Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thí nghiệm Cơ học đất

Được đăng lên bởi viettrungbkxd08-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 4 lần
trêng ®¹i häc x©y dùng
Bé M¤N C¥ HäC §ÊT - NÒN MãNG
Híng dÉn
THÝ NGHIÖM C¥ HäC §ÊT
Ghi chó: - Sinh viªn ®i häc ®óng giê: S¸ng 8h, ChiÒu 14h
- Sinh viªn ®i häc thÝ nghiÖm ph¶i mang thÎ sinh vn
- Sinh viªn ph¶i ®äc híng dÉn TN tríc khi ®i c ThÝ nghiÖm
§Þa ®iÓm: Phßng thÝ nghiÖm C¬ häc ®Êt - §¸. T¹i phßng 806.TN
(Sinh viªn ®i cÇu thang m¸y lªn tÇng 7 sau ®ã ®i bé ®Õn cÇu thang bé phÝa
ngoµi gÇn cæng sau cña trêng ®Ó lªn tÇng 8)
Hà Nội, 2011
Hướng dẫn thí nghiệm Cơ học đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thí nghiệm Cơ học đất - Người đăng: viettrungbkxd08-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hướng dẫn thí nghiệm Cơ học đất 9 10 902