Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát chuyển động của con lắc

Được đăng lên bởi minhquang0713
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Thiên Đức
ductt111@gmail.comTNVL

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CON LẮC VẬT LÝ - XÁC ĐỊNH GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG
BẢNG SỐ LIỆU
Xác định ví trí x1
700

L=

1

±

(mm )

Vị trí gia trọng C (mm )
0

mm

83.51

83.81

+ 40 =

40

mm

84.37

84.11

=

21

mm

83.94

83.95

=

50T(s)

50

50

84.35
84.30
84.25
84.20
84.15
84.10
84.05
84.00
83.95
83.90
83.85
83.80
83.75
83.70
83.65
83.60
83.55
83.50

2.Δx = 2 mm

2.Δ(50T) = 0.02s

50T1
50T2

0

10

20

30

84.35
84.30
84.25
84.20
84.15
84.10
84.05
84.00
83.95
83.90
83.85
83.80
83.75
83.70
83.65
83.60
83.55
83.50
40

x(mm)

Ở bài này có đồ thị nên thông thường ta
phải vẽ ô sai số. Để xác định ô sai số thì
các bạn phải xác định được kích thước của
ô sai số. Để xác định ô sai số thì ta phải xác
định sai số tuyệt đối theo từng trục. Ở
trong bài này là trục 50T và trục x. Dễ
thấy:
. ∆x = 1 mm
. ∆(50T) = ∆(50T)dc = 0.01s
Ở đây không có giá trị ∆(50T) trung bình vì
đo 1 lần thì đào đâu ra trung bình. Kích
thước mỗi cạnh của ô sai số sẽ là 2.∆x và
2.∆(50T)
Tuy nhiên việc vẽ đúng kích thước ô sai số
đôi khi là việc không tưởng lý do là kích
thước của nó quá nhỏ do đó ta chỉ vẽ tượng
trưng và phóng to ô sai số để khi chú kích
thước trên đó.

Sau khi mò cua bắt ốc một lúc ta sẽ thu được giá trị tối ưu của

Lần đo

50

=

21

50∆

1

±

(mm )

50∆

50

1

83.93

0.003

83.93

0.010

2

83.94

0.007

83.95

0.010

3

83.93

0.003

83.94

0.000

Trung bình

83.933

0.004

83.940

0.007

XỬ LÝ SỐ LIỆU
Xác định chu kỳ dao động của con lắc thuận nghịch
Giá trị chu kỳ dao động trung bình:

=

1 50
.
50

Sai số ngẫu nhiên của phép đo T:
Sai số dụng cụ của phép đo T:

∆

+ 50
2

=

∆ =

1 ∆50
.
50

=

=

1.67873

+ ∆50
2

0.01
= 0.0002
50

dnk111 - 2014

=
(s )

=

(s )
0.00011

(s )

Trần Thiên Đức
ductt111@gmail.comSai số của phép đo T:

∆ = ∆

+∆ =

0.0002

TNVL

0.00011

+

=

0.00031

=

0.19%

(s )

Xác định gia tốc trọng trường

̅=

4

=

9.81

=

( / )

Sai số tương đối của gia tốc trọng trường:

=

∆

=

∆

+

2∆

+ 2.

∆

=
=

∆

0.0018

+

2

0.0018

+

2.

0.0001
3.1415

Cách lấy sai số của hằng số π → tham khảo báo cáo mẫu 1
Sai số tuyệt đối của gia tốc trọng trường:

∆ = . ̅=

0.02 ( /

)

Viết kết quả phép đo gia tốc trọng trường:

= ̅±∆ =

9.81

±

0.02 ( /

)

Chú ý riêng với bài này chúng ta làm tròn sai số tuyệt đối của g chỉ hai số sau dấu phẩy. Thực ra 3 số
cũng chả sai, nhưng vì một số giáo viên không thích hay bắt lỗi này nên tốt nhất cứ làm về 2 số cho
yên t...
Trn Thiên Đức
ductt111@gmail.com
http://www.ductt111.com TNVL
L = 700 ± 1
(mm )
0
mm
40
mm
21
mm
21
±
1
Giá trị chu kỳ dao động trung bình:
(s )
0.0002 (s )
2
XỬ LÝ SỐ LIỆU
Xác định chu kỳ dao động của con lắc thuận nghịch
0.004Trung bình 0.007
1.67873
0.00011
Sai số dụng cụ của phép đo T:
Sai số ngẫu nhiên của phép đo T:
(mm )
0.01083.931
3
83.93 0.003
83.94
83.93 0.000
83.940
Lần đo
Sau khi mò cua bắt ốc một lúc ta sẽ thu được giá trị tối ưu của
83.933
0.010
(s )
83.94
83.950.007
0.003
KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA CON LẮC VẬT LÝ - XÁC ĐỊNH GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG
Vị trí gia trọng C (mm )
BẢNG SỐ LIỆU
Xác định ví trí x1
83.95
84.11
83.94
83.8183.51
84.37
=
+ 40 =
=
50
50
=
50
50
50∆
50∆
=
1
50
.
50
+ 50
2
=  =
∆ =
1
50
.
∆50
+ ∆50
2
=  =

=
0
.
01
50
=
0 10 20 30 40
83.50
83.55
83.60
83.65
83.70
83.75
83.80
83.85
83.90
83.95
84.00
84.05
84.10
84.15
84.20
84.25
84.30
84.35
83.50
83.55
83.60
83.65
83.70
83.75
83.80
83.85
83.90
83.95
84.00
84.05
84.10
84.15
84.20
84.25
84.30
84.35
50T1
50T2
50T(s)
x(mm)
Ở bài này có đồ thị nên thông thường ta
phải vẽ ô sai số. Để xác định ô sai số thì
các bạn phải xác định được kích thước của
ô sai số. Để xác định ô sai số thì ta phải xác
định sai số tuyệt đối theo từng trục. Ở
trong bài này là trục 50T và trục x. Dễ
thấy:
. ∆x = 1 mm
. ∆(50T) = ∆(50T)dc = 0.01s
Ở đây không có giá trị ∆(50T) trung bình vì
đo 1 lần thì đào đâu ra trung bình. Kích
thước mỗi cạnh của ô sai số sẽ là 2.∆x
2.∆(50T)
Tuy nhiên việc vẽ đúng kích thước ô sai số
đôi khi là việc không tưởng lý do là kích
thước của nó quá nhỏ do đó ta chỉ vẽ tượng
trưng và phóng to ô sai số để khi chú kích
thước trên đó.
2.Δx = 2 mm
2.Δ(50T) = 0.02s
dnk111 - 2014
Khảo sát chuyển động của con lắc - Trang 2
Khảo sát chuyển động của con lắc - Người đăng: minhquang0713
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khảo sát chuyển động của con lắc 9 10 499