Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi ngocanhdhspk2
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO DỤC HỒNG PHÚC

(CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

GV: Lưu Huy Thưởng

GIÁO DỤC HỒNG PHÚC
Chuyên luyện thi đại học khối A + B
Trụ sở : Thị trấn Hùng Sơn _ Lâm Thao _ Phú Thọ
Cơ sở 2 : Tứ Xã - Lâm Thao - Phú Thọ
Cơ sở 3 : Thị trấn Lâm Thao - Lâm Thao - Phú Thọ
Điện thoại: 02106.259.638

Phú Thọ, 09/2011

Bieån

Maây

hoïc

xanh

meânh

khoâng

moâng,

loái,

laáy

laáy

chuyeân

chí

caàn

caû

laøm

döïng

beán!

leân!

GV: Lưu Huy Thưởng

0913.283.238

PHẦN I: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
1
Câu 1. Cho hàm số y  (m  1) x 3  mx 2  (3m  2) x (1)
3
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m  2 .
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên tập xác định của nó.
Giải

 Tập xác định: D = R. y  (m  1) x 2  2mx  3m  2 .
(1) đồng biến trên R  y  0, x
 (m  1)x 2  2mx  3m  2  0, x
 m  1  2m  0
m  1
 3m  2  0


m

1
1
 

 m   m  2
2

m

1

0

2
 2m  5m  2  0

 m 2  (m  1)(3m  2)  0
m 2





Câu 2. Cho hàm số y  x 3  3x 2  mx  4 (1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m  0 .
2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (;0) .
Giải

 Tập xác định: D =  ; y '  3x 2  6x  m ,
(1) đồng biến trên khoảng (-;0)  y’  0, x  (-;0)

 3x 2  6x  m  0 x  (-;0)

x

 3x 2  6x  m x  (-;0)

-

f’(x)
x
f(x)

Xét hàm số f(x) = 3x 2  6x  m trên (-;0]
Có f’(x) = 6x + 6; f’(x) = 0  x = -1

-1

0

+

- 0 +
+
-3

Từ bảng biến thiên:  m  3
Câu 3. Cho hàm số y  2 x 3  3(2 m  1) x 2  6 m ( m  1) x  1 có đồ thị (Cm).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0.
2) Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (2; )
Giải

 Tập xác định: D = 
y '  6 x 2  6(2m  1) x  6m(m  1) có   (2m  1)2  4(m2  m )  1  0
x  m
y'  0  
x  m  1
Ta có: y’  0, x (-;m) và (m + 1; +)
Do đó: hàm số đồng biến trên (2; )  m  1  2  m  1
GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ

1

GV: Lưu Huy Thưởng

0913.283.238

Câu 4. Cho hàm số y  x3  (1  2m) x 2  (2  m) x  m  2 .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.
2) Tìm m để hàm đồng biến trên  0;   .
Giải

 Tập xác định: D = 
y   3x 2  2(1  2m )x  (2  m )

Hàm đồng biến trên (0; )  y  3 x 2  2(1  2m) x  (2  m )  0 với x  (0; )
 f ( x) 

3x 2  2 x  2
 m với x  (0; )
4x  1

 x  1
2(2x 2  x  1)
Ta có: f (x ) 
 0  2x 2  x  1  0  
1
x 
(4x  1)2

2
Lập bảng...
GIÁO DỤC HỒNG PHÚC
Phú Thọ, 09/2011
(CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)
GV: Lưu Huy Thưởng
GIÁO DC HNG PHÚC
Chuyên luyn thi đi hc khi A + B
Tr s : Th trn Hùng Sơn _ Lâm Thao _ Phú Th
Cơ s 2 : T Xã - Lâm Thao - Phú Th
Cơ s 3 : Th trn Lâm Thao - Lâm Thao - Phú Th
Đin thoi: 02106.259.638
Khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát hàm số - Người đăng: ngocanhdhspk2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Khảo sát hàm số 9 10 705