Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM/ HIỆU CHUẨN

Được đăng lên bởi nasaisme1111-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI LĨNH VỰC
THỬ NGHIỆM/ HIỆU CHUẨN
CATEGORIES OF TESTING/ CALIBRATION FIELDS
Mã số/Code: AGL 01
Lần ban hành/Issued number: 4.08
Ngày ban hành/ Issued date: 5/2008

Phân loại lĩnh vực thử nghiệm/ hiệu chuẩn
Categories of tesitng/ calibration fields

1. Mục đích

1.

Tài liệu này nhằm giúp Văn phòng
Công nhận Chất lượng và các PTN
xin công nhận phân loại các lĩnh vực
thử nghiệm/ hiệu chuẩn xin công
nhận.

Object

This document assists the Boa and
applicant labotories in classifying
testing/
calibaration
fields
for
accreditation.
2. Scope

2. Phạm vi
Tài liệu này được áp dụng cho Văn
phòng Công nhận chất lượng và các
PTN xin công nhận.

This document is applied for the BoA
and
applicant
laboratories
for
accreditation.
3. Content

3. Nội dung
Hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn
được chia thành các lĩnh vực thử nghiệm
/hiệu chuẩn. Mỗi lĩnh vực thử
nghiệm/hiệu chuẩn gồm nhiều loại phép
thử/
hiệu chuẩn. Mỗi loại phép
thử/hiệu chuẩn là tập hợp những phép
thử/hiệu chuẩn cụ thể.

Test and calibration activities have been
classified
intfre4t5yyto
test
ans
calibaration fields. Each test/calibaration
field combines many kids of test
/calibaration. Each test / calibaration is a
set of specific tests / calibarations.

Việc công nhận phòng thí nghiệm được
cấp cho các phép thử/hiệu chuẩn cụ thể
hoặc loại phép thử/hiệu chuẩn căn cứ
vào cơ sở pháp lý là các phương pháp
thử tiêu chuẩn. Phương pháp thử tiêu
chuẩn có thể là phương pháp thử quy
định trong các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu
chuẩn ISO, tiêu chuẩn của các tổ chức
Quốc tế khác hoặc tiêu chuẩn của một
quốc gia khác hoặc phương pháp thử
nội bộ.
Các lĩnh vực thử nghiệm hiệu chuẩn
được công nhận hiện nay gồm:

Laboratory accreditation have been
issued for specific tests/calibrations or
type of specific test and calibaration
based on test/calbration methods.
These methods can be Vietnamese
standard,
ISO,
standards
of
international organization or other
contry’s standards or inhouse method.










AGL 01

Lĩnh vực thử nghiệm cơ
Lĩnh vực thử nghiệm điện – Điện tử
Lĩnh vực thử nghiệm sinh học
Lĩnh vực thử nghiệm hoá học
Lĩnh vực thử nghiệm xây dựng
Lĩnh vực thử nghiệm không phá huỷ
Lĩnh vực hiệu chuẩn và đo lường
Lĩnh vực thử nghiệm dược phẩm

Lần ban hành: 4.08

Now the
include:









field

of

testing/calibration

Mechanical field
Electriccal field
Biological field
Chemical field
Construction field
Non-Destructive testing fie...
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI LĨNH VỰC
THỬ NGHIỆM/ HIỆU CHUẨN
CATEGORIES OF TESTING/ CALIBRATION FIELDS
số/Code: AGL 01
Lần ban hành/Issued number: 4.08
Ngày ban hành/ Issued date: 5/2008
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM/ HIỆU CHUẨN - Trang 2
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM/ HIỆU CHUẨN - Người đăng: nasaisme1111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM/ HIỆU CHUẨN 9 10 45