Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi mttqxathuytay
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND XÃ THỦY TÂY

BCĐ. XD ĐSVH
Số:

/KH-BCĐ

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Thuỷ Tây, ngaøy

thaùng 02 naêm 2015

KẾ HOẠCH
Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng,
khu dân cư và vệ sinh môi trường
__________
- Thực hiện Công văn số: 78/UBND-VX, ngày 23/01/2015 của Ủy ban
nhân dân huyện Thạnh Hóa V/v tăng cường thực hiện nếp sống văn minh nơi
công cộng, khu dân cư và vệ sinh môi trường;
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương;
- BCĐ xây dựng ĐSVH xã Thủy Tây đề ra kế hoạch về thực hiện nếp sống
văn minh nơi công cộng, khu dân cư và vệ sinh môi trường như sau :
I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân, các cá nhân, hộ gia
đình, ở cộng đồng dân cư có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, khắc phục ô
nhiễm, có kế hoạch “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường “gắn với cuộc vân
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
2/ Phát huy vai trò hoạt động của cán bộ các ngành, đoàn thể trong việc
phối hợp vận động nhân dân tham gia bảo vệ tốt vấn đề môi trường, xem đây là
nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của các ngành MT-ĐT và của toàn xã hội.
II/ NỘI DUNG:
- Xây dựng quy ước của cộng đồng, nhất là các khu dân cư tập trung, cụm
tuyến dân cư, tạo ý thức cao trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng pháp
luật của nhà nước và bảo vệ môi trường, phát hiện và đề xuất các biện pháp xử
lý, khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội về sự
nghiệp bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
- Triển khai kế hoạch đến các ban CTMT ấp, các chi, tổ hội, các hộ gia
đình, trường học và nhân dân thông suốt nội dung để phối hợp tuyên truyền vận
động tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường
cụ thể như sau:
+ Tuyên truyền hoạt động tổng vệ sinh tại khu dân cư từ nay đến hết Tết
Nguyên đán Ất Mùi 2015;
+ Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trên các tuyên
quốc lộ, đường liên xã, liên ấp, trước cổng các cơ quan, trường học và hộ dân,
cần thu gom rác về đúng nơi quy định, làm chuyển tình hình vệ sinh môi trường
ở địa phương, xứng đáng với danh hiệu: gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn
hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
- Lồng ghép hướng dẫn nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” làm cho mỗi hộ
gia đình có ý thức cao về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan “Xanh, sạch

đẹp”, kịp thời phát hiện vấn đề khai thác tài nguy...
UBND XÃ THỦY TÂY COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
BCĐ. XD ĐSVH Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Số: /KH-BCĐ Thu Tây, ngaøy thaùng 02 naêm 2015
KẾ HOẠCH
Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng,
khu dân cư và vệ sinh môi trường
__________
- Thực hiện Công văn số: 78/UBND-VX, ngày 23/01/2015 của Ủy ban
nhân dân huyện Thạnh Hóa V/v tăng cường thực hiện nếp sống văn minh nơi
công cộng, khu dân cư và vệ sinh môi trường;
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương;
- BCĐ xây dựng ĐSVH xã Thủy Tây đề ra kế hoạch về thực hiện nếp sống
văn minh nơi công cộng, khu dân cư và vệ sinh môi trường như sau :
I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1/ Tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân, các nhân, hộ gia
đình, cộng đồng dân ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, khắc phục ô
nhiễm, kế hoạch “Toàn dân tham gia bảo vệi trường “gắn với cuộc vân
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
2/ Phát huy vai t hoạt động của cán bộ các ngành, đoàn thể trong việc
phối hợp vận động nhân dân tham gia bảo vệ tốt vấn đềi trường, xem đây
nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của các ngành MT-ĐT và của toàn xã hội.
II/ NỘI DUNG:
- Xây dựng quy ước của cộng đồng, nhất là các khu dân cư tập trung, cụm
tuyến dân cư, tạo ý thức cao trong việc thực hiệnc chủ trương của Đảng pháp
luật của nhà nước bảo vmôi trường, phát hiện đề xuất các biện pháp xử
lý, khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong hội về s
nghiệp bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
- Triển khai kế hoạch đến các ban CTMT ấp, các chi, tổ hội, các hộ gia
đình, trường học nhân dân thông suốt nội dung để phối hợp tuyên truyền vận
động tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường
cụ thể như sau:
+ Tuyên truyền hoạt động tổng vệ sinh tại khu dân từ nay đến hết Tết
Nguyên đán Ất Mùi 2015;
+ Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất trên các tuyên
quốc lộ, đường liên xã, liên ấp, trước cổng c cơ quan, trường học và h dân,
cần thu gom rác về đúng nơi quy định, làm chuyển tình hình vệ sinh môi trường
địa phương, xứng đáng với danh hiệu: gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn
hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
- Lồng ghép ớng dẫn nhiệm vụ bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết y dựng đời sống văn hóa KDC” làm cho mỗi h
gia đình ý thức cao về bảo vệ môi trường, gi n cảnh quan “Xanh, sạch
Kế hoạch bảo vệ môi trường - Trang 2
Kế hoạch bảo vệ môi trường - Người đăng: mttqxathuytay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch bảo vệ môi trường 9 10 776