Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG

Được đăng lên bởi duytu229
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TN CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10
BCH ĐOÀN TN CÔNG TY CP THUỶ
ĐIỆN NẬN HE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mường Tùng, ngày 03 tháng 08 năm 2014

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG
Căn cứ Kế hoạch số 03/SĐ 10/KH-ĐTN ngày 24/7/2014 của BCH Đoàn
thanh niên Công ty CP Sông Đà 10 Vv tổ chức giải cầu lông;
Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích Kỷ niệm 50 năm ngày thành
lập Công ty CP Sông Đà 10 Ban Chấp hành đoàn TN tổ chức giải Cầu với các
nội dung cụ thể sau:
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU:
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Tuổi trẻ toàn Công ty thiết thực
chào mừng 69 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; 50 năm ngày thành
lập Công ty CP Sông Đà 10.
Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho ĐVTN, CBCNV của toàn Công
ty góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công ty giao.
Giải cầu lông Công ty CP thuỷ điện Nậm He được tổ chức với sự tham
gia của ĐVTN, CBCNV của toàn Công ty.
Cán bộ Công nhân viên đang công tác tại Công ty CP thuỷ điện Nậm He.
2. Nội dung thi đấu:
- Cầu lông: Đôi nam, đôi nam nữ,
- Cầu lông: Đơn nam
Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu ở từng nội dung
để định ra hình thức thi đấu.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức:
* Thời gian:
- Thời gian đăng ký: Các phòng ban cử CBCNV thi đấu để chọn ra VĐV
xuất sắt để tham gia giải Cấp Công ty, nộp danh sách VĐV đăng ký tham gia thi
đấu cho đồng chí Nguyễn THị Trân Huyền (Tel: 0972119425) từ ngày …
09/08/2014 - Thời gian bốc thăm thi đấu: 7h00 ngày …09/08/2014 tại Hội
trường Cty.
- Thời gian Khai mạc và thi đấu: Lúc 7h30’ ngày 09/08/2014
* Địa điểm : Tại sân cầu lông Công ty CP thuỷ điện Nậm He.
4. Tổ chức thực hiện:
Ban tổ chức do Ban chấp hành đoàn thanh niên thành lập và có trách
nhiệm điều hành giải theo đúng điều lệ.

Các phòng ban Công ty có trách nhiệm cử các VĐV tham gia và gửi danh
sách tham gia thi đấu cho ban tổ chức đúng thời gian quy định; tổ chức đoàn Cổ
động viên đến cổ vũ cho giải đấu đạt kết quả cao.
Nơi nhận:
- BCH Đảng ủy, Ban TGĐ (b/c)
- Công đoàn
- Ban tổ chức giải
- Lưu vp.

TM. BAN CHẤP HÀNH
Bí thư
(Đã ký)

ĐIỀU LỆ GIẢI CẦU LÔNG
ngày cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9 và Kỷ niệm 50 năm ngày thành
lập Công ty CP Sông Đà 10
1. Mục đích và yêu cầu:
1.1. Mục đích :
Để thiết thực chào mừng Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc kháng 02/9 và Kỷ
niệm 50 năm ngày thành lập Công ty CP Sông Đà 10. Góp phần đẩy mạnh
phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ, tạo không khí phấn khởi, vui
tươi, sôi nổi, nâng cao tinh thần, công tác tốt ...

BCH ĐOÀN TN CÔNG TY CP THUỶ
ĐIỆN NẬN HE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG
 !"#!"$%&
'%()*' *+,'-(.(/01*2
345'6'(70%185''9:(;<=< '
185*' *&%>57'-(.(/0,?(@
A(B0C'D%0E
MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU:
F<'G9''(70%*(-('60-('6H'*' '(''I
<JKL<@<'@M,N0G@!L2=< '
185*' *O
P%7Q(,@'('/+R&+$%'*
' S55/''T1U(@(;<,C*' (%O
(.(/01**' '0:7(;8<V73U'-,?(I'%<
(%$%+R&+$%'*' O
@WA*P,()7%*'@'(*' '0:7(;8<VO
2. Nội dung thi đấu:
/01*E*(%<R7*(%<XR
/01*EY%<
&%-,13U++7GZ'(7>04'JA(B0
7D7[6%\''(7>0O
3. Thời gian và địa điểm tổ chức:
* Thi gianE
-Q((%7GZE@5]W%^&+'(7>07D_6%++
`0>'T'7D'%<(%(.(>5*' RA5B%@++7GZ'%<(%'(
7>07a90 b[6P0 cdV1EL#!L"!=etừ ngày …
09/08/2014 Q((%W'<'(7>0E7h00 ngày …09/08/2014'(Hội
trường Cty.
Q((%%(<,'(7>0: fg7h30’   09/08/2014
* Đa đim ETại sân cầu lông Công ty CP thuỷ điện Nậm He.
4. Tổ chức thực hiện:
&%'-B&%>57'%()'185,S'6@
(;<7(c0(.('V7g7(c01;O
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG - Trang 2
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG - Người đăng: duytu229
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG 9 10 700