Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn tập hóa học 11

Được đăng lên bởi Quyền Shiin
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. HOÁ ĐẠI CƯƠNG
1. Viết phương trình điện li của các chất sau:
a. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, H3PO3, H2CO3, H2S, CH3COOH.
b. NaOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.
c. Na2SO4, Na3PO4, Al2(SO4)3, NaOCl, Na2HPO4, Na2HPO3, NaHCO3, NaHSO4, [Ag(NH3)2]2SO4.
Bài giải (a)
HCl 
→ H + + Cl−
HNO3 
→ H + + NO3−
H 2SO 4 
→ H + + HSO −4
HSO −4 
→ H + + SO 24 −

→ H + + H 2 PO −4
H 3PO 4 ←



→ H + + HPO 24 −
H 2 PO −4 ←


→ H + + PO34−
HPO24 − ←



→ H + + H 2 PO3−
H 3PO3 ←


→ H + + HPO32 −
H 2 PO3− ←


→ H + + HCO3−
H 2CO3 ←


→ H + + CO32 −
HCO3− ←


→ H + + HS−
H 2S ←


→ H + + S2 −
HS− ←


→ H + + CH 3COO −
CH 3COOH ←

(b)
NaOH → Na+ + OHBa(OH)2 → Ba2+ + 2OH
→ Cu2+ + 2OHCu(OH)2 ←


→ Cu (OH) 24 − + 2H +
Cu(OH)2 + 2H2O ←


→ Fe3+ + 3OHFe(OH)3 ←


→ Zn2+ + 2OHZn(OH)2 ←


→ Zn (OH ) 24 − + 2H +
Zn(OH)2 + 2H2O ←


→ Sn2+ + 2OHSn(OH)2 ←


→ Sn (OH) 24 − + 2H +
Sn(OH)2 + 2H2O ←

(c)
Na2SO4 → 2Na+ + SO 24 −
Na3PO4 → 3Na+ + PO 34−
Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3 SO 24 −
NaOCl → Na+ + ClONa2HPO4 → 2Na+ + HPO 24 −


→ H + + PO34−
HPO 24 − ←


Na2HPO3→ 2Na+ + HPO32 −


→ H + + CO32 −
HCO3− ←


NaHCO3 → Na+ + HCO3−
NaHSO4 → Na+ + H+ + SO 24 −
[Ag(NH3)2]2SO4 → [Ag( NH 3 ) 2 ] + SO 24 −
+
→ Ag+ + 2NH3
[Ag( NH3 )2 ]+ ←


2. Hoàn thành các phản ứng sau đây dưới dạng phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn:
a. K2CO3 + Ca(NO3) 2 → 2KCl + CaCO3↓
CO32 − + Ca 2 + 
→ CaCO3 ↓
b. K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑ + H2O
CO 32 − + 2 H + 
→ CO 2 + H 2 O

c. Al(NO3) 3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓+ 3NH4Cl
Al 3 + + 3 NH 3 + 3H 2 O 
→ Al (OH ) 3 + 3 NH +4

d. MgSO4 + 2NH3 + 2H2O → Mg(OH)2 ↓ + (NH4)2SO4
Mg2+ + 2NH3 + 2H2O → Mg(OH)2 ↓ + 2 NH +4
e. (NH4) 2SO3 + HBr → 2NH4Cl + H2O + SO2
SO 32 − + 2 H + 
→ H 2 O + SO 2

f. CaS + HCl → CaCl2 + H2S
S2- + 2H+ → H2S
g. FeS + HCl → FeCl2 + H2S
FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S
h. 2CH3COOK + H2SO4 → 2CH3COOH + K2SO4
CH3COO- + H+ → CH3COOH
i. Na2CO3 + 2NaHSO4 → Na2SO4 + H2O + CO2
CO 32 − + 2 H + 
→ CO 2 + H 2 O

j. CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca 2 + + 2 HCO 32 −
k. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
NH 4+ + OH − 
→ NH 3 + H 2 O
l. Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH-3. Hoàn thành các phản ứng sau đây dưới dạng phương trình phân tử:
a. Ba2+ + CO32– → BaCO3 ↓
BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl
b. Fe3+ + 3OH– → Fe(OH) 3 ↓
FeC...
http://violet.vn/dangtuanlqd
A. HOÁ ĐẠI CƯƠNG
1. Viết phương trình đin li ca các cht sau:
a. HCl, HNO
3
, H
2
SO
4
, H
3
PO
4
, H
3
PO
3
, H
2
CO
3
, H
2
S, CH
3
COOH.
b. NaOH, Ba(OH)
2
, Cu(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
, Sn(OH)
2
.
c. Na
2
SO
4
, Na
3
PO
4
, Al
2
(SO
4
)
3
, NaOCl, Na
2
HPO
4
, Na
2
HPO
3
, NaHCO
3
, NaHSO
4
, [Ag(NH
3
)
2
]
2
SO
4
.
Bài gii (a)
+
+ ClHHCl
+
+
33
NOHHNO
+
+
442
HSOHSOH
4
HSO
+
+
2
4
SOH
43
POH

+
+
42
POHH
42
POH

+
+
2
4
HPOH
2
4
HPO

+
+
3
4
POH
33
POH

+
+
32
POHH
32
POH

+
+
2
3
HPOH
32
COH

+
+
3
HCOH
3
HCO

+
+
2
3
COH
SH
2

+
+ HSH
HS

+
+
2
SH
COOHCH
3

+
+ COOCHH
3
(b)
NaOH → Na
+
+ OH
-
Ba(OH)
2
→ Ba
2+
+ 2OH
-
Cu(OH)
2

Cu
2+
+ 2OH
-
Cu(OH)
2
+ 2H
2
O

+
+ H2)OH(Cu
2
4
Fe(OH)
3

Fe
3+
+ 3OH
-
Zn(OH)
2

Zn
2+
+ 2OH
-
Zn(OH)
2
+ 2H
2
O

+
+ H2)OH(Zn
2
4
Sn(OH)
2

Sn
2+
+ 2OH
-
Sn(OH)
2
+ 2H
2
O

+
+ H2)OH(Sn
2
4
(c)
Na
2
SO
4
→ 2Na
+
+
2
4
SO
Na
3
PO
4
→ 3Na
+
+
3
4
PO
Al
2
(SO
4
)
3
→ 2Al
3+
+ 3
2
4
SO
NaOCl → Na
+
+ ClO
-
Na
2
HPO
4
→ 2Na
+
+
2
4
HPO
2
4
HPO

+
+
3
4
POH
Na
2
HPO
3
→ 2Na
+
+
2
3
HPO
NaHCO
3
→ Na
+
+
3
HCO
3
HCO

+
+
2
3
COH
NaHSO
4
→ Na
+
+ H
+
+
2
4
SO
[Ag(NH
3
)
2
]
2
SO
4
→
[
]
+
23
)NH(Ag
+
2
4
SO
[
]
+
23
)NH(Ag

Ag
+
+ 2NH
3
Hướng dẫn ôn tập hóa học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn ôn tập hóa học 11 - Người đăng: Quyền Shiin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Hướng dẫn ôn tập hóa học 11 9 10 788