Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu mái BTCT

Được đăng lên bởi Lâm Văn Thành
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHÆÅNG II ÚT CÁÚU MAÏI BTCT
út cáúu maïi BTCT coï thãø âæåüc thi cäng toaìn khäúi, làõp gheïp hoàûc næía làõp
gheïp. Maïi phaíi âaím baío yãu cáöu caïch nhiãût, chäúng däüt, chëu âæåüc mæa nàõng, do âoï
úu taûo caïc låïp maïi khaïc våïi caïc låïp saìn.
KC maïi coï thãø phán theo hçnh daûng laì maïi phàóng vaì maïi voí moíng khäng gian.
Khi âäüúc i 1/8 goüi laì maïi bàòng,
i > 1/8 goüi laì maïi däúc.
Âàûc âiãøm cáúu taûo vaì tênh toaïn :
- KC maïi bàòng toaìn khäúi cuîng laìüt daûng KC saìn phàóng.
- Maïi làõp gheïp cuîng âæåüc sæí duûng räüng raîi, coï thãø chia ra hãû maïi coï
xaìö vaì
û khäng coï xaìö. Trong hãû maïi khäng xaìö, panel âæåüc gaïc træûc tiãúp lãn KC âåî
maïi (dáöm, daìn maïi). Tênh toaïn vaìúu taûo panel maïi tæång tæû panel saìn . Xaìö tênh
nhæ cáúu kiãûn chëu uäún xiãn.
Chæång náöy chuíúu nghiãn cæïu kc âåî maïi nhæ öm, daìn, voìm
1. DÁÖM MAÏI :
1.1.Cáúu taûo :
öm maïi thæåìng laì xaì ngang cuía khung hoàûc dáöm âäüc láûp gaïc lãn tæåìng hoàûc cäüt.
öm maïi thêch håüp våïi nhëp 18m, nãúu duìng dáöm maïi ÆST coï thãø væåüt nhëp 24m
hoàûc låïn hån. Tuyì thuäüc hçnh daûng cuía maïi maìöm maïi coï thãø coï caïc daûng sau :
- Dáöm maïi 1 maïi däúc
- Dáöm maïi 2 maïi däúc
12-18m
i=1
/8
-1
/
12
12-1
8
m
12-1
8
m
- Dáöm maïi 4 maïi däúc
- Dáöm coï thanh caïnh
thæåüng cong.
* Cáúu taûo tiãút diãûn :
öm maïi thæåìng coï
tiãút diãûn chæî I, chæî T,
âäi khi daûng chæî nháût.
- Chiãöu cao âáöu dáöm :
lh
dd
35
1
20
1
=
. Thæåìng láúy
lh
dd
24
1
=
. Caïc dáöm âënh hçnh
thæåìng choün
800
=
dd
h
, bàòng bãöüng táúm panel bao che âáöu dáöm.
- Chiãöu cao giæîa dáöm :
lh
gd
15
1
10
1
=
- Bãöüng baín buûng dáöm phaíi âuí äøn âënh, âaím baío khaí nàng chëu càõt. Ngoaìi ra
âãøù thi cäng, yãu cáöu :
KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN - ÂH BKÂN KÃÚT CÁÚU MAÏI
1
Kết cấu mái BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu mái BTCT - Người đăng: Lâm Văn Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kết cấu mái BTCT 9 10 102