Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm trong hóa keo

Được đăng lên bởi hoanghao24595
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số khái niệm
Hệ phân tán
* Hệ phân tán: là hệ có cấu tạo từ 2 pha trở lên. Trong hệ, pha ở trạng thái chia nhỏ gọi là
pha phân tán được phân bố trong pha có tính liên tục gọi là môi trường phân tán. Khi pha
phân tán phân bố đều trong môi trường tạo thành một hệ đồng nhất, không có bề mặt phân
cách thì gọi là hệ phân tán đồng thể (ví dụ: dung dịch nước muối)
* Hệ phân tán dị thể: là hệ có cấu tạo từ 2 pha trở lên, các pha không đồng nhất được với
nhau. Giữa pha phân tán và môi trường phân tán có bề mặt phân cách.
* Hệ keo là hệ có độ phân tán cao và dị thể trong đó pha phân tán (hay hạt keo) lớn hơn
phân tử và không thể nhìn thấy bằng kính hiển vi quang học.

Độ phân tán
Để làm số đo cho độ phân tán có thể dùng kích thước hạt. Kích thước hạt phân tán là số đo
mức độ chia nhỏ của hệ phân tán, ký hiệu là a (đối với hạt có hình cầu, kích thước hạt là
đường kính d; với hạt hình lập phương là thước cạnh l).
Độ phân tán là số phân tán trong một đơn vị độ dài, ký hiệu là D.
D bằng nghịch đảo của a.

D
=
1
a
(1.1)

Nếu hệ chứa những hạt có kích thước bằng nhau ta gọi là hệ đơn phân tán, nếu chứa
những hạt có kích thước khác nhau, ta gọi là hệ đa phân tán.

Bề mặt riêng
Bề mặt riêng, ký hiệu Sr là diện tích bề mặt phân cách của pha phân tán trong một đơn vị
thể tích, được tính bằng diện tích bề mặt của hạt chia cho thể tích của hạt.

S
r

=
S
1,2
V
1
(1.2)

S1,2: diện tích bề mặt phân cách hai pha 1,2 V1: thể tích của pha phân tán
Đối với hạt hình lập phương:

S
r

=
S
1,2
V
1
=
6
.
l
2

l
3
=
6
l
(1.3)

Đối với hạt hình cầu:

S
r

=
S
1,2
V
1
=
4
.
π
.
r
2

4
3
π
.
r
3

=
3
r
=
3
d
2
=
6
d
(1.4)

Tổng quát:

S
r

=
S
1,2
V
1
=
k
1
a
=
kD
(1.5)

Vậy bề mặt riêng tỉ lệ thuận với độ phân tán D và tỉ lệ nghịch với kích thước hạt a. Kích
thước hạt càng nhỏ thì độ phân tán hạt càng cao, bề mặt riêng càng cao, và ngược lại.

Đường biểu diễn hàm S r = f(a), cho thấy sự phụ thuộc của bề mặt riêng vào kích thước hạt
trong hệ phân tán.

Theo quan điểm nhiệt động thì sự có mặt của một bề mặt phân cách lớn gắn liền với sự có
mặt của một năng lượng bề mặt lớn. Do có một bề mặt phát triển như vậy nên các hệ thống
keo không bền vững tập hợp, có nghĩa là các hạt keo dễ liên kết lại thành tập hợp hạt lớn
hơn. Các tập hợp này lớn lên đến một mức độ nào đó thì sa lắng thành kết tủa.

Trạng thái keo của vật chất
Trạng thái keo của vật chất là trạng thái phân tán cao, trong đó pha phân tán (chất tan) gồm
tập hợp nhiều phân tử kích thước xấp xỉ từ

10
−
7

−
10
5

cm (1- 100 mμ) p...
M t s khái ni m
H phân tán
* Hệ phân tán: h cấu tạo từ 2 pha trở lên. Trong hệ, pha trạng thái chia nhỏ gọi
pha phân tán được phân bố trong pha tính liên tục gọi là môi trường phân tán. Khi pha
phân tán phân bố đều trong môi trường tạo thành một hệ đồng nhất, không bề mặt phân
cách thì gọi là hệ phân tán đồng thể (ví dụ: dung dịch nước muối)
* Hệ phân tán dị thể: hệ cấu tạo từ 2 pha trở lên, các pha không đồng nhất được với
nhau. Giữa pha phân tán và môi trường phân tán có bề mặt phân cách.
* Hệ keo hệ độ phân tán cao dị th trong đó pha phân tán (hay hạt keo) lớn hơn
phân tử và không thể nhìn thấy bằng kính hiển vi quang học.
Đ phân tán
Để làm số đo cho độ phân tán có thể dùng kích thước hạt. Kích thước hạt phân tánsố đo
mức độ chia nhỏ của hệ phân tán, hiệu a (đối với hạt hình cầu, kích thước hạt
đường kính d; với hạt hình lập phương là thước cạnh l).
Độ phân tán là số phân tán trong một đơn vị độ dài, ký hiệu là D.
D bằng nghịch đảo của a.
D
=
1
a
(1.1)
Nếu hệ chứa những hạt kích thước bằng nhau ta gọi hệ đơn phân tán, nếu chứa
những hạt có kích thước khác nhau, ta gọi là hệ đa phân tán.
B m t riêng
Bề mặt riêng, hiệu Sr diện tích bề mặt phân cách của pha phân tán trong một đơn vị
thể tích, được tính bằng diện tích bề mặt của hạt chia cho thể tích của hạt.
S
r
=
S
1,2
V
1
(1.2)
Khái niệm trong hóa keo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm trong hóa keo - Người đăng: hoanghao24595
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Khái niệm trong hóa keo 9 10 700