Ktl-icon-tai-lieu

Kể chuyện về kim loại (Quyển 1)

Được đăng lên bởi Hồ Hoàn Ly
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÏÍ CHUYÏÅN VÏÌ KIM LOAÅI (quyïín 1)

1

MUÅC LUÅC

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU ..................................................................................................................2
Li ..........................................................................................................................................4

Nheå nhêët trong söë caác kim loaåi ...................................................................4
Be........................................................................................................................................ 14

Kim loaåi cuãa kyã nguyïn vuä truå..................................................................14
Mg....................................................................................................................................... 26

Kim loaåi “dïî phaát khuâng”...........................................................................26
Al ........................................................................................................................................ 37

“Baåc” lêëy tûâ àêët seát ......................................................................................37
Ti ........................................................................................................................................ 54

Con cuãa àêët ....................................................................................................54
V ......................................................................................................................................... 68

“Vitamin V”....................................................................................................68
Cr ........................................................................................................................................ 78

Chûä “X” bñ êín .................................................................................................78
Mn ...................................................................................................................................... 91

Baån àûúâng muön thuãa cuãa sùæt ..................................................................91
Fe...................................................................................................................................... 105

Ngûúâi lao àöång vô àaåi .................................................................................105
Ni......................................
KÏÍ CHUYÏÅN VÏÌ KIM LOAÅI (quyïín 1) 1
http://ebooks. vdcmedia. com
MUÅC LUÅC
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU ..................................................................................................................2
Li ..........................................................................................................................................4
Nheå nhêët trong söë caác kim loaåi ...................................................................4
Be........................................................................................................................................14
Kim loaåi cuãa kyã nguyïn vuä truå..................................................................14
Mg.......................................................................................................................................26
Kim loaåi “dïî phaát khuâng”...........................................................................26
Al ........................................................................................................................................37
“Baåc” lêëy tûâ àêët seát ......................................................................................37
Ti ........................................................................................................................................54
Con cuãa àêët....................................................................................................54
V .........................................................................................................................................68
“Vitamin V”....................................................................................................68
Cr........................................................................................................................................78
Chûä “X” bñ êín.................................................................................................78
Mn ......................................................................................................................................91
Baån àûúâng muön thuãa cuãa sùæt ..................................................................91
Fe......................................................................................................................................105
Ngûúâi lao àöång vô àaåi.................................................................................105
Ni......................................................................................................................................119
“Con quyã àöìng” ...........................................................................................119
Cu .....................................................................................................................................134
Àaä tûâng thay thïë àaá...................................................................................134
Kể chuyện về kim loại (Quyển 1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kể chuyện về kim loại (Quyển 1) - Người đăng: Hồ Hoàn Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Kể chuyện về kim loại (Quyển 1) 9 10 152