Ktl-icon-tai-lieu

Installing and Configuring Windows Server 2012 R2_chap 3

Được đăng lên bởi kennydoan88
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 3. Cấu hình Hyper-V
Khái niệm ảo hóa server đã phát triển trong một vài năm gần đây (2014), ban đầu nó được phát triển
như là một giải pháp mới cho quá trình chạy thử nghiệm, kiểm tra các server.
Windows Server 2012 R2 cung cấp role Hyper-V, role này cho phép người quản trị tạo ra các máy tính
ảo (VM-Virtual Machine), các máy tính ảo này hoạt động trong môi trường hoàn toàn độc lập. Người
quản trị có thể di chuyển các máy ảo từ nơi này sang nơi khác, từ máy thật này sang máy thật khác một
cách dễ dàng. Người quản trị có thể dễ dàng triển khai các ứng dụng và các dịch vụ trên các máy ảo.
Chương này đề cập tới một số vấn đề liên quan đến việc tạo và triển khai một Hyper-V server và các
máy ảo. Cụ thể gồm các nội dung sau:
-

Tạo và cấu hình máy ảo.

-

Tạo và cấu hình hệ thống lưu trữ ảo.

-

Tạo và cấu hình mạng ảo.

3.1.

Tạo và cấu hình máy ảo

Ảo hóa server trong Windows Server 2012 R2 hoạt động dựa trên một thành phần có tên gọi là
hypervisor. Thành phần này còn có tên gọi khác là Virtual Machine Monitor (VMM).
Hypervisor có nhiệm vụ trừu tượng hóa phần cứng của máy tính, trên cơ sở đó tạo ra các môi trường
phần cứng ảo riêng biệt, mỗi môi trường phần cứng riêng biệt gọi là một máy ảo (VM). Như vậy, mỗi
máy ảo sẽ có một cấu hình phần cứng riêng, chạy một hệ điều hành riêng.
Dựa trên role Hyper-V, từ một máy tính chạy Windows Server 2012 R2, chúng ta có thể tạo ra rất
nhiều máy tính ảo, chúng hoạt động như những máy tính vật lý độc lập.

Kiến trúc của ảo hóa
Các sản phẩm ảo hóa có thể sử dụng một số kiến trúc khác nhau để chia sẻ tài nguyên phần cứng cho
các máy ảo. Sản phẩm ảo hóa ban đầu của Microsoft gồm Microsoft Windows Virtual PC và Microsoft
Virtual Server yêu cầu máy thật phải có một hệ điều hành làm nền tảng. Khi đó, hệ điều hành này sẽ
trở thành hệ điều hành “nền” (host). Trên hệ điều hành “nền”, chúng ta sẽ cài lên đó hạ tầng ảo hóa
hypervisor. Về mặt bản chất, hạ tầng ảo hóa sẽ chạy song song với hệ điều hành “nền”, trên hypervisor
bạn có thể tạo các máy ảo chạy độc lập. Xem hình minh họa.

Trang 1

Hệ điều hành

Hệ điều hành

Hệ điều hành

Máy ảo

Máy ảo

Máy ảo

Hệ điều hành nền

Hypervisor

Phần cứng

Kiến trúc ảo hóa loại 2, cùng chia sẻ phần cứng với hệ điều hành nền
Kiến trúc ảo hóa mà hypervisor chạy trên hệ điều hành nền gọi là ảo hóa loại 2 (type II virtualization).
Ở kiến trúc ảo hóa loại 2, bạn có thể tạo ra một máy tính ảo với đầy đủ các thành phần, như: đĩa cứng,
bộ nhớ RAM, các thiết bị ngoại vi, tài nguyên CPU. Trên máy...
Chương 3. Cấu hình Hyper-V
Khái niệm ảo hóa server đã phát triển trong một vài năm gần đây (2014), ban đầu nó được phát triển
như là một giải pháp mới cho quá trình chạy thử nghiệm, kiểm tra các server.
Windows Server 2012 R2 cung cấp role Hyper-V, role này cho phép người quản trị tạo ra các máy tính
ảo (VM-Virtual Machine), các máy tính ảo này hoạt động trong môi trường hoàn toàn độc lập. Người
quản trị có thể di chuyển các máy ảo từ nơi này sang nơi khác, từ máy thật này sang máy thật khác một
cách dễ dàng. Người quản trị có thể dễ dàng triển khai các ứng dụng và các dịch vụ trên các máy ảo.
Chương này đề cập tới một số vấn đề liên quan đến việc tạo và triển khai một Hyper-V server và các
máy ảo. Cụ thể gồm các nội dung sau:
- Tạo và cấu hình máy ảo.
- Tạo và cấu hình hệ thống lưu trữ ảo.
- Tạo và cấu hình mạng ảo.
3.1. Tạo và cấu hình máy ảo
Ảo hóa server trong Windows Server 2012 R2 hoạt động dựa trên một thành phần có tên gọi là
hypervisor. Thành phần này còn có tên gọi khác là Virtual Machine Monitor (VMM).
Hypervisor có nhiệm vụ trừu tượng hóa phần cứng của máy tính, trên cơ sở đó tạo ra các môi trường
phần cứng ảo riêng biệt, mỗi môi trường phần cứng riêng biệt gọi là một máy ảo (VM). Như vậy, mỗi
máy ảo sẽ có một cấu hình phần cứng riêng, chạy một hệ điều hành riêng.
Dựa trên role Hyper-V, từ một máy tính chạy Windows Server 2012 R2, chúng ta có thể tạo ra rất
nhiều máy tính ảo, chúng hoạt động như những máy tính vật lý độc lập.
Kiến trúc của ảo hóa
Các sản phẩm ảo hóa có thể sử dụng một số kiến trúc khác nhau để chia sẻ tài nguyên phần cứng cho
các máy ảo. Sản phẩm ảo hóa ban đầu của Microsoft gồm Microsoft Windows Virtual PC và Microsoft
Virtual Server yêu cầu máy thật phải có một hệ điều hành làm nền tảng. Khi đó, hệ điều hành này sẽ
trở thành hệ điều hành “nền” (host). Trên hệ điều hành “nền”, chúng ta sẽ cài lên đó hạ tầng ảo hóa
hypervisor. Về mặt bản chất, hạ tầng ảo hóa sẽ chạy song song với hệ điều hành “nền”, trên hypervisor
bạn có thể tạo các máy ảo chạy độc lập. Xem hình minh họa.
Trang 1
Installing and Configuring Windows Server 2012 R2_chap 3 - Trang 2
Installing and Configuring Windows Server 2012 R2_chap 3 - Người đăng: kennydoan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Installing and Configuring Windows Server 2012 R2_chap 3 9 10 947