Ktl-icon-tai-lieu

Khai triển taylormaclorin

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Cho hàm số y = ln ( x 2 + 1) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. y tăng trên ( −∞, 0 ) và giảm trên ( 0, +∞ )
B. y tăng trên ( 0, +∞ ) và giảm trên ( −∞, 0 )
C. y luôn tăng trên R.
D. y luôn luôn giảm.
Hd: Chỉ cần xét dấu đạo hàm bậc nhất y’.
Ta có y ′ =

2x
⇒ y ′ > 0 for x > 0; y ′ < 0 for x < 0. Do đó, chọn B.
1 + x2

[<br>]
2.

2
x

Cho hàm số y = x 2 + 1 + . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. y tăng trên ( −∞,1) và giảm trên (1, +∞ )
B. y tăng trên (1, +∞ ) và giảm trên ( −∞,1)
C. y tăng trên các khoảng ( −∞, 0 ) , ( 0,1) và giảm trên (1, +∞ )
D. y giảm trên các khoảng ( −∞, 0 ) , ( 0,1) và tăng trên (1, +∞ )
[<br>]

3.

Cho hàm số y =

x2 + 1

( x − 1)

2

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. y giảm trên ( −∞, −1) và (1, +∞ ) ; tăng trên ( −1,1)
B. y tăng trên ( −∞, −1) ; giảm trên ( −1,1)
C. y giảm trên ( −∞,1)
D. y tăng trên ( −∞,1)
[<br>]

4.

Cho hàm số y = xe x . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. y tăng trên ( −∞, 0 ) ; giảm trên ( 0, +∞ )
B. y tăng trên ( 0, +∞ ) ; giảm trên ( −∞, 0 )
C. y giảm trên ( −∞, −1) ; tăng trên ( −1, +∞ )
D. y tăng trên ( −∞, −1) ; giảm trên ( −1, +∞ )
[<br>]

5.

Cho hàm số y = x ln x − x . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. y tăng trên ( 0, +∞ )

B. y giảm trên ( 0, +∞ )

C. y tăng trên (1, +∞ )

D. y giảm trên (1, +∞ )

[<br>]
6.

Cho hàm số y =

1
x2 − 2x

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. y tăng trên ( −∞, 0 ) và giảm trên ( 2, +∞ )
B. y tăng trên ( 2, +∞ ) ; giảm trên ( −∞, 0 )
C. y giảm trên ( −∞,0 ) và ( 2, +∞ )
D. y tăng trên ( −∞,1) và giảm trên (1, +∞ )
[<br>]
7.

Cho hàm số y = e

x3 − 4

A. y đạt cực tiểu tại x = 0
C. y luôn tăng trên
[<br>]

(

3

4, +∞

. Khẳng định nào sau đây là đúng?
B. y đạt cực đại tại x = 0

)

D. y tăng trên ( −2, +∞ ) , giảm trên ( −∞, −2 )

Cho hàm số y = x 2 − 8ln x . Đồ thị của hàm số này

8.

A. Lồi trên ( 0, 2 ) , lõm trên ( 2, +∞ )
B. Lồi trên ( 2, +∞ ) , lõm trên ( 0, 2 )
C. Lồi trên miền xác định của y
D. Lõm trên miền xác định của y
Hd: Loại bài tập này chỉ cần xét dấu y”. Nếu y” > 0 trên khoảng nào thì đồ thị lõm trên
khoảng đó; ngược lại nếu y”<0 trên khoảng nào thì đồ thị lồi trên khoảng đó.
[<br>]
Cho hàm số y = arccos x . Đồ thị của hàm số này

9.

A. Lồi trên ( −1, 0 ) , lõm trên ( 0,1)

B. Lồi trên ( 0,1) , lõm trên ( −1, 0 )

C. Lõm trên ( −∞, 0 ) , lồi trên ( 0, +∞ )

D. Lồi trên ( −∞, 0 ) , lõm trên ( 0, +∞ )

[<br>]
Cho hàm số y = arc cot 2 x . Đồ thị của hàm số này

10.

A. Lõm trên (1, 0 ) , lồi trên ( −1, 0 )

B. Lồi trên ( 0,1) , lõm trên ...
1. Cho hàm s
()
2
ln 1yx=+. Khng định nào sau đây là đúng?
A. y tăng trên
()
,0−∞ và gim trên
()
0, +∞
B.
y tăng trên
()
0, +∞ và gim trên
()
,0−∞
C. y luôn tăng trên R.
D. y luôn luôn gim.
Hd: Ch cn xét du đạo hàm bc nht y’.
Ta có
2
0 for 0; 0 for
2
1
0.
x
y
x
yxyx
=
+
′′
⇒> > < < Do đó, chn B.
[<br>]
2. Cho hàm s
2
2
1yx
x
=++
. Khng định nào sau đây là đúng?
A.
y
tăng trên
()
,1−∞ và gim trên
()
1, +∞
B.
y
tăng trên
()
1, +∞ và gim trên
()
,1−∞
C.
y
tăng trên các khong
()()
,0 , 0,1 −∞ và gim trên
()
1, +∞
D.
y
gim trên các khong
()()
,0 0,1, −∞ và tăng trên
()
1, +∞
[<br>]
3. Cho hàm s
()
2
2
1
1
x
y
x
+
=
. Khng định nào sau đây là đúng?
A.
y
gim trên
()
,1−∞
()
1, +∞ ; tăng trên
()
1,1
B.
y
tăng trên
()
,1−∞ ; gim trên
()
1,1
C.
y
gim trên
()
,1−∞
D.
y
tăng trên
()
,1−∞
[<br>]
Khai triển taylormaclorin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khai triển taylormaclorin - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Khai triển taylormaclorin 9 10 947