Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

Được đăng lên bởi thanhtra.leeti
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TN

KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: Lịch sử - Lớp 12
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
Nêu tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến
năm 1925. Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
Câu 2. (4,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh, nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
đầu năm 1930. Ý nghĩa sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
Khái quát tình hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Nêu những
nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản?
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)
Trình bày sự ra đời, mục tiêu và quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN). Cho biết thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập
ASEAN?
------Hết-----Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………………...…….……

Số báo danh: …………………………………...…….……

Chữ kí của giám thị 1: ………..……………………………...

Chữ kí của giám thị 2: ……………………..…………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: LỊCH SỬ

CÂU
Câu 1.
(3,0 đ)

ĐÁP ÁN
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Nêu tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm
1925. Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
a. Những hoạt động yêu nước (2,25 điểm)
- 18/6/1919: thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi
tới hội nghị Véc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”
- 7/1920: Người tiếp xúc với bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân
tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng xã hội Pháp.
- 12/1920: tham dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua, bỏ phiếu tán thành và gia nhập
Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản

ĐIỂM

0,25
0,25

0,25

Pháp.
- 1921: Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris để đoàn kết các lực lượng
cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, ra báo “Người cùng khổ ” là cơ quan ngôn luận
của Hội. Người còn viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân… đặc biệt là tác

0,50

phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp nhằm lên án CNĐQ...
- 6/1923: Người đến Liên Xô dự ...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: Lịch sử - Lớp 12
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)
Nêu tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến
năm 1925. Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?
Câu 2. (4,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh, nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
đầu năm 1930. Ý nghĩa sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b)
Câu 3.a.  (3,0 điểm)
Khái quát nh hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Nêu những
nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản?
Câu 3.b.  (3,0 điểm)
Trình bày sự ra đời, mục tiêu và quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN). Cho biết thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập
ASEAN?
------Hết------
 !"#$%&'$!
Họ và tên thí sinh:…………………………………...…….……
Chữ kí của giám thị 1: ………..……………………………...
Số báo danh: …………………………………...…….……
Chữ kí của giám thị 2: ……………………..…………
KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 - Trang 2
KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 - Người đăng: thanhtra.leeti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 9 10 426