Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát chất lượng lớp 11

Được đăng lên bởi nguyenthuhao-gvbinhson
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2011-2012

TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN

MÔN: TOÁN- LỚP 11
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (1.5 điểm): Cho hàm số: y  f ( x)  mx 2  (m  1) x  2m  1
Xác định m để f ( x )  0 với x  R
Câu 2 ( 3 điểm): Giải các pt sau
a. cos 2 x  5  2(2  cos x)(sin x  cos x)
b. 3 x 2  15 x  2 x 2  5 x  1  2


Câu 3 (1.5 điểm): Giải hệ pt 

x  1  y  8  x3
  x  1  y
4

Câu 4 (3 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ cho 3 điểm A  3;5  , B  1;1 , C  4; 2 
a. Chứng minh rằng 3 điểm A,B,C thẳng hàng
b. Viết phương trình đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B của ABC
c. Viết pt đường thẳng đi qua A cắt Ox, Oy của góc phần tư thứ nhất tại M,N sao cho
S OMN  30
Câu 5 (1 điểm): Cho x, y , z là các số dương thỏa mãn: x 2  y 2  z 2  1
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức f 

xy yz zx
 
z
x
y

-----------------------------Hết------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ, tên người thẩm định đề thi ………………………………………………………………..

Nội dung
1. Hàm số

Câu, ý hỏi 1

Câu, ý hỏi 2

Câu, ý hỏi 3

Tổng

...

TRƯNG THPT BNH SƠN
Đ THI CHUYÊN Đ LN TH NHT NĂM HC 2011-2012
MÔN: TO#N- L$P 11
Thi gian lm bi 180 pht, không k thi gian giao đ.
Câu 1 (1.5 đim): 
y f x mx m x m
 !
"f x
#$%
x R
Câu 2 ( 3 đim): %&%'()*
)+
 ,   %  x x x x
-+
. , , x x x x
Câu 3(1.5 đim)%&%/'(
.
0
1
x y x
x y
Câu 4 (3 đim) 2 34('5 3(6)7.%!
.8, 9 8 9 08A B C
)+ : 3% 2; 3.%!<9=9(5 3 3
-+ %>('?@ 3(2A ?B 3(2* 3(*C> D*E('((FG =H)
ABC
+ %>('(?B 3(5 3%I*)<J(
H)3K'L (?(: E((M%N9)
."
OMN
S
Câu 5 (1 đim) 
9 9x y z
OP?@ 3(Q)R 
x y z
A3%(2 Q E(H)-%!*(:
xy yz zx
f
z x y
>(
Th sinh không đưc s dng ti liu. Cn b coi thi không gii thch g thêm.
69(S  3?B%(T U(%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV++
khảo sát chất lượng lớp 11 - Trang 2
khảo sát chất lượng lớp 11 - Người đăng: nguyenthuhao-gvbinhson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
khảo sát chất lượng lớp 11 9 10 638