Ktl-icon-tai-lieu

imc đề thi và giải

Được đăng lên bởi pham-dinh-khoi-1110107
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
International Mathematical Competition 2010
Blagoevgrad, Bulgaria
First day
Time allowed: 5 hours

Problem 1 (10 points). Let 0 < a < b. Prove that
b

2

2

2

(x2 + 1)e−x dx ≥ e−a − e−b .
a
x

Solution 1.

2

2

(t2 + 1)e−t dt and let g(x) = −e−x ; both functions are

Let f (x) =
a

increasing. By Cauchy’s Mean Value Theorem, there exists a real number x0 ∈ (a, b) such
that
2
f (b) − f (a)
f (x0 )
(x2 + 1)e−x0
1
1
=
= 0
x
+
≥ 1.
=
0
2
g(b) − g(a)
g (x0 )
2
x0
2x0 e−x0
Then
b

2

2

2

(x2 + 1)e−x dx = f (b) − f (a) ≥ g(b) − g(a) = e−a − e−b .
a

Solution 2. The inequality x1 + 1 ≥ 2x follows
b

b

2

(x2 + 1)e−x dx ≥

2

2xe−x dx = −e−x

2

2

2

= e−a − e−b .

a

a

a

b

Problem 2 (10 points). Compute the sum of the series
∞

k=0

1
1
1
=
+
+ ···
(4k + 1)(4k + 2)(4k + 3)(4k + 4)
1·2·3·4 5·6·7·8

Solution 1. Let

∞

k=0

x4k+4
.
(4k + 1)(4k + 2)(4k + 3)(4k + 4)

The power series converges for |x| ≤ 1 and our goal is to compute F (1).
Differentiating 4 times, we get
∞

F

(4)

x4k =

(x) =
k=0

1
.
1 − x4

Since F (0) = F (0) = F (0) = F ”(0) = 0 anf F is continous at 1 − 0 by Abel’s continuity
theorem, integrating 4 times we get
y

F (y) = F (0) +

y

F

(4)

(x)dx =

0

0

z

F (z) = F (0) +

F
0

1
z arctan z −
2

z
0

z
(3)

(y)dy =
0

dx
1
1
1
= arctan y + log(1 + y) − log(1 − y),
4
1−x
2
4
4
1
1
1
arctan y + log(1 + y) − log(1 − y) dy =
2
4
4

ydy
1
+ (1 + z) log(1 + z) −
2
1+y
4

z
0

1
dy + (1 − z) log(1 − z) +
4

z

dy
0

1
1
1
1
= z arctan z − log(1 + z 2 ) + (1 + z) log(1 + z) + (1 − z) log(1 − z),
2
4
4
4
t

1
1
1
1
z arctan z − log(1 + z 2 ) + (1 + z) log(1 + z) + (1 − z) log(1 − z) dz =
2
4
4
4

F (t) =
0

1
1
(1 + t2 ) arctan t − t −
t log(1 + t2 ) − 2t + 2 arctan t +
4
4
1
1
1
1
+ (1 + t2 ) log(1 + t) − t − t2 −
(1 − t2 ) log(1 − t) + t − t2 =
8
2
8
2
1
1
1
1
= (−1 + t2 ) arctan t − t log(1 + t2 ) + (1 + t2 ) log(1 + t) − (1 − t2 ) log(1 − t),
4
4
8
8
=

1

F (t)dt =

F (1) =
0
1

1
1
1
1
(−1 + t2 ) arctan t − t log(1 + t2 ) + (1 + t2 ) log(1 + t) − (1 − t2 ) log(1 − t) dt
4
4
8
8

=
0

1
−3t + t3
1 − 3t2
(1 + t)3
ln 2
π
arctan t +
log(1 + t2 ) +
log(1 − t) =
− .
12
24
24
4
24
0
Remark. The computation can be shorter if we change the order of integrations

=

1

t

z

y

t=0

z=0

y=0

x=0

F (1) =
1

=
x=0

1

1
1
4
1−x 6

= −

1
dxdydzdt =
1 − x4
1

1
x=0

1
1 − x4
1

1

dtdzdy dx =
y=x

z=y

0

t=z

1

1

1

y=x

z=y

t=z

dtdzdydx

1
(1 − x)3
·
dx
1 − x4
6

1
1
1
arctan x −
log(1 + x2 ) + log(1 + x)
6
12
3

1

=
0

ln 2
π
− .
4
24

So...
International Mathematical Competition 2010
Blagoevgrad, Bulgaria
First day
Time allowed: 5 hours
Problem 1 (10 points). Let 0 < a < b. Prove that
b
a
(x
2
+ 1)e
x
2
dx e
a
2
e
b
2
.
Solution 1. Let f(x) =
x
a
(t
2
+ 1)e
t
2
dt and let g(x) = e
x
2
; both functions are
increasing. By Cauchy’s Mean Value Theorem, there exists a real number x
0
(a, b) such
that
f(b) f (a)
g(b) g(a)
=
f
(x
0
)
g
(x
0
)
=
(x
2
0
+ 1)e
x
2
0
2x
0
e
x
2
0
=
1
2
x
0
+
1
x
0
1.
Then
b
a
(x
2
+ 1)e
x
2
dx = f(b) f(a) g(b) g(a) = e
a
2
e
b
2
.
Solution 2. The inequality x
1
+ 1 2x follows
b
a
(x
2
+ 1)e
x
2
dx
b
a
2xe
x
2
dx = e
x
2
b
a
= e
a
2
e
b
2
.
Problem 2 (10 points). Compute the sum of the series
k=0
1
(4k + 1)(4k + 2)(4k + 3)(4k + 4)
=
1
1 · 2 ·3 ·4
+
1
5 · 6 ·7 ·8
+ ···
Solution 1. Let
k=0
x
4k+4
(4k + 1)(4k + 2)(4k + 3)(4k + 4)
.
The power series converges for |x| 1 and our goal is to compute F(1).
Differentiating 4 times, we get
F
(4)
(x) =
k=0
x
4k
=
1
1 x
4
.
Since F (0) = F
(0) = F

(0) = F ”(0) = 0 anf F is continous at 1 0 by Abel’s continuity
theorem, integrating 4 times we get
F

(y) = F

(0) +
y
0
F
(4)
(x)dx =
y
0
dx
1 x
4
=
1
2
arctan y +
1
4
log(1 + y)
1
4
log(1 y),
F

(z) = F

(0) +
z
0
F
(3)
(y)dy =
z
0
1
2
arctan y +
1
4
log(1 + y)
1
4
log(1 y)
dy =
1
2
z arctan z
z
0
ydy
1 + y
2
+
1
4
(1+z) log(1+z)
z
0
dy
+
1
4
(1z) log(1z)+
z
0
dy
imc đề thi và giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
imc đề thi và giải - Người đăng: pham-dinh-khoi-1110107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
imc đề thi và giải 9 10 926