Ktl-icon-tai-lieu

hydro pro

Được đăng lên bởi hungkim233
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n sö dông phÇn mÒm Hydro pro

Lu hµnh néi bé §oµn 6

I. Giíi thiÖu
PhÇn mÒm Hydropro cã 4 phÇn c¬ b¶n:
1/ Utilities (c¸c tiÖn Ých vÒ hÖ to¹ ®é).
2/ Navigation (Kh¶o s¸t hiÖn trêng).
3/ NavEdit (Xö lý sè liÖu -hiÖu chØnh mùc níc).
4/ Processing (Xö lý sè liÖu sau khi ®· hiÖu chØnh mùc níc).
1

1
2

3
4

C¸c phÇn c¬ b¶n trong Hydropro
II. C¸c thao t¸c c¬ b¶n
II.1/ Utilities
§Ó t¹o mét hÖ to¹ ®é míi ta lµm nh sau:
Tõ mµn h×nh c¬ b¶n vµo HYDROpro chän Utilities xuÊt hiÖn cöa sæ:

C¸c tiÖn Ých
Chän Coordinate System Manager xuÊt hiÖn cöa sæ:

 T¹o mét phÐp chiÕu míi
Chän Datum Transformations

Nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n sö dông phÇn mÒm Hydro pro

Lu hµnh néi bé §oµn 6

Khi xuÊt hiÖn cöa sæ trªn ®a con trá chuét kho¶ng trèng tr¾ng nh¸y chuét ph¶i,
xuÊt hiÖn :

Chän Add New Datum Transpormation, chän Senven Parameter xuÊt hiÖn:

NhËp vµo lÇn lît c¸c tham sè:

Tªn hÖ to¹
®é

Tªn Ellipsoid tham chiÕu:
§èi víi HN72
dïngKrassovky 1940
- §èi víi VN2000 dïng
World Geodetic
System 1984

C¸c tham sè dÞch chuyÓn
theo c¸c trôc XYZ

Nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n sö dông phÇn mÒm Hydro pro

Lu hµnh néi bé §oµn 6

Sau khi vµo xong c¸c tham sè chän Apply, chän OK. T¹o xong mét phÐp chiÕu
HN72 hoÆc UTM(VN2000).
 T¹o mét hÖ to¹ ®é míi
Khi ®· cã phÐp chiÕu (HN72 hoÆc VN2000) t¹o tiÕp kinh tuyÕn trôc cho tõng khu
vùc ®o cô thÓ ta lµm nh sau: vµo Coordinate Systems, nh¸y chuét ph¶i vµo kho¶ng
trèng tr¾ng, chän Add New Coordinate System Group:

XuÊt hiÖn cöa sæ Coordinate System Group Parameters:

Ta vµo tªn nhãm hÖ to¹ ®é (Vietnam):

Chän OK xuÊt hiÖn cöa sæ víi tªn Vietnam mµu xanh.

Nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n sö dông phÇn mÒm Hydro pro

Lu hµnh néi bé §oµn 6

KÝch chuét ph¶i vµo Vietnam, xuÊt hiÖn cöa sæ:

Vµo Add New Coordinate System, chän Transverse Mercator, xuÊt hiÖn:

Tªn kinh tuyÕn
Tªn phÐp chiÕu: HN72(Vn2000)

NhËp vµo tªn kinh tuyÕn ®Þnh t¹o t¹i khu vùc dù ¸n:

Nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n sö dông phÇn mÒm Hydro pro

Lu hµnh néi bé §oµn 6

Chän Next> hai lÇn, xuÊt hiÖn cöa sæ Projection:

NhËp vµo c¸c tham sè:

§é vÜ
B¾c(N)
lu«n=0

§é kinh
§«ng(E)=
kinh tuyÕn
trôc cña
tõng kvùc

HÖ HN72 lu«n =1.
HÖ Vn2000:
B»ng 0.9999 víi mói chiÕu 30
B»ng 0.9996 víi mói chiÕu 60

Sau khi vµo hÕt c¸c tham sè trªn chän Finish, kÕt thóc t¹o hÖ to¹ ®é. Ta lu l¹i
råi tho¸t.

II.2/ Navigation (Kh¶o s¸t hiÖn trêng).
Tõ mµn h×nh c¬ b¶n chän HYDROpro, chän Navigation b»ng c¸ch nh¸y ®óp chuét
tr¸i, xuÊt hiÖn cöa sæ Project Open:

Nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n sö dông phÇn mÒm Hydro pro

Lu hµnh néi bé...
Nh÷ng thao t¸c c¬ b¶n sö dông phÇn mÒm Hydro pro L u hµnh néi bé §oµn 6
I. Giíi thiÖu
PhÇn mÒm Hydropro cã 4 phÇn c¬ b¶n:
1/ Utilities (c¸c tiÖn Ých vÒ hÖ to¹ ®é).
2/ Navigation (Kh¶o s¸t hiÖn trêng).
3/ NavEdit (Xö lý sè liÖu -hiÖu chØnh mùc níc).
4/ Processing (Xö lý sè liÖu sau khi ®· hiÖu chØnh mùc níc).
C¸c phÇn c¬ b¶n trong Hydropro
II. C¸c thao t¸c c¬ b¶n
II.1/ Utilities
§Ó t¹o mét hÖ to¹ ®é míi ta lµm nh sau:
Tõ mµn h×nh c¬ b¶n vµo HYDROpro chän Utilities xuÊt hiÖn cöa sæ:
C¸c tiÖn Ých
Chän Coordinate System Manager xuÊt hiÖn cöa sæ:
T¹o mét phÐp chiÕu míi
Chän Datum Transformations
1
1
2
3
4
hydro pro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hydro pro - Người đăng: hungkim233
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
hydro pro 9 10 35