Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng PLC s7 200

Được đăng lên bởi nguyenanhduc
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 8159 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200

Chương 5

NGÔN NGỮ

LẬP TRÌNH PLC S7-200

5.1.Giới thiệu các ngôn ngữ lập trình:

Lập trình cho S7 200 và các PLC khác của hãng Siemens dựa trên 3 phương pháp
cơ bản:
Phương pháp hình thang (Ladder logic _ LAD).
Phương pháp khối hàm (Function Block Diagram _ FBD).
Phương pháp liệt kê câu lệnh (Statement List _ STL).
5.1.1 Định nghĩa về LAD: LAD là ngôn ngữ lập trình bằng đồ họa. Nhữnh thành phần cơ
bản dùng trong LAD tương ứng với những thành phần cơ bản dùng trong bảng mạch rơle.

+ Tiếp điểm có hai loại: Thường đóng
Thường hở
+ Cuộn dây (coil):
+ Hộp (box): Mô tả các hàm khác nhau, nó làm việc khi có tín hiệu đưa đến hộp.
Có các nhóm hộp sau: hộp các bộ định thời, hộp các bộ đếm, hộp di chuyển dữ
liệu, hộp các hàm toán học, hộp trong truyền thông mạng...
+ Mạng LAD: Là mạch nối các phần tử thành một mạng hoàn thiện, các phần tử
như cuộn dây hoặc các hộp phải được mắc đúng chiều. Nguồn điện có hai đường
chính, một đường bên trái thể hiện dây nóng, một đường bên phải là dây trung tính
(neutral) nhưng không được thể hiện trên giao diện lập trình. Một mach làm việc
được khi các phần tử được mắc đúng chiều và kín mạch.
5.1.2. Định nghĩa về STL: Là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp các
câu lệnh. Để tạo ra một chương trình bằng STL, người lập trình cần phải hiểu rõ phương
thức sử dụng 9 bit trong ngăn xếp (stack) logic của S7 200.
Ngăn xếp là một khối 9 bit chồng lên nhau từ S0÷S8, nhưng tất cả các thuật toán
liên quan đến ngăn xếp đều làm việc với bit đầu tiên và bit thứ hai (S0 và S1) của ngăn
xếp. giá trị logic mới có thể được gởi hoặc nối thêm vào ngăn xếp. Hai bit S0 và S1 phối
hợp với nhau thì ngăn xếp được kéo lên một bit.
Ngăn xếp của S7 200 (logic stack):

44

Chương 5: Ngôn ng l p trình PLC S7-200

S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Stack0 bit đầu tiên của ngăn xếp.
Stack1 bit thứ hai của ngăn xếp.
Stack2 bit thứ ba của ngăn xếp.
Stack3 bit thứ tư của ngăn xếp.
Stack4 bit thứ năm của ngăn xếp.
Stack5 bit thứ sáu của ngăn xếp.
Stack6 bit thứ bảy của ngăn xếp.
Stack7 bit thứ tám của ngăn xếp.
Stack8 bit thứ chín của ngăn xếp.

Hình 5.3: Mô tả ngăn xếp của S7 200.
5.2.Vòng quét (thực hiện chương trình) và cấu trúc của một chương trình:
PLC thực hiện chương trình theo vòng lặp. Mỗi vòng lặp được gọi là vòng quét (scan).
Các giai đoạn của vòng quét:

Khi gặp lệnh vào/ra tức thời ngay lập tức hệ thống dừng tất cả mọi công việc khác,
ngay cả chương trình xử lý ngắt để thực hiện chương trình này trực tiếp vớ...
Chương 5: Ngôn ng󰗰 l󰖮p trình PLC S7-200
44
Chương 5
NGÔN NGLP TRÌNH PLC S7-200
5.1.Gii thiu các ngôn ng lp trình:
Lp trình cho S7 200 các PLC khác ca hãng Siemens da trên 3 phương pháp
cơ bn:
Phương pháp hình thang (Ladder logic _ LAD).
Phương pháp khi hàm (Function Block Diagram _ FBD).
Phương pháp lit kê câu lnh (Statement List _ STL).
5.1.1 Định nghĩa v LAD: LAD là ngôn ng lp trình bng đồ ha. Nhnh thành phn cơ
bn dùng trong LAD tương ng vi nhng thành phn cơ bn dùng trong bng mch rơle.
+ Tiếp đim có hai loi: Thường đóng
Thường h
+ Cun dây (coil):
+ Hp (box): t các hàm khác nhau, làm vic khi tín hiu đưa đến hp.
các nhóm hp sau: hp các b định thi, hp các b đếm, hp di chuyn d
liu, hp các hàm toán hc, hp trong truyn thông mng...
+ Mng LAD: mch ni các phn t thành mt mng hoàn thin, các phn t
như cun dây hoc các hp phi được mc đúng chiu. Ngun đin hai đường
chính, mt đường bên trái th hin dây nóng, mt đường bên phi là dây trung tính
(neutral) nhưng không được th hin trên giao din lp trình. Mt mach làm vic
được khi các phn t được mc đúng chiu và kín mch.
5.1.2. Định nghĩa v STL: phương pháp th hin chương trình dưới dng tp hp các
câu lnh. Để to ra mt chương trình bng STL, người lp trình cn phi hiu rõ phương
thc s dng 9 bit trong ngăn xếp (stack) logic ca S7 200.
Ngăn xếp mt khi 9 bit chng lên nhau t S0÷S8, nhưng tt c các thut toán
liên quan đến ngăn xếp đều làm vic vi bit đầu tiên bit th hai (S0 và S1) ca ngăn
xếp. giá tr logic mi th được gi hoc ni thêm vào ngăn xếp. Hai bit S0 và S1 phi
hp vi nhau thì ngăn xếp được kéo lên mt bit.
Ngăn xếp ca S7 200 (logic stack):
Hướng dẫn sử dụng PLC s7 200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng PLC s7 200 - Người đăng: nguyenanhduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng PLC s7 200 9 10 58