häc ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn viÖc h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn cho häc sinh nh÷ng tri thøc c¬ b¶n vµ kü n¨ng c¬ së thiÕt thùc
víi ®êi sèng céng ®ång, ph¬ng ph¸p suy nghÜ häc tËp lßng tin sèng hån nhiªn, sù
2

n¨ng ®éng vµ linh ho¹t, c¸ch c xö ®óng møc, hîp ®¹o lý vÒ thiªn nhiªn con ngêi
vµ x· héi, t¨ng cêng søc kháe vµ thêng xuyªn rÌn luyªn th©n thÓ, ý chÝ vµ íc m¬
®em søc m×nh gãp phÇn cho cuéc sèng b¶n th©n, gia ®×nh vµ ®Êt níc trë nªn giµu
cã vµ h¹nh phóc. §©y lµ nh÷ng tri thøc kü n¨ng gi¸ trî võa ®¸p øng cho häc tËp
tiÕn lªn võa ®¸p øng cho øng dông trong cuéc sèng céng ®ång.
Qua thùc tiÔn d¹y häc vµ qu¶n lý chuyªn m«n nhiÒu n¨m trong ch¬ng tr×nh
to¸n tiÓu häc, thùc tÕ ®· cho thÊy r»ng häc sinh ®a phÇn thÝch häc to¸n, ham häc
to¸n. Nhng ham häc míi chØ lµ c¬ së mét phÇn thuËn lîi cho viÖc häc, vÊn ®Ò cèt
yÕu nhÊt ®ã lµ nhËn thøc, tiÕp thu kiÕn thøc to¸n häc, kü n¨ng thùc hµnh to¸n.
§Æc biÖt , gi¸o viªn ph¶i lµ ngêi tæ chøc trung t©m cho mäi ho¹t ®éng trong líp
nh thÕ nµo gióp häc sinh tiÕp thu chiÕm lÜnh tri thøc mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o.
Ham häc cha ®ñmµ ngêi häc ph¶i biÕt c¸ch häc, ph¶i n¾m v÷ng c¸c yÕu tè cña
to¸n häc qua bµi gi¶ng cña thÇy c« vµ biÕt thùc hµnh mét c¸ch s¸ng t¹o.
Trong thùc tÕ, häc sinh tiÓu häc, häc to¸n cßn ë d¹ng nhËn biÕt kh¸i niÖm
c¬ b¶n, ®¬n gi¶n nhÊt lµ khi tiÕp xóc víi c¸c yªu tè h×nh häc c¸c em cßn gÆp
nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt c¸c em cßn rËp khu«n, mµy mß.
Tãm l¹i d¹y h×nh häc cÇn h×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng biÓu tîng h×nh
häc vµ ph¸t triÓn trÝ tëng tîng h×nh häc kh«ng gian, n¨ng lùc t duy vµ kü n¨ng
thùc hµnh h×nh häc. Th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng h×nh häc mµ häc sinh rÌn luyÖn
kü n¨ng quan s¸t, ®èi chiÕu, ph©n tÝch tæng hîp ph¸n ®o¸n, trõu tîng hãa, kh¼
n¨ng hµnh ®éng, n¨ng lùc diÔn ®¹t to¸n häc b»ng ng«n ng÷ nãi c÷ng nh viÕt, kü
n¨ng sö dông ®å dïn...
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Së gi¸o dôc vµ ®µo hµ tÜnh
------------
------------
s¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Gãp phÇn gióp hs häc tèt yÕu tè h×nh häc
M«n to¸n líp 5 – phÇn h×nh thang
M· sè s¸ng kiÕn
M· sè trêng:
M· sè huyÖn:
M· sè tÜnh:
N¨m häc 2005 - 2006
1
Hướng dẫn một số dạng toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn một số dạng toán lớp 5 - Người đăng: Hoa Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hướng dẫn một số dạng toán lớp 5 9 10 809