Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN công nghệ 12

Được đăng lên bởi phong1040136
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1843 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………
TRƯỜNG THPT ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12
NĂM HỌC 2014 - 2015
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Yêu cầu học sinh phải nhớ, nắm vững, hiểu từ các kiến thức cơ bản trong chương trình, sách giáo khoa, đó là nền tảng vững vàng
để có thể phát triển năng lực nhận thức ở cấp cao hơn.
2. Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi, giải bài tập, làm thực hành; có kĩ năng tính toán, vẽ hình, dựng biểu đồ,...
3.Thái độ:
- Có hứng thú học công nghệ, yêu thích tìm tòi khoa học – kĩ thuật
- Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong công việc học tập môn công nghệ,
cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.
- Có ý thức vận dụng những hiểu biết công nghệ vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập cũng như bảo vệ và giữ gìn môi
trường sống tự nhiên.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Tuần
1
Từ 11/8 đến
16/8/2014

Bài
Điện trở - tụ điện
- cuộn cảm

Mục tiêu
Biết cấu tạo, ký hiệu, số liệu kĩ thuật và công
dụng của cá linh kiện điện tử cơ bản: R-L-C

1

Thực hành: Điện
trở - tụ điện 2
Từ 18/8 đến cuộn cảm
23/8/2014

3
Từ 25/8 đến
30/8/2014

Tiết

2

Linh kiện bán dẫn
và IC
3

Phương pháp

Phương tiện

Diễn giải+Phát
vấn+ nêu vấn đề Phóng to hình 2.1,
Liên hệ thực tế. 2.2, 2.3, 2.6 SGK và
một số linh kiện thật
cho HS quan sát

Nhận biết, phân koại được: R – L – C; đọc , đo
được các số liệu kĩ thuật của R-L-C; có ý thức hướng dẫn HS
thực hiện đúng quy trình và các quy định về an làm bài thực
toàn.
hành, phân chia
nhóm.
Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của
một số linh kiện bán dẫn và IC.
Thuyết trình +
Biết được nguyên lý làm việc của tirixto và triac phát vấn

Đồng hồ vạn năng,
các linh kiện điện
tử.
Phóng to hình:
4.1,4.2, 4.3,
4.4,4.5,4.6,4.7 SGK
và một số linh kiện
thật.

Điều chỉnh

4
Từ 01/8 đến
06/9/2014

TH- Điốt tirixto và triac
4
TH - Tranzito

5
Từ 08/9 đến
13/9/2014

5

Khái niệm về
mạch điện tử
6
chỉnh lưu và
Từ 15/9 đến
nguồn điện một
20/9/2014
chiều
7
Từ 22/9 đến
27/9/2014

Mạch khuyếc đại
– mạch tạo xung
7

Thiết kế mạch
8
điện tử đơn giản
Từ 29/9 đến
04/10/2014
9
Từ 06/10 đến
11/10/2014

6

8

TH – Mạch nguồn
điện một chiều

TH – Lắp mạch
nguồn chỉnh lưu
10
Từ 13/10 đến cầu có biến áp
18/10/2014 nguồn và có tụ
lọc

9

10

Nhận dạng được các loại điốt - tirixto và triac.
Đo được điện trở thuân, ngược của cá linh kiện hướng dẫn HS
để xác định cực A-K xác địn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT …………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 12
NĂM HỌC 2014 - 2015
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Yêu cầu học sinh phải nhớ, nắm vững, hiểu từ các kiến thức cơ bản trong chương trình, sách giáo khoa, đó là nền tảng vững vàng
để có thể phát triển năng lực nhận thức ở cấp cao hơn.
2. Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi, giải bài tập, làm thực hành; có kĩ năng tính toán, vẽ hình, dựng biểu đồ,...
3.Thái độ:
- Có hứng thú học công nghệ, yêu thích tìm tòi khoa học – kĩ thuật
- Có thái độ khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong công việc học tập môn công nghệ,
cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.
- ý thức vận dụng những hiểu biết công nghệ o đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập cũng như bảo vệ giữ gìn môi
trường sống tự nhiên.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Tuần Bài Tiết Mục tiêu Phương pháp Phương tiện Điều chỉnh
1
Từ 11/8 đến
16/8/2014
Điện trở - tụ điện
- cuộn cảm
1
Biết cấu tạo, ký hiệu, số liệu kĩ thuật và công
dụng của cá linh kiện điện tử cơ bản: R-L-C
Diễn giải+Phát
vấn+ nêu vấn đề
Liên hệ thực tế.
Phóng to hình 2.1,
2.2, 2.3, 2.6 SGK và
một số linh kiện thật
cho HS quan sát
2
Từ 18/8 đến
23/8/2014
Thực hành: Điện
trở - tụ điện -
cuộn cảm
2
Nhận biết, phân koại được: R – L – C; đọc , đo
được các số liệu kĩ thuật của R-L-C; có ý thức
thực hiện đúng quy trình và các quy định về an
toàn.
hướng dẫn HS
làm bài thực
hành, phân chia
nhóm.
Đồng hồ vạn năng,
các linh kiện điện
tử.
3
Từ 25/8 đến
30/8/2014
Linh kiện bán dẫn
và IC
3
Biết cấu tạo, kí hiệu, phân loại và công dụng của
một số linh kiện bán dẫn và IC.
Biết được nguyên lý làm việc của tirixto và triac
Thuyết trình +
phát vấn
Phóng to hình:
4.1,4.2, 4.3,
4.4,4.5,4.6,4.7 SGK
và một số linh kiện
thật.
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN công nghệ 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN công nghệ 12 - Người đăng: phong1040136
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN công nghệ 12 9 10 209