Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực hành hóa vô cơ

Được đăng lên bởi Ngân Hà
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÀY THỰC HIỆN

3/22/2016

BÀI THỰC HÀNH
NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH
BÀI 1: HYDRO VÀ CÁC
NGUYỄN THỊ THU HÀ
NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IB, Thí nghiệm 1: Điều chế hydro và tính chất
IIB
của khí hydro
Thí nghiệm 2: Điều chế khí hydro từ nhôm
và dung dịch NaOH 1N
Thí nghiệm 3: So sánh hoạt tính của hydro
nguyên tử (hydro mới sinh) và hydro phân
tử
Thí nghiệm 4: So sánh tính khử giữa sắt
(Fe) và đồng (Cu)
Thí nghiệm 5: Điều chế và tính chất của
đồng hydroxit
Thí nghiệm 6: Tác dụng của kẽm với acid
sulfuric loãng
ĐẶNG THỊ KHÁNH HÀ
Thí nghiệm 7: Điều chế và khảo sát tính
chất của kẽm hydroxit
Thí nghiệm 8: Tác dụng của ion Cu2+ với KI
Thí nghiệm 9: Điều chế và tính chất của
đồng (I) oxyt-Cu2O
Thí nghiệm 10: Điều chế phức chất
[Cu(NH3)4]SO4
Thí nghiệm 11: Tính chất của Zn2+ , Cd2+,
Hg2+

3/29/2016 BÀI 2: CÁC NGUYÊN TỐ
PHÂN NHÓM VIIA

4/5/2016

BÀI 3: CÁC NGUYÊN TỐ
PHÂN NHÓM VIA

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thí nghiệm 1: So sánh khả năng hoạt động
của halogen
Thí nghiệm 2: Sự chuyển dịch cân bằng
trong dung dịch nước của Iod
Thí nghiệm 3: Thuốc thử ion halogenua
Thí nghiệm 4: Tác dụng của Iod với kim loại
ĐẶNG THỊ KHÁNH HÀ
Thí nghiệm 5: Iod và hồ tinh bột
Thí nghiệm 6: Sự hòa tan của đơn chất tinh
thể Iod trong nước
Thí nghiệm 7: Điều chế Iod
Thí nghiệm 8: Tác dụng của acid clohydric
và các chất oxi hóa

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thí nghiệm 1:Tác dụng của hydroproxyt với
sắt (iI) sulfat
Thí nghiệm 2: Điều chế và khảo sát tính oxi
hóa của hydro peroxyt
Thí nghiệm 3: Tác dụng của S với acid nitric
đậm đặc
Thí nghiệm 4: Tác dụng của hydro peroxyt
với dung dịch KMnO4
Thí nghiệm 5: Điều chế khí oxi
ĐẶNG THỊ KHÁNH HÀ
Thí nghiệm 6: Tính chất khí Oxi
Thí nghiệm 7: Tính chất hóa học của natri
thyosulfat
Thí nghiệm 8: Tính chất hóa học của natri
peroxisulfat

4/12/2016

BÀI 4: CÁC NGHUYÊN TỐ
PHÂN NHÓM VA

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thí nghiệm 1: Điều chế natri hydro photphat
Thí nghiệm 2: Điều chế khí amoniac
Thí nghiệm 3: Điềù chế NH3
Thí nghiệm 4: Tính chất của muối nitrit
Thí nghiệm 5: Sự chuyển dịch cân bằng
trong dung dịch amoniac
ĐẶNG THỊ KHÁNH HÀ
Thí nghiệm 6:Tác dụng của acid nitric với
đồng kim loại
Thí nghiệm 7: Tính chất của muối NH4Cl
Thí nghiệm 8: Nhiệt phân muối amoni sulfat
Thí nghiệm 9: Tác dụng giữa phốt phát với
amoni molipdat

1/19/2016

BÀI 5: CÁC NGUYÊN TỐ
PHÂN NHÓM IVA

NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thí nghiệm 1: Điều chế than hoạt tính
Thí nghiệm 2: Tính chất hóa học của carbon
với bột đồng oxit
Thí nghiệm 3: Tác dụng của carbon với acid
nitric đậm đặc
Thí nghiệm 4: Khả năng hấp phụ của than
ho...
NGÀY THỰC HIỆN
BÀI THỰC HÀNH NỘI DUNG VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH
3/22/2016 BÀI 1: HYDRO VÀ CÁC
NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IB,
IIB
NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thí nghiệm 1: Điều chế hydro và tính chất
của khí hydro
Thí nghiệm 2: Điều chế khí hydro từ nhôm
và dung dịch NaOH 1N
Thí nghiệm 3: So sánh hoạt tính của hydro
nguyên tử (hydro mới sinh) và hydro phân
tử
Thí nghiệm 4: So sánh tính khử giữa sắt
(Fe) và đồng (Cu)
Thí nghiệm 5: Điều chế và tính chất của
đồng hydroxit
Thí nghiệm 6: Tác dụng của kẽm với acid
sulfuric loãng
ĐẶNG THỊ KHÁNH HÀ
Thí nghiệm 7: Điều chế và khảo sát tính
chất của kẽm hydroxit
Thí nghiệm 8: Tác dụng của ion Cu
2+
với KI
Thí nghiệm 9: Điều chế và tính chất của
đồng (I) oxyt-Cu
2
O
Thí nghiệm 10: Điều chế phức chất
[Cu(NH
3
)
4
]SO
4
Thí nghiệm 11: Tính chất của Zn
2+
, Cd
2+
,
Hg
2+
Kế hoạch thực hành hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch thực hành hóa vô cơ - Người đăng: Ngân Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kế hoạch thực hành hóa vô cơ 9 10 895