Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch giảng dạy sinh học 12 cơ bản

Được đăng lên bởi hoatuyetpt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY SINH 12 CƠ BẢN
Tuần Ngày

1
1925/8

2
26/8 –
1/9

3
2-8/9

Tiết
PP
CT

1

Ghi chú
Bài dạy

5
16

1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen
- Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền
- Từ mô hình nhân đôi của ADN, mô tả các bước của quá trình
nhân đôi ADN, làm cơ sở cho sự nhân đôi của NST.
2. Kỹ năng: phân tích và tổng hợp kiến thức

- Tranh ADN
nhân đôi
H.1.1 – 1.2 SGK
và bảng 1 SGK
- Mô hình động

1. Kiến thức:
- Trình bày được cơ chế phiên mã (tổng hợp mARN trên khuôn
ADN)
- Mô tả quá trình tổng hợp ADN
2. Kỹ năng: Khái quát hóa vấn đề; làm một số bài tập ứng dụng.

Bài 3: Điều hoà hoạt
động của gen

1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm và các cấp độ điều hòa hoạt động gen
- Trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của các gen qua
operon ở sv nhân sơ
- Nêu được ỳ nghĩa điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ..
2. Kỹ năng: phân tích và tổng hợp kiến thức,
1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm cơ chế phát sinh đột biến gen.
- Phân biệt được các dạng đột biến gen
- Nêu được hậu quả chung và ý nghĩa của đột biến gen
2. Kỹ năng: so sánh, phân tích.
1. Kiến thức:
- Mô tả được hình thái, cấu trúc và chức năng NST ở sinh vật nhân

- Tranh phiên mã,
dịch mã:
Hình 2.1- 2.4
SGK; bảng 1
SGK; các câu hỏi
nêu vấn đề
- Mô hình động
- Hình 3.1-3.2a và
b SGK;
- Mô hình động

2

3

4
5

Chuẩn bị

Phần 5: DI TRUYỀN
HỌC
Chương I: Cơ chế di
truyền và biến dị
Bài 1:
Gen, mã di truyền và
quá trình nhân đôi
ADN
Bài 2: Phiên mã, dịch
mã

Bài 4: Đột biến gen
4
9- 15/9

Mục tiêu, kỹ năng cần đạt

Bài 5: Nhiễm sắc thểĐB cấu trúc NST

- Tranh về đột
biến gen.

- Tranh các dạng
Trang 1/6

Tuần Ngày

Tiết
PP
CT

Ghi chú
Bài dạy

-22/9

Bài 6: Đột biến số
lượng NST
6
(23 29/9)

7
(30/9
-6/10)

8
(713/10)
9
(14 –
20/10)

6

7

8

9

Bài 7: Thực hành :
quan sát các dạng ĐB
Chương II: Tính quy
luật của hiện tượng di
truyền
Bài 8: Quy luật phân ly

Bài 9: Quy luật phân ly
độc lập

Mục tiêu, kỹ năng cần đạt
thực
- Nêu được khái niệm đột biến cấu trúc NST.
- Trình bày được các dạng đột biến cấu trúc NST và nêu được hậu
quả của từng dạng.
2. Kỹ năng: so sánh, kĩ năng quan sát hình vẽ để rút ra hiện tượng,
bản chất sự vật.
1. Kiến thức:
- Khái niêm, phân loại cơ chế hình thành các dạng ĐB lệch bội,
đặc điểm và ý nghĩa .
- Phân biệt tự đa bội ,dị đa bội, ý nghĩa
- Nêu hậu quả và vai trò của đa bội thể.
2. Kỹ năng: so sánh, kĩ năng quan sát hình vẽ để rút ra hiện tượng,
bản chất sự vật.
1. Kiến thức:
- Quan sát bộ NST dưới kính hiển...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY SINH 12 CƠ BẢN
Tuần -
Ngày
Tiết
PP
CT
Bài dạy Mục tiêu, kỹ năng cần đạt Chuẩn bị
Ghi chú
1
19-
25/8
1
Phần 5: DI TRUYỀN
HỌC
Chương I: Cơ chế di
truyền và biến dị
Bài 1:
Gen, mã di truyền và
quá trình nhân đôi
ADN
1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen
- Nêu được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền
- Từ mô hình nhân đôi của ADN, mô tả các bước của quá trình
nhân đôi ADN, làm cơ sở cho sự nhân đôi của NST.
2. Kỹ năng: phân tích và tổng hợp kiến thức
- Tranh ADN
nhân đôi
H.1.1 – 1.2 SGK
và bảng 1 SGK
- Mô hình động
2
26/8 –
1/9
2
Bài 2: Phiên mã, dịch
1. Kiến thức:
- Trình bày được cơ chế phiên mã (tổng hợp mARN trên khuôn
ADN)
- Mô tả quá trình tổng hợp ADN
2. Kỹ năng: Khái quát hóa vấn đề; làm một số bài tập ứng dụng.
- Tranh phiên mã,
dịch mã:
Hình 2.1- 2.4
SGK; bảng 1
SGK; các câu hỏi
nêu vấn đề
- Mô hình động
3
2-8/9
3
Bài 3: Điều hoà hoạt
động của gen
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm và các cấp độ điều hòa hoạt động gen
- Trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động của các gen qua
operon ở sv nhân sơ
- Nêu được ỳ nghĩa điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ..
2. Kỹ năng: phân tích và tổng hợp kiến thức,
- Hình 3.1-3.2a và
b SGK;
- Mô hình động
4
9- 15/9
4
Bài 4: Đột biến gen 1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm cơ chế phát sinh đột biến gen.
- Phân biệt được các dạng đột biến gen
- Nêu được hậu quả chung và ý nghĩa của đột biến gen
2. Kỹ năng: so sánh, phân tích.
- Tranh về đột
biến gen.
5
16
5 Bài 5: Nhiễm sắc thể-
ĐB cấu trúc NST
1. Kiến thức:
- Mô tả được hình thái, cấu trúc và chức năng NST ở sinh vật nhân - Tranh các dạng
Trang 1/6
kế hoạch giảng dạy sinh học 12 cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch giảng dạy sinh học 12 cơ bản - Người đăng: hoatuyetpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kế hoạch giảng dạy sinh học 12 cơ bản 9 10 243