Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tính tích phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh

Được đăng lên bởi ngock46
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 6361 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Người viết: Ôn Ngũ Minh
TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN
Cho bộ dữ liệu
k

0

1

2

3

4

5

6

x

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2.600

y

4.732

6.369

8.143

10.019

11.957

13.918

15.863

a) Công thức hình thang
Cấp sai số là O(h2), h2 = 0.01, vậy kết quả làm tròn ít nhất 1 chữ số.
⎛ y + yn
⎞
I = h⎜ 0
+ y1 + y 2 + ... + y n −1 ⎟ = 6.07
⎝ 2
⎠

b) Công thức Simson
Cấp sai số là O(h4), h4 = 0.0001, vậy kết quả làm tròn ít nhất 3 chữ số.
σ1 = y1 + y3 + ... + y2m-1 = 30.3060
σ2 = y2 + y4 + ... + y2m-2 = 20.1000
I=

h
[(y0 + y2m ) + 4σ1 + 2σ2 ] = 6.0673
3

c) Tính gần đúng tích phân trên [a, b] ≈ [x0, xn]
Áp dụng các công thức:
xn ±ε

xn

x0

x0

xn

xn

x0 ±

x0

∫ y ( x ) dx ≈ ∫ y ( x ) dx ± ε y , ∫ y ( x ) dx ≈ ∫ y ( x ) dx ∓ ε y

0

n

Với bộ dữ liệu trên thì:
2.62

∫
2

y ( x ) dx ≈

2.6

∫ y ( x ) dx + 0.02* y

n

= 6.0673 + 0.02*15.863 = 6.3846

n

= 6.0673 – 0.03*15.863 = 5.5914

2

2.57

2.6

2

2

2.6

2.6

2.02

2

2.6

2.6

1.97

2

∫ y ( x ) dx ≈ ∫ y ( x ) dx − 0.03* y

∫ y ( x ) dx ≈ ∫ y ( x ) dx − 0.02* y

0

= 6.0673 – 0.02*4.732 = 5.9727

0

= 6.0673 + 0.03*4.732 = 6.2093

∫ y ( x ) dx ≈ ∫ y ( x ) dx + 0.03* y
b

d) Tính gần đúng tích phân

∫ y ( x ) dx với số đoạn chia cho trước
a

1

Ví dụ: Tính gần đúng tích phân

∫
0

ex
1 + x2

dx bằng phương pháp Simson với số đoạn chia là 6.

Giải: Sai số trong phương pháp Simson cỡ O(n–4) ≈ 0.000722, vậy h = 1/6 ≈ 0.1667.

Ta cần tính yk = y(xk) với xk = x0 + kh, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6:
k

0

1

2

3

4

5

6

x

0

0.1667

0.3334

0.5001

0.6668

0.8335

1.0002

y

1.0000

1.1653

1.3241

1.4747

1.6207

1.7678

1.9223

σ1 = 4.4078, σ2 = 2.9948 ⇒ I = 1.469.
b

e) Tính gần đúng tích phân

∫ y ( x ) dx với sai số cho trước
a

1.1

Ví dụ: Tính gần đúng tích phân I =

∫
1

ex

2

1 + x2

dx với sai số 0.0001.

Bằng phương pháp hình thang

Phương pháp này có cấp chính xác là O(h2), nên h thỏa mãn h2 ≤ 0.0001 ⇒ h ≤ 0.01
⇒n=

b − a 1.1 − 1
≥
= 10. Lấy n = 10 thì h = 0.01. Lập bảng dữ liệu:
h
0.01

k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
1
1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000
y 1.9221 1.9514 1.9814 2.0124 2.0443 2.077 2.1108 2.1455 2.1812 2.2179 2.2558
Từ đó ta có I = 0.2081.
Bằng phương pháp Simson

Phương pháp này có cấp chính xác là O(h4), nên h thỏa mãn h4 ≤ 0.0001 ⇒ h ≤ 0.1
⇒n=

b − a 1.1 − 1
≥
= 1. Vì số đoạn chia phải là chẵn nên lấy n = 2, khi đó h = 0.05.
h
0.1
Lập bảng dữ liệu:
k
0
1
2
x
1
1.0500 1.1000
y 1.9221 2.077 2.2558
Ta có σ1 = 2.077, σ2 = 0 ⇒ I = (1.9221 + 2.2558 ...
Người viết: Ôn Ngũ Minh
TÍNH GN ĐÚNG TÍCH PHÂN
Cho b d liu
k 0 1 2 3 4 5 6
x 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
y 4.732 6.369 8.143 10.019 11.957 13.918 15.863
a) Công thc hình thang
Cp sai s là O(h
2
), h
2
= 0.01, vy kết qu làm tròn ít nht 1 ch s.
0n
12 n1
yy
I h y y ... y
2
+
⎛⎞
=++++
⎜⎟
⎝⎠
= 6.07
b) Công thc Simson
Cp sai s là O(h
4
), h
4
= 0.0001, vy kết qu làm tròn ít nht 3 ch s.
σ
1
= y
1
+ y
3
+ ... + y
2m-1
= 30.3060
σ
2
= y
2
+ y
4
+ ... + y
2m-2
= 20.1000
I =
[]
02m 1 2
h
(y y ) 4 2
3
++σ+σ
= 6.0673
c) Tính gn đúng tích phân trên [a, b] [x
0
, x
n
]
Áp dng các công thc:
() ()
00
nn
xx
n
xx
yxdx yxdx y
ε
ε
±
≈±
∫∫
,
() ()
00
0
nn
xx
xx
yxdx yxdx y
ε
±
∫∫
Vi b d liu trên thì:
() ()
2.62 2.6
22
0.02*
n
y
xdx yxdx y≈+
∫∫
= 6.0673 + 0.02*15.863 = 6.3846
() ()
2.57 2.6
22
0.03*
n
y
xdx yxdx y≈−
∫∫
= 6.0673 – 0.03*15.863 = 5.5914
= 6.0673 – 0.02*4.732 = 5.9727
() ()
2.6 2.6
0
2.02 2
0.02*y x dx y x dx y≈−
∫∫
= 6.0673 + 0.03*4.732 = 6.2093
() ()
2.6 2.6
0
1.97 2
0.03*yxdx yxdx y≈+
∫∫
d) Tính gn đúng tích phân vi s đon chia cho trước
()
b
a
yxdx
Ví d: Tính gn đúng tích phân
1
2
0
1
x
e
dx
x+
bng phương pháp Simson vi s đon chia là 6.
Gii: Sai s trong phương pháp Simson c O(n
–4
) 0.000722, vy h = 1/6 0.1667.
Hướng dẫn tính tích phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh - Trang 2
Hướng dẫn tính tích phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh - Người đăng: ngock46
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn tính tích phân bằng máy tính bỏ túi - Th.s Ôn Ngũ Minh 9 10 955