Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành eview môn kinh tế lượng

Được đăng lên bởi lopquanlyhoc2015
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HÀNH
SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Khởi động eviews
Nhập số liệu từ bàn phím
2.1. Tạo workfile

File\new\workfile (điền thông tin)

Lưu workfile (trên cửa sổ workfile
chọn save …)
2.2. Tạo biến để nhập số liệu: quick\empty
group\... (chú ý: edit, rename, …) --- khi
tạo biến giả mới cũng làm theo cách này.
Mở workfile có sẵn: File\open\workfile\....
Xem giá trị thống kê mô tả (Descriptive
Statistics) của các biến số như là trung
bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tối đa, tối
thiểu, tổng,…
 Trên cửa sổ Group chọn View/Descriptive
Stats/Common Sample.
Xem ma trận hệ số tương quan giữa các
biến số [r(x,y)]: Trên cửa sổ group chọn
View/Correlation /Common Sample.
Xem ma trận hiệp phuơng sai giữa các biến
số [Cov(x,y)]: Trên cửa sổ Group chọn
View/Covariance /Common Sample.

7.

8.

9.

Ước lượng mô hình, có 3 cách sau:
7.1. Quick\estimate equation\... (gõ lần lượt
tên biến phụ thuộc, c , các biến độc lập)
7.2. Chọn các biến bắt đầu từ biến phụ thuộc
rồi đến các biến độc lập, chuột phải, open
as equation
7.3. Trên cửa sổ lệnh (màu trắng) gõ: ls y c x2
x3… (***)
Xem các kết quả liên quan đến ước lượng
phương trình:
8.1. Xem phần dư - residual, giá trị thực tế actual và giá trị ước lượng – fitted: trên
cửa sổ equation\view\actual, fitted,
residual.
8.2. Ma trận hiệp phương sai của các hệ số
ước lượng (bê ta mũ): trên cửa sổ
equation chọn view\covariance matrix
Kiểm định giả thuyết liên quan đến các hệ
số (bêta)
9.1. Kiểm định một điều kiện ràng buộc
(beta=0,beta=0,5…): trên cửa sổ equation
chọn view\coefficient tests\wald
coefficient restrictions… (gõ: c(2)=0.5..)
9.2. Kiểm định nhiều điều kiện ràng buộc
(b2=0.5 và b3=0.01) trên cửa sổ equation
chọn view\coefficient tests\wald

coefficient restrictions… (gõ: c(2)=0.5,
c(3)=0.01)
9.3. Kiểm định nhiều điều kiện ràng buộc
(b2=b3=0)

Cách 1: như 9.2

Cách 2: kiểm định thu hẹp hồi qui:

Nếu quan tâm việc mô hình có bỏ sót
biến nào đó hay không (hay nói cách
khác là có nên bổ sung biến vào mô
hình hay không) thì trên cửa sổ
Equation chọn view\coefficient
tests\omitted variable; Nhập vào tên
biến nghi ngờ bị bỏ sót (hoặc muốn
bổ sung).

Nếu quan tâm việc có nên bỏ bớt
biến vào mô hình hay không thì trên
cửa sổ equation chọn view\coefficient
tests\redundant variable; Nhập vào
tên biết muốn lược bỏ.
10. Dự báo
- change workfile range
 workfile\procs\change workfile range
-change sample
 workfile\procs\sample
- nhập giá trị của biến độc lập
- ước lượng lại phương trình

- forecast...
MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HÀNH
SINH VIÊN CẦN NẮM VỮNG
1. Khởi động eviews
2. Nhập số liệu từ bàn phím
2.1. Tạo workfile
File\new\workfile (điền thông tin)
Lưu workfile (trên cửa sổ workfile
chọn save …)
2.2. Tạo biến để nhập số liệu: quick\empty
group\... (chú ý: edit, rename, …) --- khi
tạo biến giả mới cũng làm theo cách này.
3. Mở workfile có sẵn: File\open\workfile\....
4. Xem giá trị thống kê mô tả (Descriptive
Statistics) của các biến số như là trung
bình, trung vị, độ lệch chuẩn, tối đa, tối
thiểu, tổng,…
Trên cửa sổ Group chọn View/Descriptive
Stats/Common Sample.
5. Xem ma trận hệ số tương quan giữa các
biến số [r(x,y)]: Trên cửa sổ group chọn
View/Correlation /Common Sample.
6. Xem ma trận hiệp phuơng sai giữa các biến
số [Cov(x,y)]: Trên cửa sổ Group chọn
View/Covariance /Common Sample.
Hướng dẫn thực hành eview môn kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành eview môn kinh tế lượng - Người đăng: lopquanlyhoc2015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành eview môn kinh tế lượng 9 10 802