Ktl-icon-tai-lieu

Khái quát khoa học môi trường

Được đăng lên bởi Ngan Tran Dang MY
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KHOA
HỌC MÔI TRƢỜNG

MÔN: MÔI TRƢỜNG CƠ BẢN
LỚP: MTCB 2015, ĐH KHTN TP.HCM
GIẢNG VIÊN: TS. ĐINH HOÀNG ĐĂNG KHOA

KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG LÀ GÌ?




Khoa học môi trƣờng là ngành nghiên cứu một cách hệ
thống môi trƣờng của chúng ta và vị trí của ta trong đó.
Khoa học môi trƣờng tìm hiểu những quy luật hoạt động
của môi trƣờng tự nhiên.
Bởi vì các vấn đề môi trƣờng là phức tạp, khoa học môi
trƣờng sử dụng hiểu biết từ nhiều ngành khác nhau. Gồm
cả khoa học tự nhiên (sinh, hóa, địa chất…) và khoa học
xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa…)

KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG LÀ LĨNH VỰC ĐA
NGÀNH

QUI TRÌNH NĂM BƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÔI
TRƢỜNG

QUI TRÌNH NĂM BƢỚC TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÔI
TRƢỜNG










Đánh giá khoa học: xác định vấn đề, kiểm định các giả thuyết, và xây
dựng các mô hình mô tả tình huống hiện tại và dự đoán các sự kiện
tƣơng lai.
Phân tích rủi ro: Phân tích khả năng ảnh hƣởng của các biện pháp can
thiệp – bao gồm cả biện pháp không làm gì – để xác định các nguy cơ đi
cùng với mỗi biện pháp nhất định.
Công bố phát hiện/kiến thức đến cộng đồng: Thay đổi nhận thức của
cộng đồng bao gồm việc giải thích vấn đề, trình bày các giải pháp có
thể, chỉ ra các rủi ro tiềm tàng, kết quả, và chi phí cho từng giải pháp.
Lựa chọn giải pháp bằng bầu cử: Các cấp hội đồng nhân dân bỏ phiếu
bầu chọn ra giải pháp dựa trên các bằng chứng khoa học, cũng nhƣ các
khía cạnh kinh tế và xã hội.
Kiểm soát hiệu quả xử lí: Kết quả của mỗi hoạt động xử lí nên đƣợc
kiểm soát cẩn thận để xem liệu vấn đề môi trƣờng đã đƣợc giải quyết
chƣa.

VỐN THIÊN NHIÊN = TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN + LỢI ÍCH
TỰ NHIÊN

VỐN THIÊN NHIÊN = TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN + CHU
TRÌNH THIÊN NHIÊN


Natural resources – Nguồn tài nguyên: là các vật chất và năng
lƣợng trong thiên nhiên có ích cho con ngƣời. Các nguồn tài
nguyên thƣờng đƣợc phân loại thành có thể tái tạo (không khí,
nƣớc, đất, đất, thực vật, và gió) hoặc không thể tái tạo (đồng,
dầu hỏa, và than đá).



Natural services – Các lợi ích từ các chu trình tự nhiên: nhƣ
chu trình làm sạch không khí và nƣớc, mà hỗ trợ, có ích cho đời
sống và nền kinh tế của nhân loại. Sự đa dạng sinh vật trên trái
đất, các hệ sinh thái, và các thành phần tƣơng tác cung cấp cho
ta các lợi ích ấy một cách miễn phí. Chúng ta có thể sử dụng
các công nghệ để gia tăng các chu trình đó nhƣng không thể
hoàn toàn thay thế chúng.

VÍ DỤ CHU TRÌNH THIÊN NHIÊN: SỰ TUẦN HOÀN
DƢỠNG CHẤT

Một ví dụ về natural service là nutrient cycling, sử tuần hoàn của các...
CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KHOA
HỌC MÔI TRƢỜNG
MÔN: MÔI TRƢỜNG CƠ BẢN
LỚP: MTCB 2015, ĐH KHTN TP.HCM
GIẢNG VIÊN: TS. ĐINH HOÀNG ĐĂNG KHOA
Khái quát khoa học môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái quát khoa học môi trường - Người đăng: Ngan Tran Dang MY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Khái quát khoa học môi trường 9 10 972