Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng các khuyến nghị của ITU-T liên quan đến công nghệ quang

Được đăng lên bởi Lee
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn sử dụng các khuyến nghị của ITU-T liên quan đến công
nghệ quang

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung
Giới thiệu
Tháng 4/2009, Ủy ban Tiêu chuẩn Viễn
thông của Liên minh Viễn thông quốc tế
(ITU-T) đã xuất bản “Hướng dẫn sử
dụng các khuyến nghị của ITU-T liên
quan đến công nghệ quang”. Hướng dẫn
này đáp ứng các yêu cầu của Nghị quyết
44 (Giảm khoảng cách trong việc chuẩn
hoá giữa các nước phát triển và đang
phát triển) của WTSA-04 đã đề nghị
chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ
việc triển khai các khuyến nghị của ITUT ở các nước đang phát triển nhằm chuẩn
bị các yêu cầu cụ thể cho từng quốc gia
trong việc triển khai các mạng và dịch vụ mới. Nhờ đó, các nước đang phát triển có thể
cải thiện được khả năng ứng dụng của các tiêu chuẩn này, còn ngành công nghiệp viễn
thông, mà cụ thể là các nhà sản xuất và khai thác cũng có thể đóng góp tích cực hơn vào
quá trình xây dựng và ứng dụng các tiêu chuẩn này ở các nước đang phát triển.
Bài báo sẽ tóm tắt những nội dung chính của bản hướng dẫn này.
Sự phát triển của công nghệ quang và của các khuyến nghị ITU-T có liên quan
Từ khi phát minh ra laser vào năm 1960, trải qua hơn 30 năm, quá trình nghiên cứu có
thể được chia thành các giai đoạn phát triển và cứ mỗi năm tích BL (B là tốc độ bit và L
là khoảng lặp, các bộ lặp thực hiện biến đổi quang-điện-quang) đều lớn gấp đôi. Trong
từng giai đoạn, tích BL cơ bản đều tăng nhưng bắt đầu trở nên bão hoà khi công nghệ
ngày càng hoàn thiện hơn. Và từng giai đoạn đều có một sự thay đổi cơ bản.
- Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn các hệ thống thông tin quang có tốc độ bit 34-45Mbit/s
hoạt động gần bước sóng 850nm, sử dụng laser bán dẫn GaAs và cho phép khoảng lặp là
10km. Giai đoạn này được thể hiện trong 2 khuyến nghị G.651 (đặc tính của sợi quang đa
mode hoạt động tại 850nm) và G.956 (bây giờ là G.955) (đặc tính của các hệ thống thông
tin quang hoạt động tại 850nm và phù hợp cho các tốc độ bit PDH (Plesiochronous
Digital Hierarchy))
- Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ đầu những năm 1980, là giai đoạn phát triển các hệ thống
hoạt động gần 1300nm, suy hao sợi lúc này khoảng dưới 1dB/km, tán sắc sợi cũng được
giảm thiểu. Giai đoạn này được thể hiện trong một số khuyến nghị, như G.652 (đặc tính
của sợi quang đơn mode hoạt động tại 1300 nm), G.957 (đặc tính của hệ thống hoạt động

tại 1300 nm và phù hợp cho truyền dẫn các tốc độ bit SDH (Synchronous Digital
Hierarchy) với tốc độ tới STM-16. Hơn nữa, phần viết chính của khuyến nghị G.956
(hiện nay là G.955) đã mở rộng cho cả các hệ thống ...
Hướng dn s dng các khuyến ngh ca ITU-T liên quan đến công
ngh quang
ThS. Phm Th Hng Nhung
Gii thiu
Tháng 4/2009, y ban Tiêu chun Vin
thông ca Liên minh Vin thông quc tế
(ITU-T) đã xut bn “Hướng dn s
dng các khuyến ngh ca ITU-T liên
quan đến công ngh quang”. Hướng dn
này đáp ng các yêu cu ca Ngh quyết
44 (Gim khong cách trong vic chun
hoá gia các nước phát trin và đang
phát trin) c
a WTSA-04 đã đề ngh
chun b các tài liu hướng dn h tr
vic trin khai các khuyến ngh ca ITU-
T các nước đang phát trin nhm chun
b các yêu cu c th cho tng quc gia
trong vic trin khai các mng và dch v mi. Nh đó, các nước đang phát trin có th
ci thin được kh năng ng dng c
a các tiêu chun này, còn ngành công nghip vin
thông, mà c th là các nhà sn xut và khai thác cũng có th đóng góp tích cc hơn vào
quá trình xây dng và ng dng các tiêu chun này các nước đang phát trin.
Bài báo s tóm tt nhng ni dung chính ca bn hướng dn này.
S phát trin ca công ngh quang và ca các khuyến ngh ITU-T có liên quan
T khi phát minh ra laser vào năm 1960, tri qua hơn 30 năm, quá trình nghiên cu có
th được chia thành các giai đon phát trin và c
mi năm tích BL (B là tc độ bit và L
là khong lp, các b lp thc hin biến đổi quang-đin-quang) đều ln gp đôi. Trong
tng giai đon, tích BL cơ bn đều tăng nhưng bt đầu tr nên bão hoà khi công ngh
ngày càng hoàn thin hơn. Và tng giai đon đều có mt s thay đổi cơ bn.
- Giai đon th nht là giai đon các h
thng thông tin quang có tc độ bit 34-45Mbit/s
hot động gn bước sóng 850nm, s dng laser bán dn GaAs và cho phép khong lp là
10km. Giai đon này được th hin trong 2 khuyến ngh G.651 (đặc tính ca si quang đa
mode hot động ti 850nm) và G.956 (bây gi là G.955) (đặc tính ca các h thng thông
tin quang hot động ti 850nm và phù hp cho các tc độ bit PDH (Plesiochronous
Digital Hierarchy))
- Giai đon th hai, bt đầu t đầu nhng năm 1980, là giai đo
n phát trin các h thng
hot động gn 1300nm, suy hao si lúc này khong dưới 1dB/km, tán sc si cũng được
gim thiu. Giai đon này được th hin trong mt s khuyến ngh, như G.652 (đặc tính
ca si quang đơn mode hot động ti 1300 nm), G.957 (đặc tính ca h thng hot động
Hướng dẫn sử dụng các khuyến nghị của ITU-T liên quan đến công nghệ quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng các khuyến nghị của ITU-T liên quan đến công nghệ quang - Người đăng: Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng các khuyến nghị của ITU-T liên quan đến công nghệ quang 9 10 676