Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn ôn tập vật lý

Được đăng lên bởi hailanpq
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Thiết lập và phát biểu các định lý về động lượng
2. Từ công thức biến đổi Galilê hãy thiết lập:Công thức cộng vận tốc; Công thức cộng
gia tốc; Biểu thức và phát biểu nguyên lý tương đối Galilê ?
3. Trình bày định nghĩa, thiết lập biểu thức và phát biểu định lý động năng.
4. Phát biểu và viết biểu thức nguyên lý thứ I nhiệt động lực học. Nêu các hệ quả của
nguyên lý
5. Hãy vận dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học để khảo sát quá trình đẳng áp?
6. Nêu khái niệm và viết biểu thức của lực Loren.
7. Thiết lập biểu thức tính công của lực từ.
8. Trình bày thí nghiệm của Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ? Từ đó rút ra kết
luận? Hãy cho biết kết luận nào là quan trọng nhất? Giải thích vì sao?

1

Câu Hỏi Lý thuyết
1.
Tõ pt ®Þnh luËt II Niut¬n ta cã biÕn ®æi: F = ma = mdv/dt = d(mv)/dt
®Þnh nghÜa vÐc t¬ mv = k : gäi lµ vÐc t¬ ®éng lîng cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng
Do ®ã dk /dt = F
ta cã thÓ ph¸t biÓu ®Þnh lý 1 ®éng lîng:
“ §¹o hµm bËc nhÊt theo thêi gian cña vÐc t¬ ®éng lîng cña c® chÊt ®iÓm cã gi¸ trÞ b»ng lùc
(tæng ngo¹i lùc) t¸c dông lªn chÊt ®iÓm ®ã”
Ta l¹i cã biÕn ®æi tiÕp theo: dk = F.dt ⇒ lÊy tÝch ph©n 2 vÕ
k2

∫ dk

k1

t2

=

∫ Fdt

t2

suy ra : k2 - k1 = ∆k =

t1

∫ Fdt .

Th«ng thêng lùc F = const, suy ra:

t1

Δ k = F.Δt

®Þnh nghÜa F.Δt lµ xung lîng cña ngo¹i lùc t¸c dông lªn chÊt ®iÓm trong kho¶ng thêi gian
∆t
Ta cã pb ®Þnh lý 2: “ biÕn thiªn vÐc t¬ ®éng lîng cña c® chÊt ®iÓm trong 1 kho¶ng thêi gian
nµo ®ã cã gi¸ trÞ b»ng xung lîng cña ngo¹i lùc t¸c dung lªn chÊt ®iÓm trong kho¶ng tg ®ã”
ý nghÜa ®éng lîng: ®Æc trng cho kh¶ n¨ng truyÒn chuyÓn ®éng
ý nghÜa xung lîng: ®Æc trng cho kÕt qu¶ t¸c dông lùc
7.
- Gi¶ thiÕt + h×nh vÏ
B

M
1

N

dx

I

2

F

- Khi ®o¹n MN dÞch chuyÓn dx, c«ng do tõ lùc sinh ra: dA = F.dx
dA = F.dx = B.I.l.dx = B.I.dS = B.I.d φ
Víi d φm = I.dS lµ tõ th«ng göi qua diÖn tÝch bÞ quÐt bëi thanh trong dc dx
- Khi thanh dc tõ vÞ trÝ 1 ®Õn vÞ trÝ 2: A = ∫dA
A = I (Φ2 − Φ1 ) = ∆Φ
Víi Φ1 lµ tõ th«ng qua diÖn tÝch m¹ch ®iÖn khi thanh ë vÞ trÝ 1
Φ2 lµ tõ th«ng qua diÖn tÝch m¹ch ®iÖn khi thanh ë vÞ trÝ 2
∆Φ lµ tõ th«ng qua diÖn tÝch bÞ quÐt bë thanh tõ 1- 2
Ta cã pb : “ C«ng cña tõ lùc trong dc mét dßng ®iÖn b»ng tÝch gi÷a c® d® vµ ®é biÕn thiªn tõ
th«ng gëi qua diÖn tÝch bÞ quÐt bëi thanh”
8.
M« t¶ TN: Mét nam ch©m th¼ng vµ mét èng d©y dÉn vµ ®iÖn kÕ nh h×nh vÏ

2

N

S

- Khi dÞch chuyÓn nam ch©m vµo trong èng d©y th× kim ®iÖn kÕ bÞ lÖch, chøng tá cã dßng ®iÖn
c¶m øng IC
- Rót nc ra, thÊy kim lÖch theo chiÒu ngîc l¹i, chøng tá ...
1. Thiết lập và phát biểu các định lý về động lượng
2. Từ công thức biến đổi Galilê hãy thiết lập:Công thức cộng vận tốc; Công thức cộng
gia tốc; Biểu thức và phát biểu nguyên lý tương đối Galilê ?
3. Trình bày định nghĩa, thiết lập biểu thức và phát biểu định lý động năng.
4. Phát biểu viết biểu thức nguyên thứ I nhiệt động lực học. Nêu các hệ quả của
nguyên lý
5. Hãy vận dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học để khảo sát quá trình đẳng áp?
6. Nêu khái niệm và viết biểu thức của lực Loren.
7. Thiết lập biểu thức tính công của lực từ.
8. Trình bày thí nghiệm của Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ? Từ đó rút ra kết
luận? Hãy cho biết kết luận nào là quan trọng nhất? Giải thích vì sao?
1
Hướng dẫn ôn tập vật lý - Trang 2
Hướng dẫn ôn tập vật lý - Người đăng: hailanpq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn ôn tập vật lý 9 10 409