Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành cơ bản Mathematica

Được đăng lên bởi tranhung_1412
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CƠ BẢN MATHEMATICA
I/ Các phép toán số học

+, -, *, /, ^
II/Cách khai báo các hàm số cơ bản (có sẵn)
Hàm số cơ bản
Được khai báo bằng lệnh
f ( x) = x
f[x_]:=Abs[x]
f[x_]:=Sqrt[x] hoặc f[x_]:=x^(1/2)
f ( x) = x
n
f[x_]:=x^(m/n)
f ( x) = x m
f ( x) = sinx
f ( x) = cosx
f ( x) = tgx
f ( x) = cotgx
1
f ( x) = sec x = cosx

f ( x) = csc x = sin1 x

f ( x) = arcsinx
f ( x) = arccosx
f ( x) = arctgx
f ( x) = arccotgx
f ( x) = log a x
f ( x) = lgx
f ( x) = lnx
f ( x) = a x
f ( x) = e x

+ e− x
2
x
−x
f ( x) = sh( x ) = e −2e
x
−x
sh( x )
f ( x) = th( x ) = ch( x ) = e x − e− x
e +e
ch ( x ) e x + e − x
f ( x) = cth( x) = sh( x ) = x − x
e −e

f ( x) = ch( x ) = e

x

f[x_]:=Sin[x]
f[x_]:=Cos[x]
f[x_]:=Tan[x]
f[x_]:=Cot[x]
f[x_]:=Sec[x]
f[x_]:=Csc[x]
f[x_]:=ArcSin[x]
f[x_]:=ArcCos[x]
f[x_]:=ArcTan[x]
f[x_]:=ArcCot[x]
f[x_]:=Log[a,x]
f[x_]:=Log[10,x]
f[x_]:=Log[E,x] hoặc f[x_]:=Log[x]
f[x_]:=a^x
f[x_]:=E^x
f[x_]:=Cosh[x]
f[x_]:=Sinh[x]
f[x_]:=Tanh[x]
f[x_]:=Coth[x]

2

III/Cánh khai báo một hàm số mới
1/ Khai báo hàm giá trị thực, biến thực
Thí dụ1(hàm một biến): hàm f ( x) = x.sinx + ln3 x.e x .cosx được khai báo bằng lệnh

f[x_]:=x*Sin[x]+(Log[x]^3)*(E^x)*Cos[x]
Thí dụ 2 (hàm nhiều biến):
Các hàm f ( x, y ) = x. y 2 + y.sin 2 x , g ( x, y, z ) = x.cotgy + y.cotgz + z.e xy được khai báo như
sau.

f[x_,y_]:= x*y^2+y*(Sin[x])^2
]
g[x_,y_,z_]:=x*Cot[y]+y*Cot[z]+z*E^(x*y)
2/Khai báo hàm thực biến véc tơ
Thí dụ 3: Khai báo hàm chuẩn một biến véc f ( x) = x ∞ , x = ( x1, x2 ,..., xn )T ∈ R n như
xi )
sau “giả thiết đã nhập n trước đó”(theo lý thuyết x ∞ = i∈Max
{1,...,n}

f[x_]:=Max[ Table[

Abs[ x[[i]] ]

, {i,1,n}] ]

Thí dụ 4: Khai báo hàm chuẩn hai biến véc tơ tơ (áp dụng tính khoảng cách giữa
hai điểm x và y trong không gian định chuẩn R n ) f ( x, y ) = x − y ∞ ,
x = ( x1, x2 ,..., xn )T ∈ R n , y = ( y1, y2 ,..., yn )T ∈ R n “giả thiết đã nhập n trước đó” (theo lý
thuyết x − y

∞

= Max xi − yi )
i∈{1,L n}

f[x_,y_]:=Max[ Table[ Abs[ x[[i]]-y[[i]] ]

,{i,1,n}] ]

Chú ý Giá trị của n có thể lấy bằng lệnh tính số phần tử của ma trận cột x

Length[x]
Thí dụ 5: Khai báo hàm chuẩn biến ma trận.

( ) m×n

Cho ma trận A = aij

, theo lý thuyết

n

A ∞ = Max ( ∑ aij ) .
i∈{1,...,m}
j =1

Khi đó hàm chuẩn

của ma trận này được được khai báo như sau (giả thiết đã nhập trước đó các giá
trị của m, n)

3

f[A_]:=Max[ Table[ Sum[Abs[A[[i,j]]],{j,1,n}] , {i,1,m}] ]
3/ Khai báo hàm giá trị véc tơ
Thí dụ 6:

Khai báo hàm


 f1   x + y + x.z
÷
F(x,y,z)...
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CƠ BẢN MATHEMATICA
I/ Các phép toán số học
+, -, *, /, ^
II/Cách khai báo các hàm số cơ bản (có sẵn)
Hàm số cơ bản Được khai báo bằng lệnh
( )f x x=
f[x_]:=Abs[x]
( )f x x=
f[x_]:=Sqrt[x] hoặc f[x_]:=x^(1/2)
( )
n
m
f x x=
f[x_]:=x^(m/n)
( )f x sinx=
f[x_]:=Sin[x]
( )f x cosx=
f[x_]:=Cos[x]
( )f x tgx=
f[x_]:=Tan[x]
( )f x cotgx=
f[x_]:=Cot[x]
1
osx
( ) sec
c
f x x= =
f[x_]:=Sec[x]
1
sin
( ) csc
x
f x x
= =
f[x_]:=Csc[x]
( )f x arcsinx=
f[x_]:=ArcSin[x]
f[x_]:=ArcCos[x]
( )f x arctgx=
f[x_]:=ArcTan[x]
( )f x arccotgx=
f[x_]:=ArcCot[x]
( )
a
f x log x=
f[x_]:=Log[a,x]
( )f x lgx=
f[x_]:=Log[10,x]
( )f x lnx=
f[x_]:=Log[E,x] hoặc f[x_]:=Log[x]
( )
x
f x a=
f[x_]:=a^x
( )
x
f x e=
f[x_]:=E^x
2
( ) ( )
x x
e e
f x ch x
+
= =
f[x_]:=Cosh[x]
2
( ) ( )
x x
e e
f x sh x
= =
f[x_]:=Sinh[x]
( )
( )
( ) ( )
x x
x x
sh x
e e
ch x
e e
f x th x
+
= = =
f[x_]:=Tanh[x]
( )
( )
( ) ( )
x x
x x
ch x
e e
sh x
e e
f x cth x
+
= = =
f[x_]:=Coth[x]
1
Hướng dẫn thực hành cơ bản Mathematica - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành cơ bản Mathematica - Người đăng: tranhung_1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành cơ bản Mathematica 9 10 473