Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn vẽ biểu đồ Qy, Mx bằng Phương pháp vẽ nhanh

Được đăng lên bởi mauhong0507
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn vẽ biểu đồ Qy, Mx bằng Phương pháp vẽ nhanh
(Xem Video bài giảng kết hợp với bài giảng để hiểu rõ)
Để xem bài giảng truy cập: Youtube.com/DeThiNongLam

Qui tắc: -

Vẽ từ trái sang phía phải của dầm
Đường biểu diễn xuất phát từ trục hoành và trở về trục hoành

a). Vẽ biểu đồ Qy ( Chiều dương hướng lên)
+ Tại mặt cắt có lực tập trung biểu đồ Qy có bước nhảy, trị số tuyệt đối của bước nhảy bằng trị số của
lực tập trung và nhảy cùng chiều.
+ Tại mặt cắt có mô-men tập trung M biểu đồ Qy không thay đổi.
+ Trên đoạn dầm không có lực phân bố ( q = 0)  Biểu đồ Qy là đường thẳng song song với trục
hoành
+ Trên đoạn dầm có lực phân bố “đều” (q = hằng số)

 Biểu đồ Qy là đường thẳng xiên theo chiều q.

q

Q

Lượng biến đổi về lực cắt Qy giữa hai mặt cắt bất kỳ
Bằng hợp lực của lực phân bố trong đoạn đó.

Q1  Q2  qa

 Q2  Q1  qa
Q2  Q1  qa

a
Khi q hướng xuống.

Qy

Khi q hướng lên.

Nếu Q2  0  vị trí điểm cắt trục hoành

z

Q=0
Q1
z

Q1
q

Q2

Mx

Q1
q
Mmax

b). Vẽ biểu đồ Mx( Chiều dương hướng xuống)
+ Tính trị số M tại các mặt cắt giới hạn của từng đoạn riêng mặt cắt có mô-men tập tung M0 phải tính
riêng cả 2 phía trái và phải.
+ Tại mặt cắt có lực tập trung biểu đồ mô-men gãy khúc.

Tham khảo Tài liệu tại: sites.google.com/site/dethidhnl

Trang 1

+ Tại mặt cắt có mô-men tập trung biểu đồ M có bước nhảy. Trị số của bước nhảy = trị số m0, bước
nhảy hướng dưới lên khi m0 quay ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại.
+ Trên đoạn dầm không có lực phân bố (có q  0)  Biểu đồ Mx là đường thẳng xiên
+ Trên đoạn dầm Có lực phân bố đều q không đổi (có q = hắng số)  Biểu đồ Mx là đường parabol.
Điểm cực trị của M khi Q = 0.
M đạt cực đại khi Q đổi dấu từ dương sang âm.
M đạt cực tiểu khi Q đổi dấu từ âm sang dương.
+ Xét trên 1 đoạn có tải trọng liên tục, giá trị Mx tại mặt cắt bên phải bằng giá trị Mx tại mặt cắt bên trái
nó cộng diện tích biểu đồ Qy được giới hạn bởi hai mặt cắt đó. Phần diện tích cộng vào có dấu của biểu
đồ Qy trên đoạn đó.
Ví dụ: Cho dầm có tiết diện tròn đường kính d = 10cm có kích thước và chịu lực như hình vẽ. Biết q =
5kN/m, a = 1m. Hãy:
1). Vẽ biểu đồ Qy, Mx cho dầm ?
2). Kiểm tra điều kiện bền theo ứng suất pháp cho dầm khi khi    160 MN/m2?

M=qa2

q

P=qa

A

B
2a

2a

2a

Bài giải:
1. Vẽ biểu đồ Mx, Qy cho dầm:
Xác định các phản lực liên kết: Tại A và B có các phản lực lien kết như hình vẽ (Bên dưới)

19

 RA  6
  Fy  R A  4aq  P  RB  0

qa
Điều kiện cân bằng của dầm: 
11
 M A  M  4aq.2a  P.4a  RB .6...
Tham kho Tài liu ti: sites.google.com/site/dethidhnl Trang 1
Hướng dn v biểu đồ Q
y
, M
x
bằng Phương pháp vẽ nhanh
(Xem Video bài ging kết hp vi bài giảng để hiu rõ)
Để xem bài ging truy cp: Youtube.com/DeThiNongLam
Qui tc: - V t trái sang phía phi ca dm
- Đường biu din xut phát t trc hoành và tr v trc hoành
a). V biểu đồ Q
y
( Chiều dương hướng lên)
+ Ti
mt ct có lc tp trung biểu đồ Q
y
có bước nhy, tr s tuyệt đối của bước nhy bng tr s ca
lc tp trung và nhy cùng chiu.
+ Ti mt ct có mô-men tp trung M biểu đồ Q
y
không thay đổi.
+ Trên đoạn dm không có lc phân b ( q = 0)
Biểu đồ Q
y
là đường thng song song vi trc
hoành
+ Trên đoạn dm có lc phân b đều (q = hng s)
Biểu đồ Q
y
là đường thng xiên theo chiu q.
Lượng biến đổi v lc ct Q
y
gia hai mt ct bt k
Bng hp lc ca lc phân b trong đoạn đó.
qaQQ
21
qaQQ
12
Khi q hướng xung.
qaQQ
12
Khi q hướng lên.
Nếu
0
2
Q
v trí điểm ct trc hoành
q
Q
z
1
q
Q
z
1
b). V biểu đồ M
x
( Chiều dương hướng xung)
+ Tính tr s M ti các mt ct gii hn ca từng đoạn riêng mt ct có mô-men tp tung M
0
phi tính
riêng c 2 phía trái và phi.
+ Ti mt ct có lc tp trung biểu đồ mô-men gãy khúc.
q
a
Q
M
x
Q = 0
M
max
Hướng dẫn vẽ biểu đồ Qy, Mx bằng Phương pháp vẽ nhanh - Trang 2
Hướng dẫn vẽ biểu đồ Qy, Mx bằng Phương pháp vẽ nhanh - Người đăng: mauhong0507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn vẽ biểu đồ Qy, Mx bằng Phương pháp vẽ nhanh 9 10 57