Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9

Được đăng lên bởi hungshe1979
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2014-2015
STT

PHÂN

THÁNG

TÊN CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG

MÔN

DẠY

Căn Thức
1

SỐ BUỔI

Đại số

-Rút gọn biểu Thức chứa Căn Thức bậc hai:Rút gọn biểu thức

3

số,biểu thức chứa chữ và biểu thức tổng hợp.Giải phương
trình căn thức.

10
2
3

4

Hệ thức lượng trong

-Các bài toán nâng cao căn thức bậc hai và căn thức bậc ba
-vận dụng các công thức hệ thức lượng để giải bài tập :Tính

tam giác vuông

toán,ứng dụng thực tế.Kĩ năng sử dụng máy tính.

Hàm số bậc nhất

-Hàm số bậc nhất.Đồ Thị hàm số bậc nhất

Hình học
Đại số

Hình học

Đại số

3

-Lập phương trình đường thẳng.

11

Đường tròn

-các bài toán đã thi liên quan tới hàm số bậc nhất
-Khái niệm định nghĩa đường tròn .Tính chất,mối quan hệ

1

giữa đường tròn và đường thẳng.
Ôn tập

5

1

-Ôn tập nôi dung kiến thức đã được học về căn thức.Hàm số

2

bậc nhất.

1

Ôn tập
6

Hình học

-Ôn tập kiến thức hệ thức lượng.Đường tròn,Tính chất tiếp

2

tuyến…
-Làm đề thi thử học kì

12
-Hệ phương trình
7

8
9

Đại số

Hình học

11

12

1

13
2

Đường tròn-góc với

-Các loại góc của đường tròn

2

đường tròn
-Hệ phương trình

-Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

3

Đại số

Ôn tập làm đề thi các năm.

Hình học

Đường tròn –góc với

-Các loại góc của đường tròn

1

đường tròn<tiếp>
Phương trình bậc hai

-Hàm số bậc hai .đồ thị hàm số bậc hai

3

Đại số

Hình học

2

-tìm điều kiện của tham số để hệ thỏa mãn điều kiện

2
10

-Giải hệ phương trình bằng các phương pháp

-giải phương trình bậc hai

3

Đường tròn –góc của

-Các loại góc của đường tròn

1

đường tròn
Phương trình bậc hai

-Giải phương trình bậc hai

2

Các bài toán hình có

-mối quan hệ giữa parabol và phương trình bậc hai
-tứ giác nội tiếp .các cách chứng minh và đề thi các năm

2

Đại số

nội dung tổng hợp
14

Hình học

4

3

...
KẾ HOẠCH DẠY CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2014-2015
STT PHÂN
MÔN
THÁNG TÊN CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG SỐ BUỔI
DẠY
1 Đại số
10
Căn Thức -Rút gọn biểu Thức chứa Căn Thức bậc hai:Rút gọn biểu thức
số,biểu thức chứa chữ và biểu thức tổng hợp.Giải phương
trình căn thức.
-Các bài toán nâng cao căn thức bậc hai và căn thức bậc ba
3
2 Hình học
Hệ thức lượng trong
tam giác vuông
-vận dụng các công thức hệ thức lượng để giải bài tập :Tính
toán,ứng dụng thực tế.Kĩ năng sử dụng máy tính.
1
3 Đại số
11
Hàm số bậc nhất -Hàm số bậc nhất.Đồ Thị hàm số bậc nhất
-Lập phương trình đường thẳng.
-các bài toán đã thi liên quan tới hàm số bậc nhất
3
4 Hình học
Đường tròn -Khái niệm định nghĩa đường tròn .Tính chất,mối quan hệ
giữa đường tròn và đường thẳng.
1
5 Đại số
Ôn tập -Ôn tập nôi dung kiến thức đã được học về căn thức.Hàm số
bậc nhất.
2
1
KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9 - Trang 2
KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9 - Người đăng: hungshe1979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9 9 10 153