Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn thí nghiệm hóa học phổ thông

Được đăng lên bởi Nhan Nhan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1981 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lớp : 10
Chương: NHÓM HALOGEN
Bài: Flo – Brom - Iot
STT
1

Tên hóa
chất
Sự ăn
mòn thủy
tinh của
axit
flohidric

Dụng cụ Hóa chất
- Dụng cụ:
+ Tấm kính
vuông
+ Đinh sắt
+ Ống hút
nhỏ giọt
+ Chậu
thủy tinh.
- Hóa
chất:
+ CaF2
+ H2SO4
+ Parafin
(nến)
+ Nước
nóng
+ Xăng.

Mục đích
– Yêu cầu
Nhằm
minh họa
tính chất
đặc
biết
của
axit
flohidric là
tác
dụng
với
silic
đioxit
vì
vậy
axit
flohidric
được dùng
để
khắc
chữ
lên
thủy tinh.

Cách tiến hành
- Tráng một lớp
mỏng parafin nóng
chảy lên mặt tấm
kính rồi để nguội.
Dùng đinh nhọn
vạch trên tấm kính
một hình vẽ bất kì
để làm sạch lớp
parafin trên kính
theo hình vẽ.
- Rắc bột CaF2 hoặc
NaF lên chỗ kính đã
làm sạch nến rồi
thấm bằng H2SO4.
Axit HF được tạo
thành nhờ phản
ứng:
CaF2+H2SO4CaS
O4+ 2HF
- Axit HF được tạo
thành sẽ ăn mòn

Hiện tượng – Giải
thích
CaF2  H 2 SO4   CaSO4
 2 HF

Axit HF được tạo thành
sẽ ăn mòn thủy tinh,
phản ứng xảy ra ở nhiệt
độ thường:
SiO2+ HF SiF4+
2H2O
Trong thủy tinh có
thành phần chính là
SiO2 nên phản ứng với
HF theo phản ứng:
SiO2+ HF SiF4+
2H2O
Phân tử HF có đặc
điểm đó do nguyên tử
F có độ âm điện lớn,
kích thước nhỏ, mối
liên kết H-F bị phân

Hình thức – PP tiến
hành TN
Phương pháp đam
thoại, liên hệ kiến thức
cũ, gởi mở, minh họa .
+ GV yêu cầu HS nhắc
lại phương pháp điều
chế HCl trong phòng
thí nghiệm và trong
công nghiệp.
Từ đó, HS rút ra
phương pháp điều chế
HF. Vì sao ta không
điều chế HF từ phản
ứng giữa H2và F2.
TL: Ta có thể điều chế
HCl từ phản ứng H2 +
Cl2 (trong CN) hoặc
NaClrắn +
H2SO4đặc
(trong PTN).
Ta có thể điều chế HF
từ phản ứng: CaF2 +
H2SO4đặc → CaSO4 +

Điểm cần
lưu ý
Các muối
florua đều
độc nên khi
tiến hành
thí nghiệm
hết sức cẩn
thận.

thủy tinh, phản ứng
xảy
nhiệt
độ
thường:
SiO2+ HF SiF4+
2H2O
- Sau khoảng 10
phút, nhúng tấm
kính vào nước
nóng, parafin chảy
ra. Lau sạch parafin
còn lại bằng giẻ tẩm
xăng.

cực rất mạnh nên giữa
các phân tử có thể tạo
thành liên kết hidro và
tạo thành các phân tử
trùng hợp dạng (HF)n
với n từ 2 đến 6 tùy
theo điều kiện vì vậy
nó mới có tính chất
này.
Vì vậy, người ta đựng
dung dịch axit flohidric
trong các chai lọ bằng
chất dẻo. Axit fohidric
được dụng để khắc chữ
lên thủy tinh

HF. Ta không điều chế
HF từ phản ứng H2 +
F2 vì phản ứng này xảy
ra mãnh liệt ở nhiệt độ
thấp gây nguy hiểm.
- Điều kiện của phản
ứng: H2SO4 đặc, nhiệt
độ cao 2500C.
+GV yêu cầu HS so
sánh tính chất vật lý
của hidroclorua và
hidroflorua.
HF( +19,50C) có nhiệt
độ sôi cao hơn hẳn HCl
(-84,90C).
+GV: hiđroflorua khi
tan trong nước tạo
thành...
Lớp : 10
Chương: NHÓM HALOGEN
Bài: Flo – Brom - Iot
STT
Tên hóa
chất
Dụng cụ -
Hóa chất
Mục đích
– Yêu cầu
Cách tiến hành
Hiện tượng – Giải
thích
Hình thức – PP tiến
hành TN
Điểm cần
lưu ý
1 Sự ăn
mòn thủy
tinh của
axit
flohidric
- Dụng cụ:
+ Tấm kính
vuông
+ Đinh sắt
+ Ống hút
nhỏ giọt
+ Chậu
thủy tinh.
- Hóa
chất:
+ CaF
2
+ H
2
SO
4
+ Parafin
(nến)
+ Nước
nóng
+ Xăng.
Nhằm
minh họa
tính chất
đặc biết
của axit
flohidric
tác dụng
với silic
đioxit
vậy axit
flohidric
được dùng
để khắc
chữ lên
thủy tinh.
- Tráng một lớp
mỏng parafin ng
chảy lên mặt tấm
kính rồi để nguội.
Dùng đinh nhọn
vạch trên tấm nh
một hình vẽ bất
để làm sạch lớp
parafin trên kính
theo hình vẽ.
- Rắc bột CaF
2
hoặc
NaF lên chỗ kính đã
làm sạch nến rồi
thấm bằng H
2
SO
4
.
Axit HF được tạo
thành nhờ phản
ứng:
CaF
2
+H
2
SO
4
CaS
O
4
+ 2HF
- Axit HF được tạo
thành sẽ ăn mòn
HF
CaSOSOHCaF
2
4422
Axit HF được tạo thành
sẽ ăn mòn thủy tinh,
phản ứng xảy ra ở nhiệt
độ thường:
SiO
2
+ HF SiF
4
+
2H
2
O
Trong thủy tinh
thành phần chính là
SiO2 nên phản ứng với
HF theo phản ứng:
SiO
2
+ HF SiF
4
+
2H
2
O
Phân t HF có đặc
điểm đó do nguyên t
F độ âm điện lớn,
kích thước nhỏ, mối
liên kết H-F bị phân
Phương pháp đam
thoại, liên hệ kiến thức
cũ, gởi mở, minh họa .
+ GV yêu cầu HS nhắc
lại phương pháp điều
chế HCl trong phòng
thí nghiệm trong
công nghiệp.
Từ đó, HS rút ra
phương pháp điều chế
HF. sao ta không
điều chế HF từ phản
ứng giữa H
2
và F
2
.
TL: Ta thể điều chế
HCl từ phản ứng H
2
+
Cl
2
(trong CN) hoặc
NaCl
rắn
+ H
2
SO
4đặc
(trong PTN).
Ta thể điều chế HF
từ phản ứng: CaF
2
+
H
2
SO
4đặc
CaSO
4
+
Các muối
florua đều
độc nên khi
tiến hành
thí nghiệm
hết sức cẩn
thận.
hướng dẫn thí nghiệm hóa học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn thí nghiệm hóa học phổ thông - Người đăng: Nhan Nhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
hướng dẫn thí nghiệm hóa học phổ thông 9 10 652