Ktl-icon-tai-lieu

kế toán nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi Linh Leo Lẻo
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 4053 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường CĐ Kinh Tế - Tài Chính TN

Báo Cáo Thực Tập tốt Nghiệp

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ cụm Từ Viết Tắt

Nguyên Nghĩa
Nguyên vật liệu
Công cụ dụng cụ
Doanh nghiệp
Tài sản cố định
Xây dựng cơ bản
Giá trị gia tăng
Nhập- xuất- tồn
Sản xuất kinh doanh
Phương pháp khấu trừ
Kỹ thuật
Kỹ thuật sản xuất
Kế toán thống kê tài chính
Kinh doanh thị trường
Kế hoạch vật tư
Giám đốc
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Kinh phí công đoàn
Công nhân viên

NVL
CCDC
DN
TSCĐ
XDCB
GTGT
N-X-T
SXKD
PPKT
KT
KTSX
KTTKTC
KDTT
KHVT
GĐ
BHXH
BHYT
KPCĐ
CNV

LỜI NÓI ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước hệ
thống chính sách, chế độ kế toán của Việt Nam cũng không ngừng được sửa
đổi, cải tiến, hoàn thiện và phát triển cho phù hợp với chuẩn mực kế toán
quốc tế, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng làm ăn hợp tác với doanh
nghiệp nước ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất
SV: Trần Thu Hằng

1

GVHD: Th.S Đặng Thị Thức

Trường CĐ Kinh Tế - Tài Chính TN

Báo Cáo Thực Tập tốt Nghiệp

lượng quản lý tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc gia. Trong giai đoạn
hiện nay, đặc biệt khi nước ta gia nhập WTO (11/2006) theo cam kết của
Việt Nam trong quá trình đàm phán gia nhập WTO thì các hàng rào thuế quan
sẽ bị dỡ bỏ. Điều này vừa giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, nhưng
cũng đặt ra cho các doanh nghiệp nhiều thách thức lớn hơn đó sự cạnh tranh
gay gắt hơn trên thị trường. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tìm ra
giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động đơn vị vừa nâng cao chất lượng sản
xuất vừa tiết kiệm được chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm.
Một trong ba yếu tố quan trọng và cơ bản của quá trình sản xuất vật chất
là nguyên vật liệu. Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong
tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất, và
nguyên vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật
chất, thực thể chính của sản phẩm trong khi đó nguyên vật liệu thường đa
dạng và phong phú. Vì vậy các doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán
nguyên vật liệu, luôn nâng cao cải thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và
thực hiện công tác này một cách có hiệu quả nhất để đạt được kết quả tốt nhất
trong tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.
Bí quyết thành công của một doanh nghiệp bao gồm nhiều yếu tố. Sự kịp
thời và năng động trong tổ chức, nắm bắt cơ hội và tính toán hợp lý…tạo ra
chỗ đứng vững chắc cho DN trên thị trường. Để đạt được những...
Trường CĐ Kinh Tế - Tài Chính TN Báo Cáo Thực Tập tốt Nghiệp
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ cụm Từ Viết Tắt Nguyên Nghĩa
NVL Nguyên vật liệu
CCDC Công cụ dụng cụ
DN Doanh nghiệp
TSCĐ Tài sản cố định
XDCB Xây dựng cơ bản
GTGT Giá trị gia tăng
N-X-T Nhập- xuất- tồn
SXKD Sản xuất kinh doanh
PPKT Phương pháp khấu trừ
KT Kỹ thuật
KTSX Kỹ thuật sản xuất
KTTKTC Kế toán thống kê tài chính
KDTT Kinh doanh thị trường
KHVT Kế hoạch vật tư
Giám đốc
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
KPCĐ Kinh phí công đoàn
CNV Công nhân viên
LỜI NÓI ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước hệ
thống chính ch, chế độ kế toán của Việt Nam cũng không ngừng được sửa
đổi, cải tiến, hoàn thiện và phát triển cho phù hợp với chuẩn mực kế toán
quốc tế, giúp các doanh nghiệp thể dễ dàng làm ăn hợp tác với doanh
nghiệp nước ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường nâng cao chất
SV: Trần Thu Hằng GVHD: Th.S Đặng Thị Thức
1
kế toán nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán nguyên vật liệu - Người đăng: Linh Leo Lẻo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
kế toán nguyên vật liệu 9 10 672