Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 – NĂM HỌC 2011 - 2012

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI
TỔ: HOÁ HỌC

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 – NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN HOÁ HỌC
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm có 50 câu in trong 05 trang
MÃ ĐỀ: 132

Họ và tên thí sinh: ..........................................................Phòng thi:................................. Lớp: ............
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; Be=9; C=12; N=14;
O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65;
Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; Sn=119; Cs=133; Ba=137; Pb=207.
Câu 1: Sự so sánh nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit ?
A. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH< p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
B. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH.
C. p-CH3-C6H4OH < C6H5OH < p-O2N-C6H4OH< CH3COOH
D. C6H5OH < p-CH3-C6H4OH < CH3COOH < p-O2N-C6H4OH
Câu 2: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu
được khí Y. Dẫn khí Y vào lượng dư AgNO 3 trong dd NH3 thu được 36 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi
dung dịch phản ứng vừa đủ với 32 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được
2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng :
A. 13, 44 lít
B. 15,68 lit
C. 17,92 lít
D. 11, 2 lít
Câu 3: Oxi hóa hoàn toàn m gam hai ancol đơn chức, bậc một, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp nhau
bằng CuO dư, nung nóng thu được hỗn hợp hơi X có tỉ khối hơi so với H 2 là 13,75. X làm mất màu
vừa đủ 100ml dung dịch Br21,5M. Giá trị của m là :
A. 10,4
B. 3,9
C. 7,4
D. 8,6
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp NaBr, NaI phản ứng hết với dd H 2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp khí X
ở đk thường. Ở đk thích hợp, X phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 9,6 gam chất rắn màu vàng và 1
chất lỏng không làm đổi màu quỳ tím. Giá trị của m bằng :
A. 50,6
B. 240,0
C. 404,8
D. 260,6.
Câu 5: Cho các chất sau : alanin ; anilin ; glixerol ; ancol etylic ; axit axetic ; trimetyl amin ;
etyl amin ; benzyl amin; glyxin ; p-Toluiđin( p- CH3C6H4NH2). Số chất tác dụng với NaNO2/HCl ở
nhiệt độ thường có khí thoát ra là:
A. 3
B. 5
C. 4
D. 6
Câu 6: Xét các phản ứng sau:
(1) NH4Cl + NaOH ---> NaCl + NH3 + H2O
(2) AlCl3 + 3Na AlO2 + 6H2O ---> 4Al(OH)3 + 3NaCl
(3) CH3NH2 + H2O
CH3NH3+ + OH(4) C2H5ONa + H2O ---> C2H5OH + NaOH
phản ứng nào là phản ứng axit -bazơ?
A. 1 ; 3
B. 1; 2; 3
C. 1; 2; 3; 4
D. 1; 2.
Câu 7: Một α- aminoaxit có công thức phân tử là C2H5NO2, khi đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X tạo
nên từ α- aminoaxit đó thì thu được 12,6 gam nước.Vậy X là:
A. đipeptit
B. tetrapeptit
C. ...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI
TỔ: HOÁ HỌC
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 – NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN HOÁ HỌC
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm có 50 câu in trong 05 trang
Họ và tên thí sinh: ..........................................................Phòng thi:................................. Lớp: ............
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; Be=9; C=12; N=14;
O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65;
Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; Sn=119; Cs=133; Ba=137; Pb=207.
Câu 1: Sự so sánh nào sau đây đúng với chiều tăng dần tính axit ?
A. C
6
H
5
OH < p-CH
3
-C
6
H
4
OH< p-O
2
N-C
6
H
4
OH< CH
3
COOH
B. p-CH
3
-C
6
H
4
OH < C
6
H
5
OH < CH
3
COOH < p-O
2
N-C
6
H
4
OH.
C. p-CH
3
-C
6
H
4
OH < C
6
H
5
OH < p-O
2
N-C
6
H
4
OH< CH
3
COOH
D. C
6
H
5
OH < p-CH
3
-C
6
H
4
OH < CH
3
COOH < p-O
2
N-C
6
H
4
OH
Câu 2: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu
được khí Y. Dẫn khí Y vào lượng AgNO
3
trong dd NH
3
thu được 36 gam kết tủa. K đi ra khỏi
dung dịch phản ứng vừa đủ với 32 gam brom còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được
2,24 lít khí CO
2
(đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng :
A. 13, 44 lít B. 15,68 lit C. 17,92 lít D. 11, 2 lít
Câu 3: Oxi hóa hoàn toàn m gam hai ancol đơn chức, bậc một, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp nhau
bằng CuO dư, nung nóng thu được hỗn hợp hơi X tỉ khối hơi so với H
2
13,75. X làm mất màu
vừa đủ 100ml dung dịch Br
2
1,5M. Giá trị của m là :
A. 10,4 B. 3,9 C. 7,4 D. 8,6
Câu 4: Cho m gam hỗn hợp NaBr, NaI phản ứng hết với dd H
2
SO
4
đặc nóng thu được hỗn hợp khí X
ở đk thường. Ở đk thích hợp, X phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 9,6 gam chất rắn màu vàng và 1
chất lỏng không làm đổi màu quỳ tím. Giá trị của m bằng :
A. 50,6 B. 240,0 C. 404,8 D. 260,6.
Câu 5: Cho các chất sau : alanin ; anilin ; glixerol ; ancol etylic ; axit axetic ; trimetyl amin ;
etyl amin ; benzyl amin; glyxin ; p-Toluiđin( p- CH
3
C
6
H
4
NH
2
). Số chất tác dụng với NaNO
2
/HCl
nhiệt độ thường có khí thoát ra là:
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6
Câu 6: Xét các phản ứng sau:
(1) NH
4
Cl + NaOH ---> NaCl + NH
3
+ H
2
O
(2) AlCl
3
+ 3Na AlO
2
+ 6H
2
O ---> 4Al(OH)
3
+ 3NaCl
(3) CH
3
NH
2
+ H
2
O CH
3
NH
3
+
+ OH
-
(4) C
2
H
5
ONa + H
2
O ---> C
2
H
5
OH + NaOH
phản ứng nào là phản ứng axit -bazơ?
A. 1 ; 3 B. 1; 2; 3 C. 1; 2; 3; 4 D. 1; 2.
Câu 7: Một α- aminoaxit công thức phân tử C
2
H
5
NO
2
, khi đốt cháy 0,1 mol oligopeptit X tạo
nên từ α- aminoaxit đó thì thu được 12,6 gam nước.Vậy X là:
A. đipeptit B. tetrapeptit C. tripeptit D. Pentapeptit
Câu 8: Cho hợp chất P- HO-C
6
H
4
-CH
2
OH tác dụng với lượng axit axetic H
2
SO
4
đặc làm xúc
tác, đun nóng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%. Sản phẩm tạo ra là:
A. CH
3
-COO-C
6
H
4
-CH
2
OH B. HO-C
6
H
4
-CH
2
OOC-CH
3
C. CH
3
-COO-C
6
H
4
-CH
2
OOCCH
3
D. hỗn hợp gồm tất cả các chất trên.
Câu 9: Hỗn hợp M gồm anken X và hai amin no, đơn chức, mạch hở Y, Z (M
Y
< M
Z
). Đốt cháy hoàn
toàn một lượng M cần dùng 21 lít O
2
sinh ra 11,2 lít CO
2
(các thể tích khí đều đo đktc). Công thức
của Y là :
Trang 1/7 - Mã đề thi 132
MÃ ĐỀ: 132
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 – NĂM HỌC 2011 - 2012 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 – NĂM HỌC 2011 - 2012 9 10 481