Ktl-icon-tai-lieu

khám phá robot tự hành sao hỏa

Được đăng lên bởi vitpro-123
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cấu tạo Robot tự hành khám phá Sao Hỏa

1. Thân xe
Phần thân robot có nhiệm vụ bảo vệ và điều hòa nhiệt độ cho các thiết bị quan trọng của robot: máy tính,
nguồn điện và pin (tương ứng với khối óc và quả tim của con người). Phía trên của thân robot là một tấm hình
tam giác, có tác dụng như phần mui của một chiếc xe. Tấm tam giác dùng làm đế để triển khai các thiết bị
như: camera, ăngten, ...

2. Máy tính
Được đặt trong thân robot, giao tiếp và điều khiển các thành phần khác của robot bằng các đường bus theo
chuẩn VME (Versa Module Europa). Mỗi máy tính có 128 MB DRAM với khả năng phát hiện và sửa lỗi, 3MB
EEPROM (dung lượng bộ nhớ trong của hai robot tự hành Spirit và Opportunity lớn hơn của robot tự hành
Sojourner phóng lên Sao Hỏa năm 1996 một nghìn lần). Các bộ nhớ này còn có khả năng chịu đựng môi
trường bức xạ cao và không bị xóa đi khi mất nguồn điện. Trong mỗi robot tự hành còn có "khối Đo Quán
Tính" (InertialMeasuremen tUnit, IMU) có tác dụng cung cấp thông tin theo 3 chiều không gian về vị trí của
robot tự hành, giúp robot tự hành ổn định trong các chuyển động. IMU còn có tác dụng đánh giá độ nghiêng
của bề mặt Sao Hỏa. Máy tính trong các robot tự hành chạy một chương trình với vòng lặp vô hạn, thực hiện
các công việc như: kiểm tra nhiệt độ, xử lý các bất thường, ghi lại các thông số để quản lý nguồn năng lượng,
lập lịch và chuẩn bị cho các phiên truyền thông, ... Các hoạt động như : chụp ảnh, di chuyển và vận hành các
thiết bị thí nghiệm được điều khiển bằng lệnh truyền đi từ Trái Đất. Các robot tự hành cũng duy trì và thực
hiện việc tạo và lưu trữ các báo cáo theo định kỳ, sẵn sàng truyền về Trái Đất khi có lệnh yêu cầu.

3. Hệ thống điều hòa nhiệt độ
Sao Hỏa nằm xa Mặt Trời hơn Trái Đất, đồng thời bầu khí quyển của Sao Hỏa cũng mỏng hơn Trái Đất rất
nhiều. Do đó, Sao Hỏa không có khả năng giữ lại nhiều nhiệt lượng nhận được từ Mặt Trời. Tại khu vực hai
robot tự hành hoạt động, nhiệt độ ban ngày vào khoảng 22 độ C, ban đêm vào khoảng -99 độ C (trong một
ngày, sự chênh lệch lên đến hơn 100 độ). Cũng giống như cơ thể con người, hai robot tự hành không thể hoạt
động bình thường nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Các bộ phận quan trọng của robot được duy trì nhiệt
độ trong khoảng từ -40 độ C đến + 40 độ C. Quá trình trao đổi nhiệt lượng với môi trường bên ngoài của các
robot tự hành được hạn chế bằng cách sử dụng lớp vỏ bọc bằng vật liệu cách ly (aerogel) và sử dụng lớp sơn
cách nhiệt. Ngoài ra bên trong mỗi robot còn có hệ thống sưởi cùng với hệ t...

1. Thân xe
 !"#!$%&'()*+,-.
)/!012)3)45quả6*)1789:;*<$=
).>)1*$%?@9A)>B)<!%!CC%&
1+@.D)@.999
2. Máy nh
E1F!G).)6%!"C*H)!17)I@
JKLM0K@IL><@M89LN,-OPQLRSTL4 D)IU<N.VLR
MMWL0>)<1F)$4)*W,<42*
X@)<;DOYYZ$)=<89$4,# D)&!)[
17)3?[)&?!)/!9A)N#\5E]
A:\0^@6<L@I@@_.^L_8>))[)6@V"[))"&:*
.)`a!&),C!$)9^L_#>)!)!$);)
*"G9L,-),$12)=4#)<G[.
[)1+C!$.?U<b17).)<[)I5!C' <b)/D)<1F).
<c<&J&;,"[).999!$)1+ .>,Cc
%&:)!1F!"CH)<,"!dAE9e)>,=
<1f@!&g.IhI),""AE<,;9
3. Hệ thống điều hòa nhiệt độ
H?LGA72AE.!/)7:',C*e))2AE
"9S!.[) D))f<"<1F)c!1FdLGA79A
!$).!$), )PP!$.!; )iYY!$0)$
),.I;<<;!%2Ojj!$89e))5)12C)17.[)C
!$)=17)%!$'G'9$c'()*!1F>,=
!$) )dikj!$!%lkj!$9]=!a<1F)4[17);)*
!1F%H)IU>)<4(H)c<<,0@)@<8IU>)<4I2
9m);)N#5)I1nB)45)@>o!"#
!$9
4. Đầu và cổ
R$c=)5)1\!a\*PP:I+
O9p2c>f<!%& I)LiAM0L@A@<
MII@@@89A%&,!1F!G).3D) I!
!;>;3?*`)9
P9p)!q)>&,C@.Ir)= d!$ )O9ks9
k@!1F)t;!*9k@,P<:+P@>u
!17)0)6@.m8P@ 0@.8 V[2
!"C!$)*$c,9L$[2>)',$\!a\VZj!$@"
))9L[23>B)!C!"C@@">(.C',<;;G?5)
>14N"Yj!$9L[23V>B)!C!"C!*LiA@I@">(.C',<;
khám phá robot tự hành sao hỏa - Trang 2
khám phá robot tự hành sao hỏa - Người đăng: vitpro-123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
khám phá robot tự hành sao hỏa 9 10 725