Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI HỌC SINH GIỎI Lớp 3

Được đăng lên bởi xuan-truong-le
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Họ và tên học sinh:
TRƯỜNG TIỂU HỌC
…….............................................
KỲ THI HỌC SINH GIỎI
Lớp:.........
LỚP 3 - Năm học 2012-2013
Số báo danh:............
Môn thi : Toán
Phòng thi số:……….
Ngày thi:
/ 4 / 2013

GT 1
GT2

Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh
a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bµi 2( 2 ®): T×m X
a. 64: X= 21( d 1)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. X: 6= 7 ( d 3).
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bµi 3( 2 ®): An cã 72 viªn kÑo ®ùng trong 6 tói, An cho b¹n 2 tói. Hái An cßn l¹i bao
nhiªu viªn kÑo ?.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Hai n¨m n÷a, tuæi em t«i b»ng 1 tuæi mÑ t«i. VËy
4
n¨m nay, em t«i bao nhiªu tuæi?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ
tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã.
22

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Họ và tên học sinh:
TRƯỜNG TIỂU HỌC
…….............................................
KỲ THI HỌC SINH GIỎI
Lớp:.........
LỚP 3 - Năm học 2012-2013
Số báo danh:............
Môn thi : Toán
Phòng thi số:……….
Ngày thi:
/ 4 / 2013

GT 1
GT2

Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh
a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 – 100
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
23

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Bµi 2( 2 ®): T×m X
a. 85: X= 9(d 4)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...

KỲ THI HỌC SINH GIỎI
LỚP 3 - Năm học 2012-2013
 !"#$%&'#"(
)*+ Ngày thi: / 4 / 2013
Bµi 1( 2 ®): TÝnh nhanh
a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62




b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.




Bµi 2( 2 ®): T×m X
a. 64: X= 21( d 1)



.
b. X: 6= 7 ( d 3).




Bµi 3( 2 ®): An cã 72 viªn kÑo ®ùng trong 6 tói, An cho b¹n 2 tói. Hái An cßn l¹i bao
nhiªu viªn kÑo ?.




Bµi 4( 2 ®): N¨m nay, mÑ t«i 38 tuæi. Hai n¨m n÷a, tuæi em t«i b»ng
,
tuæi mÑ t«i. VËy
n¨m nay, em t«i bao nhiªu tuæi?




Bµi 5( 2 ®): H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c ? Bao nhiªu h×nh tø gi¸c? H·y kÓ
tªn c¸c h×nh tam gi¸c, tø gi¸c ®ã.
22
KỲ THI HỌC SINH GIỎI Lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI HỌC SINH GIỎI Lớp 3 - Người đăng: xuan-truong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
KỲ THI HỌC SINH GIỎI Lớp 3 9 10 680